2018-08-30 08:52

Baw się z nami robotami

Zapraszamy 15 września od godziny 11.00 dzieci na pokazy i warsztaty robotyki. Przygotowaliśmy dla małych i większych miłośników robotów:
- pokazy robotów
- stanowiska ze sterowaniem robotami: puck collect, sumo, labirynt 
- warsztaty z robotyki
- sterowanie kulą Sphero
- Makey Makey - niestandardowe sterowanie komputerem
- warsztaty budowy robocików.

Dodatkowo za zakupy na kwotę min. 40 zł brutto w Galerii Renova można będzie odebrać prezent w postaci zestawu kolorowych zakreślaczy. 

 

 

 REGULAMIN AKCJI
„Baw się z nami robotami”
zwanej dalej: („Akcją”)

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin Akcji zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji i przebiegu Akcji, w tym uczestnictwa, przekazywania upominków. Wszelkie materiały promocyjno – marketingowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
2. Organizatorem Akcji jest Ewelina Opalińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Agencja Reklamowa „PARASOL” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadająca główne miejsce wykonywania działalności we Wrocławiu, 52-210, przy ul. Łubinowej 3c lok.8, REGON: 021143393, NIP: 8861042903, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Akcja prowadzona będzie w dniu 15 września 2018 roku w godzinach 11:00 – 18:00 na terenie Galerii Renova, ul. Rembielińska 20, 03-352 Warszawa, zwanej dalej „Galerią”.
4. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Akcji:
1) w siedzibie Organizatora;
2) na stronie internetowej www.galeriarenova.pl;
3) w punkcie obsługi Akcji zlokalizowanym na terenie Galerii w dniach i godzinach trwania Akcji.

§ 2
Uczestnicy Akcji

1. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny.
2. W Akcji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Unii Europejskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie, zwane dalej „Uczestnikami”.
3. Uczestnictwa w Akcji oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania wydania Upominku, nie można przenosić na inne osoby.
4. Uczestnicy Akcji nie mogą być:
1) pracownikami Organizatora;
2) pracownikami właściciela Galerii;
3) przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), prowadzący działalność handlową lub usługową na terenie Galerii oraz ich pracownicy;
4) małżonkami, krewnymi lub powinowatymi do II stopnia włącznie osób wymienionych w pkt 1-3.
5. Za pracowników, o których mowa w ust. 4, uznaje się osoby fizyczne:
1) zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy, lub
2) z którymi podmioty wymienione w ust. 4 pkt 1-4 są związane umową cywilnoprawną.

§ 3
Zasady udziału w Akcji

1. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik musi: 
1) zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować zasady Akcji; 
2) w dniu 15 września 2018 roku w punktach handlowych i usługowych w Galerii dokonać zakupu towaru / towarów lub usługi / usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto;
3) zachować paragon fiskalny lub paragony fiskalne stanowiące potwierdzenie zakupu, zwane dalej „Paragonem”;
4) w dniu 15 września 2018 roku w godzinach 11:00 – 18:00 przyjść do Punktu Obsługi Akcji, mieszczącego się na pasażu Galerii i przedstawić spełniający wymagania określone w § 4 Paragon hostessie.
2. Po spełnieniu warunków opisanych w § 3 pkt. 1 Uczestnik odbiera upominek. 1 Uczestnik Akcji może odebrać tylko 1 upominek.
3. Od Uczestników Akcji nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.
4. Uczestnictwo w Akcji oznacza, że Uczestnik zapoznał się z jej zasadami i jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 4
Wartość zakupów i Paragon

1. Paragon jest wyłącznym dowodem zakupu towarów lub usług, który uprawnia do udziału w Akcji.
2. Do udziału w Akcji uprawniają Paragony, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
1) zostały wystawione w dniu 15 września 2018 roku;
2) zostały wystawione przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej prowadzących działalność handlową lub usługową na terenie Galerii z wyjątkiem kantoru.
3) potwierdzają zakup towarów lub usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto (jeden lub kilka Paragonów).
3. Jeżeli Paragon przedstawiony przez Uczestnika potwierdza zakup:
1) napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.),
2) wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.),
3) leków w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.),
– te produkty nie zostaną wliczone do wartości zakupów, o której mowa w ust. 2 pkt 3.

§ 5
Rodzaje upominków

1. Organizator przewidział 1 rodzaj upominków - zestaw kolorowych zakreślaczy.
2. Liczba upominków jest ograniczona do 200 szt.
3. Upominki są wydawane do wyczerpania zapasów.

§6. 
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych powodów. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.galeriapiastova.pl
2. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie.
3. Poprzez zgłoszenie do Akcji Uczestnicy potwierdzają, że zapoznali się z niniejszym
Regulaminem, rozumieją jego postanowienia oraz wyrażają zgodę na wszystkie zasady Akcji zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

 

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.