2019-03-04 14:43

Dzień Kobiet w Galerii Renova

Z okazji dnia Kobiet w dniach 8-9 marca zapraszamy wszystkie Klientki na warsztaty tworzenia autorskich peelingów.

Jak wziąć udział w akcji:
1. Zrób w dniach 6-9 marca zakupy w Galerii Renova za min. 40 zł brutto i zachowaj paragon/y. 
2. Weź udział w warsztatach z tworzenia naturalnych kosmetyków, które odbywać się będą 8 marca w godz.13-19 i 9 marca w godz. 11-18 w Galerii Renova. 
3. Stwórz autorski, naturalny kosmetyk dla siebie lub kogoś bliskiego. 
4. Warsztaty rozpoczynają o pełnych godzinach zegarowych i odbywają się na parterze w centralnej części Galerii.

 

 

 

REGULAMIN WARSZTATÓW
„Dzień Kobiet w Galerii Renova”
zwanych dalej: („Warsztaty”)

§ 1
Organizator i czas trwania Warsztatów

 1. 1.Organizatorem Warsztatów „Dzień Kobiet w Galerii Renova” (dalej „Warsztaty”) jest Urszula Bieluń prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Urszula Bieluń Ministerstwo Dobrego Mydła” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sosnowej 6 C, 71-468 Szczecin, posiadającą numer REGON: 321452943, NIP: 9860239981.
 2. 2. Prowadzącym Warsztaty jest Organizator.
 3. 3. Warsztaty odbywają się 8 marca 2019 r. w godzinach 13:00-19:00 oraz 9 marca 2019 r. w godzinach 11:00-18:00  na terenie Centrum Handlowego Galeria Renova w Warszawie, przy ul. Rembielińskiej 20 i będą prowadzone przez przedstawicieli „Ministerstwa Dobrego Mydła”.
 4. 4. Warsztaty odbywają w harmonogramie:

                       1) 8 marca, w godzinach:

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

                       2) 9 marca, w godzinach:

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

 

 1. 5. Regulamin Warsztatów zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji i przebiegu Warsztatów, w tym uczestnictwa, przekazywania upominków w postaci słoików na peeling niezbędnych do przygotowania autorskiego peelingu. Wszelkie materiały promocyjno – marketingowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
 2. 6. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Warsztatów:
              1) na stronie internetowej www.galeriarenova.pl;
              2) w punkcie obsługi Warsztatów zlokalizowanym na terenie Galerii w dniach i godzinach trwania Warsztatów.

§ 2
Uczestnictwo w Warsztatach

 1. 1. Udział w Warsztatach jest całkowicie dobrowolny.
 2. 2. W Warsztatach mogą wziąć udział pełnoletnie kobiety będące konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Unii Europejskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie, zwane dalej „Uczestniczkami”.
 3. 3. Uczestniczki Warsztatów nie mogą być:

              1) pracownikami Organizatora;
              2) pracownikami właściciela Galerii;
              3) przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), prowadzący działalność handlową lub usługową na terenie Galerii oraz ich pracownicy;
              4) małżonkami, krewnymi lub powinowatymi do II stopnia włącznie osób wymienionych w pkt 1-3.

 

 1. 4. Za pracowników, o których mowa w ust. 4, uznaje się osoby fizyczne:
  zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy, lub z którymi podmioty wymienione w ust. 4 pkt 1-4 są związane umową cywilnoprawną.
 2. 5. Uczestniczki zgodnie z definicją w niniejszym paragrafie, po spełnieniu warunków Regulaminu, otrzymują słoik niezbędny do przygotowania naturalnego peelingu.
 3. 6. Uczestnictwa w Warsztatach oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania wydania słoika niezbędnego do stworzenia peelingu podczas trwania wydarzenia, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3
Zasady podczas Warsztatów

 1. 1. Warsztaty polegają na przygotowaniu autorskiego, naturalnego peelingu, przez każdą z Uczestniczek zgodnie z wytycznymi Prowadzącego Warsztaty.
 2. 2. Na terenie bezpośredniego odbywania się Warsztatów przebywają tylko Uczestniczki.
 3. 3. Liczba Uczestniczek Warsztatów nie może przekraczać 13 osób w tym samym czasie. W przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszeń, a pozostałym osobom Organizator ma prawo odmówić wzięcia udziału w Warsztatach.
 4. 4. W przypadku, gdy zgłoszeń jest więcej niż miejsc Uczestniczka nie może brać udziału w Warsztatach.
 5. 5. Ta sama Uczestniczka może otrzymać tylko jeden słoik i wziąć udział tylko raz w Warsztatach w trakcie ich trwania.
 6. 6. Ze względów bezpieczeństwa na terenie prowadzenia Warsztatów zabrania się:


         - wprowadzania bądź wnoszenia jakichkolwiek zwierząt,
         - wnoszenia i spożywania napojów i posiłków,
         - niszczenia i dewastowania dekoracji oraz wyposażenia,
         - wynoszenia elementów wyposażenia,
         - biegania, popychania, agresywnego zachowania i innych zachowań zakłócających przebieg Warsztatów.

 

 1. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Warsztatach Uczestniczki, która nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu.
 2. 8. Uczestniczka Warsztatów odpowiada za szkody powstałe w wyniku swojego nieprawidłowego zachowania.
 3. 9. Uczestniczki Warsztatów zobowiązane są do wykonywania prac warsztatowych zgodnie ze wskazaniami Prowadzących Warsztaty oraz do wykorzystywania surowców, składników i materiałów używanych w Warsztatach zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami Prowadzących.
 4. 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzeń ciała Uczestniczek wynikających z posługiwania się surowcami, składnikami i materiałami używanymi w Warsztatach w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem i instrukcjami Prowadzących Warsztaty.
 5. 11. Uczestniczki biorą udział w Warsztatach na własną odpowiedzialność.
 6. 12. W Warsztatach nie mogą brać udziału Uczestniczki, które są uczulone na którykolwiek surowiec, składnik czy materiał używany do wytworzenia peelingu w trakcie Warsztatów.
 7. 13. Uczestniczka jest zobowiązana do niezwłocznego odstąpienia od udziału w Warsztatach, w przypadku powzięcia informacji, że którakolwiek z substancji, surowców, składników lub materiałów wykorzystywanych w Warsztatach może wywoływać u Uczestniczki działania niepożądane (np. reakcję alergiczną).
 8. 14. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub kontaktu z surowcem / składnikiem / materiałem mogącym ją wywoływać, należy przerwać udział w Warsztatach oraz natychmiast skontaktować się z lekarzem.

 

§ 4
Zasady udziału w Warsztatach

 1. 1. Aby wziąć udział w Warsztatach Uczestniczka musi: 

1) zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować zasady Warsztatów; 
2) w dniach 6 – 9 marca 2019 roku w punktach handlowych i usługowych w Galerii Renova dokonać zakupu towaru / towarów lub usługi / usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto;
3) zachować Paragon fiskalny lub Paragony fiskalne stanowiące potwierdzenie zakupu, zwane dalej „Paragonem”;
4) w dniach 8 marca 2019 r. w godzinach 13:00 – 18:00 oraz 9 marca 2019 r. w godzinach 11:00 – 17:00 przyjść do Punktu Obsługi Warsztatów, mieszczącego się na parterze, w pasażu Galerii i przedstawić hostessie Paragon/y spełniający/e wymagania określone w niniejszym paragrafie.
 

 1. 2. Po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie Uczestniczka odbiera upominek w postaci słoika, który niezbędny jest do przygotowania naturalnego peelingu.
 2. 3. 1 Uczestnik Warsztatów może odebrać tylko 1 upominek.
 3. 4. Od Uczestniczek Warsztatów nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.
 4. 5. Uczestnictwo w Warsztatach oznacza, że Uczestniczka zapoznała się z ich zasadami i jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 5
Wartość zakupów i Paragon

 1. 1. Paragon jest wyłącznym dowodem zakupu towarów lub usług, który uprawnia do udziału w Warsztatach.
 2. 2. Do udziału w Warsztatach uprawniają Paragony, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

  1) zostały wystawione w dniach 6 – 9 marca 2019 roku;
  2) zostały wystawione przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej prowadzących działalność handlową lub usługową na terenie Galerii Renova z wyjątkiem kantoru.
  3) potwierdzają zakup towarów lub usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto (jeden lub kilka Paragonów).
   
 3. 3. Jeżeli Paragon przedstawiony przez Uczestnika potwierdza zakup:

  1) napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.),
  2) wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.),
  3) leków w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.),
  – te produkty 3.nie zostaną wliczone do wartości zakupów, o której mowa w ust. 2 pkt 3.

§ 6
Upominek

 1. 1. Organizator przygotował słoik na peeling o odpowiednich dla kosmetyków parametrach i atestach o pojemności 250 ml niezbędny do przygotowania autorskiego peelingu podczas Warsztatów.
 2. 2. Upominki w postaci słoików będą samodzielnie wypełniane przez Uczestniczki surowcami kosmetycznymi według wskazówek z receptur przygotowanych przez Prowadzącego Warsztaty.
 3. 3. Liczba upominków jest ograniczona do 169 szt. (w pierwszym dniu 78 sztuk słoików; w drugim dniu 91 sztuk słoików) i wydawana jest do wyczerpania zapasów.

 

§ 7
Reklamacje

 1. 1. Organizator będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.
 2. 2. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od daty zakończenia Warsztatów (tj. do dnia 16 marca 2019r.). Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora.
 3. 3. Reklamacje należy kierować listem poleconym na adres: Galeria Renova
  ul. Rembielińska 20, 03-352 Warszawa z dopiskiem na kopercie: Warsztaty ,,Dzień Kobiet w Galerii Renova’’ – REKLAMACJA.

 

§8. 
Postanowienia końcowe

 1. 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych powodów. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.galeriarenova.pl.
 2. 2. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestniczek określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie.
 3. 3. Poprzez zgłoszenie do Warsztatów Uczestniczki potwierdzają, że zapoznały się z niniejszym Regulaminem, rozumieją jego postanowienia oraz wyrażają zgodę na wszystkie zasady Warsztatów zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

§ 9
Kontakt

       Wszelkie zapytania należy kierować na: adres mailowy: info@galeriarenova.pl; pod nr tel.: 22 743 00 23.

 

 

 

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.