2018-03-19 12:10

Event Koszyczek Wielkanocny

Zapraszamy 22 i 23 marca w godzinach między 14-19 oraz 23 marca od 11 do 19, w celu odebrania Wielkanocnego upominku. Wystarczy w tych dniach zrobić zakupy na terenie Galerii Renova. 

 

REGULAMIN EVENTU „Koszyczek wielkanocny”

 


§ 1 Organizator i czas trwania eventu

1. Organizatorem eventu jest Organizatorem eventu jest BACK TO FRONT Maciej Biegański wpisany do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Łodzi w referacie Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi – Delegatura Śródmieście Łódź ul. Piotrkowska 153 pod numerem 45540, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 257a/22, Łódź 90-456, NIP: 728-190-36-53, Regon:  100738725, zwany dalej „Organizatorem”

2. Event odbywa się w godzinach 14.00 – 19.00, w dniach 22.03 – 23.03.2018 r. oraz 24.03 w godzinach 11.00 – 19.00 na terenie Centrum Handlowego Galeria Renova w Warszawie, przy ul. Rembielińskiej 20 i jest prowadzony przez Animatorów.

3. Event odbywa się zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w evencie

 1. W evencie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Unii Europejskiej, spełniającej warunki określone w Regulaminie, zwane dalej „Uczestnikami”
 2. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 3. Uczestnikami konkursu nie mogą być:
  1. pracownikami Organizatora;
  2. pracownikami właściciela Galerii Renova w Warszawie;
  3. przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), prowadzący działalność handlową lub usługową na terenie Galerii oraz ich pracownicy;
  4. małżonkami, krewnymi lub powinowatymi do II stopnia włącznie osób wymienionych w pkt a-c.
 4. Za pracowników, o których mowa w ust. 3, uznaje się osoby fizyczne zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy, lub z którymi podmioty wymienione w ust. 3 pkt a-d są związane umową cywilnoprawną.                                                                                                                                                      

5. Warunkiem wzięcia udziału w evencie jest okazanie hostessie w Punkcie Wydawania Upominków paragonu lub paragonów na łączną kwotę min. 30 zł brutto  zgodnie z paragrafem 4.


§ 3. Zasady eventu

1. Event odbywać się będzie w godzinach 14.00 – 19.00, w dniach 22.03 – 23.03.2018 r. oraz 24.03 w godzinach 11.00 – 19.00 lub do wyczerpania zapasów upominków.

2. W czasie trwania eventu Uczestnik może odebrać Upominek, zgodnie z postanowieniami.

 

§ 4. Odbiór upominku

 1. W czasie trwania eventu Uczestnik może zgłosić się po odbiór upominku do obsługi stanowiska zwanego Punktem Wydawania Upominków zlokalizowanego na parterze Galerii.
 2. Warunkiem odbioru upominku jest okazanie obsłudze paragonu lub paragonów na łączną kwotę min. 30 zł brutto. Paragon lub paragony muszą pochodzić ze sklepu lub punktu handlowego znajdującego się w Galerii Renova i posiadać datę transakcji od 22 do 24 marca 2018 roku. Wyłączeniu podlegają paragony ze sklepu Stokrotka oraz kantoru. Jeżeli na paragonie widnieje zakup napoju alkoholowego, wyrobów tytoniowych lub leków na receptę, wartość takiego zakupu zostanie odjęta od sumy całego paragonu.
 3. Jedna Uczestnik eventu może odebrać upominek tylko raz.
 4. Liczba upominków jest ograniczona do 300 szt.
 5. Upominki są wydawane do wyczerpania zapasów.
 6. Od Uczestników eventu nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin eventu jest do wglądu u obsługi Punktu Wydawania Upominków oraz dostępny jest na stronie www.galeriarenova.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych powodów. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.galeriarenova.pl
 3. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestniczek określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie.
 4. Poprzez zgłoszenie do eventu Uczestnik potwierdza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady eventu zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

§ 7. Kontakt

Wszelkie zapytania kierować należy na adres mailowy: info@galeriarenova.pl.

 

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.