2018-06-05 13:25

Futbolowa Renova

Zapraszamy 9 czerwca na piłkarskie atrakcje w Galerii Renova: gry i turnieje na konsolach, fotobudka, malowanie twarzy dla kibiców, stoły do piłkarzyków. Dodatkowo zapraszamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania co godzinę mistrzowska piłka nożna. 
 
Pierwszy gwizdek o godzinie 12.00
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU

„Futbolowa renova”

 zwanego dalej: („Konkurs")

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin Konkursu zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu, w tym uczestnictwa, wyłaniania laureatów, przekazywania nagród oraz postępowania reklamacyjnego. Wszelkie materiały promocyjno – marketingowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Organizatorem Konkursu jest Anna Józefiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: FAIR MARKETING SOLUTIONS Anna Józefiak wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadająca główne miejsce wykonywania działalności w Warszawie, 03-179, przy ul. Żywicznej 16 e REGON: 145898655, NIP: 5242602449, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs prowadzony będzie w dniu 9.06.2018 w godz. 12:00 – 19:00 na terenie Galerii Renova, ul. Rembielińska 20 w Warszawie, zwanej dalej „Galerią”.
 4. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu:
 1. w siedzibie Organizatora;
 2. na stronie internetowej: www.galeriarenova.pl;
 3. w Biurze Administracji Galerii (otwartym od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00);
 4. w stanowisku konkursowym zlokalizowanym na terenie Galerii w dniach i godzinach trwania Konkursu.

 

§ 2

Uczestnicy konkursu

 

 1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Unii Europejskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 3. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 4. Uczestnicy konkursu nie mogą być:
 1. pracownikami Organizatora;
 2. pracownikami właściciela Galerii Renova w Warszawie;
 3. przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), prowadzący działalność handlową lub usługową na terenie Galerii oraz ich pracownicy;
 4. małżonkami, krewnymi lub powinowatymi, do II stopnia włącznie, osób wymienionych w pkt 1-3.
 1. Za pracowników, o których mowa w ust. 4, uznaje się osoby fizyczne:
 1. zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy, lub
 2. z którymi podmioty wymienione w ust. 4 pkt 1-4 są związane umową cywilnoprawną.

6.

 

§ 3

Zasady udziału w konkursie

 

 1. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi:
 2. zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować zasady Konkursu; 
 3. zrobić zakupy u najemców Galerii Renova, w dniu 9.06.2018 za minimalną kwotę 30 PLN

2.1. do udziału w Konkursie uprawniają Paragony, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

 1. zostały wystawione w dniu 9 czerwca 2018 r.;
 2. zostały wystawione przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r.  o swobodzie działalności gospodarczej prowadzących działalność handlową lub usługową na terenie Galerii Renova z wyjątkiem supermarketu Stokrotka, Zdrofit, Egurrola Dance Studio oraz kantoru;

c.   potwierdzają zakup towarów lub usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 30 zł brutto (jeden lub kilka Paragonów)

        2.2 Jeżeli Paragon przedstawiony przez Uczestnika potwierdza zakup:

 

 1. napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.), wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.), leków w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr        122, poz. 696, z późn. zm.) wartość takiego zakupu będzie odejmowana od sumy całego paragonu.

 

 1. przyjść do stanowiska konkursowego zlokalizowanego na terenie Galerii Renova w dniu 9.06.2018 w godz. 12:00 – 19:00.
 2. przedstawić hostessie paragon potwierdzający wykonanie zakupów w dniu 9.06.2018 r.
 1. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu w jak najszybszym czasie puzzli na interaktywnym stole, stanowiącym stanowisko konkursowe
 2. Każdy, kto przystąpi do konkursu spełniając powyższe wytyczne otrzyma upominek - piłkarski breloczek. Upominki wydawane są do wyczerpania zapasów. Liczba upominków jest ograniczona do 100 sztuk.
 3. Po każdych 55 minutach trwania konkursu tj.:

9.06.2018 w godzinach 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17:55, 18:55

osoba, która według rankingu, uzyskała najlepszy wynik tj. ułożyła puzzle w najszybszym czasie i odpowie prawidłowo na pytanie konkursowe wygrywa i otrzymuje nagrodę mistrzowską piłkę nożną. Nagrody będą przyznawane i wręczane, od razu po ogłoszeniu wyniku przy stanowisku konkursowym w Galerii Renova, ul. Rembielińska 20, Warszawa.

 1. Warunkiem otrzymania Nagrody danej Edycji jest osobista obecność Uczestnika podczas ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Uczestnik może brać udział w Konkursie maksymalnie 1 raz w całym Konkursie.
 3. W przypadku, gdy w trakcie ogłaszania wyników Uczestnik, który uzyskał najlepszy wynik w danym dniu, danej godzinie konkursowej nie jest obecny i nie pojawi się w ciągu 3 minut od odczytania wyniku, Komisja ogłasza kolejnego Uczestnika z listy, który uzyskał następny w kolejności wynik punktacji.
 4. Uczestnictwo w Konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z jego zasadami i jest jednoznaczne z akceptacją przez niego niniejszego Regulaminu.

§ 5

Komisja Konkursowa

 1. Organizator powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdzie:
 1. Jeden przedstawiciel Organizatora;
 1. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
  1. zapewnienie przestrzegania Regulaminu w czasie trwania Konkursu;
  2. rzetelne rozstrzygnięcie wszystkich odsłon Konkursu;
  3. przekazanie nagród na podstawie protokołu przekazania nagród.

 

 

NAGRODY

§ 6

Rodzaje nagród

 1. Upominki dla pierwszych 100 Uczestników, którzy wezmą udział w konkursie jest piłkarski breloczek. Łączna ilość upominków to 100 sztuk.  
 2. Nagrodami (łącznie 6 szt.), które uczestnicy konkursu mogą wygrać w każdej z Edycji (po 1 szt. na Edycję) opisanych w § 3ust. 4, są mistrzowskie piłki nożne.
 3. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

 

 

§7

Wydanie nagród

 1. Nagrody, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2, będą wydawane:

9.06.2018 w godzinach 13.00, 14.00, 15,00, 16.00, 17.00, 18.00, 19:00.

na stanowisku konkursowym na terenie Galerii Renova, po spełnieniu następujących warunków przez Uczestnika konkursu:

 1. okazaniu identyfikatora potwierdzającego zdobyty czas;
 2. Prawidłowa odpowiedź na pytanie konkursowe;
 3. podpisanie protokołu odbioru nagród
 1. Warunkiem przyznania nagród z każdej edycji jest osobista obecność Laureatów podczas rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z par 3.
 2. Nagrody zostaną wręczone na podstawie protokołu przekazania nagrody po ogłoszeniu wyników danej Edycji Konkursu.

 

§ 8

Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnik Konkursu lub w imieniu Uczestnika niepełnoletniego – jego opiekun prawny - ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu (tj. do dnia 16.06.2018 r.). Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dokładne dane osobowe Uczestnika/opiekuna prawnego Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania), zwanego dalej "reklamującym";
  2. przyczynę reklamacji;
  3. treść żądania;
  4. opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje należy kierować listem poleconym na adres: FAIR MARKETING SOLUTIONS Anna Józefiak, 03-179 Warszawa, ul. Żywiczna 16 e - z dopiskiem na kopercie: Konkurs Futbolowa renova -  REKLAMACJA.
 4. Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru, której zadaniem będzie prowadzenie nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa oraz przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych.
 5. Decyzje wewnętrznej komisji nadzoru są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 6. Reklamujący zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu wewnętrznej komisji nadzoru listem poleconym wysłanym najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.