2016-02-25 10:28

Już 5 marca świętujemy Dzień Kobiet!

Świętuj z nami Dzień Kobiet w Galerii Renova! Już 5 marca, od godziny 12:00 startujemy z projektem "Akademia Piękna" i konkursem dla Pań, w którym nagrody są na wyciągnięcie ręki! :)

"Akademia Piękna" to stoiska urodowe, gdzie Panie będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w zakresie dermokonsultacji oraz analizy kolorystycznej. Dla chcących odprężyć  się przez chwilę,  zapraszamy do skorzystania z worfit masażu.
Dla Małych Dam przygotowaliśmy również kącik, gdzie animatorki pięknie umalują buzie dziewczynek.

Tego dnia wszystkie Panie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Nagrody na wyciągnięcie ręki", gdzie za pomocą jedynie zmysłu dotyku należy rozpoznać, co z kategorii urodowej, znajduje się w konkursowym pudle. Aby móc przystąpić do konkursu należy w dniach 1-5.03 zrobić zakupy w Galerii Renova na kwote min. 40 zł.*
Za udział w konkursie Panie otrzymają kobiecy upominek - podręczne lusterko do torebki.** A co godzinę do wygrania  voucher "Piękne dłonie" na zabieg pielęgnacyjny i manicure do salonu Lok&Roll w Galerii Renova.***
Wygrywa ta osoba, która rozpoznała najwiecej przedmiotów związanych z urodą w konkursowym czasie 1,5 min i odpowiedziała prawidłowo na pytanie konkursowe.

*Kwota brutto. Paragony mogą się sumować. W konkursie nie biorą udziału paragony z supermarketu Stokrotka, Pure Jatomi Fitness, Egurrola Dance Studio oraz kantoru. Jeżeli na paragonie widnieje zakup napoju alkoholowego, wyrobów tytoniowych oraz leków na receptę, wartość takiego zakupu będzie odejmowana od sumy całego paragonu.
**Nagrody będą wydawane do wyczerpania zapasów.
*** Warunkiem otrzymania nagrody głównej jest obecność Uczestnika konkursu z danej rundy podczas ogłaszania wyników tej rundy. 

Spędźcie z nami miło ten dzień! Zapraszamy!

REGULAMIN KONKURSU

„Nagrody na wyciągnięcie ręki”

 zwanego dalej: („Konkurs")

§ 1

Postanowienia ogólne

1.         Regulamin Konkursu zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu, w tym uczestnictwa, wyłaniania laureatów, przekazywania nagród oraz postępowania reklamacyjnego. Wszelkie materiały promocyjno – marketingowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

2.         Organizatorem Konkursu jest Preria Renata Kawa, al. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław, NIP 895 142 23 48, REGON 932164154, zwana dalej „Organizatorem”.

3.         Konkurs prowadzony będzie w dniu 5 marca 2016 roku w godzinach 11:00 – 17:00 na terenie Galerii Renova, ul. Rembielińska 20 w Warszawie, zwanej dalej „Galerią”.

4.         Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu:

1)      w siedzibie Organizatora;

2)      na stronie internetowej: www.galeriarenova.pl;

3)      w Biurze Administracji Galerii (otwartym od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00);

4)      w punkcie konkursowym zlokalizowanym na terenie Galerii w dniach i godzinach trwania Konkursu.

§ 2

Uczestnicy konkursu

1.       Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

2.       W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Unii Europejskiej, spełniającej warunki określone w Regulaminie oraz dzieci od 6 roku życia pod opieką pełnoletniej osoby fizycznej, będącej konsumentem w rozumieniu art. 221kodeksu cywilnego, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałej na terytorium Unii Europejskiej, spełniającej warunki określone w Regulaminie. Pomiędzy osobą pełnoletnią a niepełnoletnią powinien zachodzić stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa I stopnia, albo stosunek przysposobienia.

3.       Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

4.       Uczestnicy konkursu oraz osoby pełnoletnie będące opiekunem nieletnich Uczestników Konkursu nie mogą być:

1)      pracownikami Organizatora;

2)      pracownikami właściciela Galerii Renova w Warszawie;

3)      przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), prowadzący działalność handlową lub usługową na terenie Galerii oraz ich pracownicy;

4)      małżonkami, krewnymi lub powinowatymi do II stopnia włącznie osób wymienionych w pkt 1-3.

5.       Za pracowników, o których mowa w ust. 4, uznaje się osoby fizyczne:

1)      zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy, lub

2)      z którymi podmioty wymienione w ust. 4 pkt 1-4 są związane umową cywilnoprawną.

6. Konkurs jest Wydarzeniem, z którego zostanie wykonana fotorelacja zawierająca wizerunek Uczestników i ich opiekunów (zwaną dalej „Zdjęcia”). Uczestnicy i ich opiekunowie wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie ich wizerunku na Zdjęciach oraz na wykorzystanie Zdjęć na warunkach i według uznania Organizatora – w tym w szczególności w fotorelacji na stronie www.galeriarenova.pl, profilu Galerii Renova na portalu społecznościowym Facebook. 

§ 3

Zasady udziału w konkursie

1.       Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik lub osoba pełnoletnia będąca opiekunem nieletniego Uczestnika Konkursu musi:

1)      zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować zasady Konkursu; 

2)      w dniach 1 – 5 marca 2016 r.- w sklepach i punktach handlowych i usługowych w Galerii Renova dokonać zakupu towaru lub usługi o wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto;

3)      zachować paragon fiskalny lub paragony fiskalne stanowiące potwierdzenie zakupu, zwane dalej "Paragonem";

4)      w dniu 5 marca  2016 r., w godzinach 11.00 – 16.55  przyjść do punktu konkursowego i przedstawić spełniający wymagania określone w § 4 Paragon hostessie znajdującej się w punkcie konkursowym na parterze Galerii;

5)      wypełnić danymi osobowymi kupon konkursowy otrzymany od hostessy, zwany dalej „Kuponem” zgodnie z  § 6.

2.       Zadanie konkursowe polega na rozpoznaniu i nazwaniu  jak  największej liczby przedmiotów związanych z dziedziną urody i kosmetologii. Wszystkie przedmioty będą znajdowały się w skrzyni, wraz z innymi przedmiotami codziennego użytku, które nie są związane z dziedziną urody i kosmetologii.  Uczestnicy Konkursu będą mogli rozpoznać przedmioty wyłącznie za pomocą zmysłu dotyku. Skrzynia będzie znajdować się w Punkcie Konkursowym.

3.       Każdy Uczestnik Konkursu, który wykona zadanie konkursowe otrzymuje Nagrodę Gwarantowaną w postaci damskiego, podręcznego lusterka. Liczba Nagród Gwarantowanych jest ograniczona i wynosi 200 sztuk.

4.       Konkurs prowadzony jest w rundach, zgodnie z harmonogramem w ust. 10 poniżej.

5.       W czasie trwania każdej rundy konkursowej prowadzony jest ranking Uczestników, określający liczbę zgromadzonych punktów, zgodnie z zasadą , że za jeden rozpoznany przez Uczestnika produkt związany z dziedziną urody i kosmetyki przyznaje się jeden punkt. Uczestnik, który zdobędzie największą liczbę punktów w danej rundzie konkursowej ma prawo otrzymać Nagrodę Główną, pod warunkiem  udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

6.       Po zakończonym zadaniu konkursowym obsługa punktu konkursowego wręcza Uczestnikowi kartę z numerem identyfikacyjnym Uczestnika z wpisaną liczbą zdobytych punktów.

7.       Wyłonienie Laureata Nagrody Głównej nastąpi na zakończenie każdej rundy.

8.       Warunkiem otrzymania Nagrody Głównej jest osobista obecność Uczestnika, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego, obecność Uczestnika wraz z opiekunem prawnym, podczas ogłoszenia wyników konkursu oraz okazanie identyfikatora z liczbą zdobytych punktów oraz udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

9.       Uczestnik może brać udział  maksymalnie w 3 rundach Konkursu i nie więcej niż raz w danej rundzie.

10.     Konkurs rozgrywany będzie w dniu 5.03.2016 r., w rundach:
 

1)      I runda: godz. 11.00-11.55, ogłoszenie Laureata o godz. 12.00

2)      II runda: godz. 12.00-12.55, ogłoszenie Laureata o godz. 13.00

3)      III runda: godz. 13.00-13.55, ogłoszenie Laureata o godz. 14.00

4)      IV runda: godz. 14.00-14.55, ogłoszenie Laureata o godz. 15.00

5)      V runda: godz. 15.00-15.55, ogłoszenie Laureata o godz. 16.00

6)      VI runda: godz. 16.00- 16.55, ogłoszenie Laureata o godz. 17.00

11.     Zgłoszenia do udziału w danej rundzie Konkursu przyjmowane są zgodnie z harmonogramem w ust. 10 powyżej, w godzinach rozgrywania danej rundy. Ogłoszenie Laureata Konkursu dla każdej rundy odbędzie się:  5 marca 2016 r. o godzinach: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.

12.     Uczestnik, który w danej rundzie zdobędzie największą liczbę punktów będzie mógł przystąpić do odpowiedzi na pytanie konkursowe związane z tematyką urody i kosmetologii. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi przez Uczestnika oznacza, że staje się on Laureatem Konkursu w danej rundzie.

13.     W przypadku, gdy w trakcie ogłaszania wyników Uczestnik, który uzyskał najlepszy wynik w danej rundzie i w przypadku Uczestników niepełnoletnich - Uczestnik i jego opiekun prawny, nie są obecni, Komisja Konkursowa zaprasza do udziału w dalszej części rozgrywki kolejnego Uczestnika z listy, który uzyskał następny w kolejności wynik. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników uzyska taki sam wynik, Komisja Konkursowa zorganizuje dogrywkę polegającą na quizie wiedzy z tematyki urody i kosmetologii. Prowadzący dogrywkę będzie zadawał Uczestnikom pytania zamknięte w turach zawierających po 3 pytania każda. Na pytania odpowiadają Uczestnicy samodzielnie. Po zakończeniu każdej tury pytań podliczana jest liczba prawidłowych odpowiedzi dla każdego Uczestnika. Uczestnik z największą liczbą odpowiedzi poprawnych przechodzi do finału określonego w ust. 12. Dogrywka prowadzona jest do momentu wyłonienia jednego zwycięzcy.

14.     Jeden Uczestnik może zostać Laureatem Konkursu tylko jeden raz w czasie trwania całego Konkursu, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Regulaminie.

15.     Udział w Konkursie jest bezpłatny.

16.     Uczestnictwo w Konkursie oznacza, że Uczestnik, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich jego opiekun prawny, zapoznał się z jego zasadami i jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§  4

Wartość zakupów i Paragon

1.       Paragon jest wyłącznym dowodem zakupu towarów lub usług, który uprawnia do udziału w Konkursie.

2.       Do udziału w Konkursie uprawniają Paragony, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

1)      zostały wystawione w dniach 1-5 marca 2016 r.;

2)      zostały wystawione przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r.  o swobodzie działalności gospodarczej prowadzących działalność handlową lub usługową na terenie Galerii Renova z wyjątkiem supermarketu Stokrotka, Jatomi Fitness, Egurrola Dance Studio oraz kantoru.

3)      potwierdzają zakup towarów lub usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto (jeden lub kilka Paragonów).

3.       Jeżeli Paragon przedstawiony przez Uczestnika lub opiekuna prawnego Uczestnika potwierdza zakup:

1)      napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.),

2)      wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.),

3)      leków w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.),

- te produkty nie zostaną wliczone do wartości zakupów, o której mowa w ust. 2 pkt 3.

 

 

§ 5

Przedstawienie Paragonu

1.       Uczestnik lub opiekun prawny Uczestnika konkursu przedstawia Paragon, spełniający wymagania określone w § 4, hostessie w specjalnie oznaczonym punkcie konkursowym zlokalizowanym w centralnej części pasażu na parterze Galerii.

2.       Hostessa oznacza otrzymany od Uczestnika lub opiekuna Paragon przystawiając na nim pieczątkę i wpisuje dane Uczestnika lub opiekuna prawnego na listę konkursową.

3.       Jeden Paragon lub więcej niż jeden potwierdzające zakup towarów lub usług o wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto uprawniają do otrzymania jednego Kuponu.

4.       Paragon oznaczony zgodnie z ust. 2 nie może być ponownie podstawą wzięcia udziału w Konkursie. Jeżeli Uczestnik chce przystąpić do kolejnej rundy Konkursu, musi przedstawić nowy paragon lub paragony potwierdzające zakup towarów lub usług o wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto.

 

§ 6

Kupon

1.       Uczestnik Konkursu lub w przypadku uczestnika niepełnoletniego - opiekun prawny Uczestnika wypełnia Kupon wpisując w odpowiednie miejsca:

1)      swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania zgodny z dowodem osobistym (lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość), numer telefonu lub adres e-mail, zwane dalej "danymi osobowymi";

2)      datę wypełnienia Kuponu;

3)      podpis.

2.       Kupon wypełniony zgodnie z ust. 1, Uczestnik lub opiekun prawny Uczestnika przekazuje obsłudze punktu konkursowego, która wpisuje numer identyfikacyjny oraz liczbę zdobytych punktów. Ten sam numer oraz liczbę punktów obsługa wpisuje na karcie identyfikacyjnej Uczestnika, którą przekazuje Uczestnikowi.

3.       Po wpisaniu przez obsługę wyniku, Uczestnik wrzuca Kupon do urny konkursowej w punkcie konkursowym.

 

§ 7

Ochrona danych osobowych

1.              Podanie danych osobowych wymienionych w § 6 ust. 1 jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

2.              Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik bądź opiekun prawny Uczestnika Konkursu wyraża składając podpis pod odpowiednim oświadczeniem zamieszczonym na liście konkursowej.

3.              Dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

4.              Administratorem danych osobowych jest Organizator.

5.              Dane osobowe  przetwarzane będą w celach: przeprowadzenia Konkursu, w tym prowadzenia postępowania reklamacyjnego (jeśli takie postępowanie będzie prowadzone) oraz celach marketingowych Galerii Renova.

6.              Uczestnik bądź Opiekun prawny Uczestnika Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.

§ 8

Komisja Konkursowa

1.       Organizator powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdzie:

1)      Jeden przedstawiciel Organizatora;

2)      Jeden przedstawiciel Galerii.

2.       Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:

1)      zapewnienie przestrzegania Regulaminu w czasie trwania Konkursu;

2)      rzetelne rozstrzygnięcie wszystkich odsłon Konkursu;

3)      przekazanie nagród głównych na podstawie protokołu przekazania nagród.

 

NAGRODY

§ 9

Rodzaje nagród

1.       Nagrodą gwarantowaną dla Uczestnika, który wykona zadanie konkursowe jest damskie, podręczne lusterko z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 3.

2.       Nagrodą główną dla Laureata każdej rundy, wyłonionego zgodnie z postanowieniami § 3 powyżej jest voucher „Piękne dłonie” na zabieg pielęgnacyjny i manicure do zrealizowania w salonie fryzjersko-kosmetycznym Lok&Roll w Galerii Renova oraz zestaw kosmetyków marki Ziaja. Wartość łączna nagród dla jednego Laureata nie przekracza 100 złotych brutto.

3.       Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

 

 

§ 10

Wydanie nagród

1.            Nagrody, o których mowa w § 9 ust. 1, będą wydawane w punkcie konkursowym przez hostessę w dniu 5 marca 2016 r. do wyczerpania zapasów natychmiast po wykonaniu przez Uczestnika konkursu zadania konkursowego.

2.            Nagrody, o których mowa w § 9 ust. 2, będą wydawane po rozstrzygnięciu każdej rundy Konkursu i po spełnieniu następujących warunków przez Uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika konkursu:

1)      okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika konkursu/ opiekuna prawnego Uczestnika zawierającego dane osobowe zgodne z danymi wpisanymi na Kuponie;

2)      okazaniu Paragonu;

3)      okazaniu Kuponu z numerem identyfikacyjnym oraz z wynikiem z wykonania zadania konkursowego.

3.                Warunkiem przyznania nagród głównych jest osobista obecność Laureatów, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich również ich opiekunów prawnych, podczas rozstrzygnięcia Konkursu.

4.                  Nagrody zostaną wręczone na podstawie protokołu przekazania nagrody w dniu ogłoszenia wyników Konkursu.

5.                  Nieodebranie nagrody głównej w dniach w dniu 5 marca 2016 r. w godzinach rozstrzygnięcia kolejnych rund Konkursu oznacza rezygnację z nagrody.

 

§ 11

Postępowanie reklamacyjne

1.              Uczestnik Konkursu lub w imieniu Uczestnika niepełnoletniego – jego opiekun prawny - ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu (tj. do dnia 21 lutego 2016 r.). Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora.

2.              Reklamacja powinna zawierać:

1)      dokładne dane osobowe Uczestnika/opiekuna prawnego Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania), zwanego dalej "reklamującym";

2)      przyczynę reklamacji;

3)      treść żądania;

4)      opis okoliczności uzasadniających reklamację.

3.              Reklamacje należy kierować listem poleconym na adres: Agencja Preria al. Karkonoska 10 53-015 Wrocław z dopiskiem na kopercie: Konkurs Dzień Kobiet w Renovie -  REKLAMACJA.

4.              Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru, której zadaniem będzie prowadzenie nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa oraz przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych.

5.              Decyzje wewnętrznej komisji nadzoru są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6.              Reklamujący zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu wewnętrznej komisji nadzoru listem poleconym wysłanym najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.