2014-11-27 15:15

Konkurs: 29.11 - 19.12

Konkurs „Kupujesz. Rymujesz. Wygrywasz” to propozycja dla wszystkich klientów Galerii. Centrum nagradza za zakupy!

W dniach od 29 listopada do 19 grudnia wystarczy wydać minimum 40 zł i wypełnić kupon konkursowy, by otrzymać świąteczną puszkę na ciastka. Osoby, które mają zdolności literackie, mogą powalczyć o vouchery na zakupy o wartości 100 zł każdy, tworząc unikalny, świąteczny wiersz ze słowem "piernik". 

 

REGULAMIN KONKURSU

„Kupujesz. Rymujesz. Wygrywasz.”

("Konkurs")

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.        Regulamin konkursu „Kupujesz. Rymujesz. Wygrywasz.”, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu, w tym uczestnictwa, wyłania laureatów, przekazywania nagród oraz postępowania reklamacyjnego. Wszelkie materiały promocyjno – marketingowe mają charakter wyłączenie informacyjny.

2.        Organizatorem Konkursu jest Bartłomiej Pietruszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „LOUD” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającego główne miejsce wykonywania działalności w Warszawie, 03-655, przy ul. Młodzieńczej 3 lok.1, REGON: 142119308, NIP: 5242246552, zwany dalej „Organizatorem”.

3.        Konkurs prowadzony będzie w dniach 29 listopada – 19 grudnia 2014 r., w godzinach 12:00 – 20:00 na terenie Galerii Renova, ul. Rembielińska 20 w Warszawie, zwanej dalej „Galerią”.

4.        Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu:

1) w siedzibie Organizatora;

2)w punkcie konkursowym zlokalizowanym na terenie Galerii;

3) na stronie internetowej: www.galeriarenova.pl

4) w Biurze Administracji Galerii (otwartym od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00)

 

§ 2

Uczestnicy konkursu

 

1.      Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

2.      W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie, zwane dalej „Uczestnikami”.

3.      Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

4.      Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

1)      pracownicy Organizatora;

2) pracownicy właściciela Galerii Renova w Warszawie;

3) przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), prowadzący działalność handlową lub usługową na terenie Galerii oraz ich pracownicy;

 4) małżonkowie, krewni lub powinowaci do drugiego stopnia włącznie osób wymienionych w pkt 1-4.

5.      Za pracowników, o których mowa w ust. 4, uznaje się osoby fizyczne:

1)      zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy, lub

2)      z którymi podmioty wymienione w ust. 4 pkt 1-4 są związane umową cywilnoprawną.

 

§ 3

Zasady udziału w konkursie

 

1.      Aby wziąć udział w Konkursie należy:

1)      zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować zasady Konkursu; 

2)      w dniach 29 listopada - 19 grudnia 2014 r. - w sklepach i punktach handlowych i usługowych w Galerii Renova  dokonać zakupu towaru lub usługi o wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto;

3)      zachować paragon fiskalny stanowiący potwierdzenie zakupu, zwany dalej "Paragonem";

4)      przedstawić Paragon hostessie znajdującej się w punkcie konkursowym na paterze Galerii;

5)      wypełnić kupon konkursowy, zwany dalej "Kuponem";

6)      wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

2.      Uczestnicy, którzy wypełnią Kupon i przekażą go hostessie otrzymają nagrodę w postaci puszki na ciastka z logo Galerii, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1.

3.      Uczestnicy, którzy na Kuponie dodatkowo wpiszą wymyślony przez siebie, oryginalny wiersz z użyciem słowa „piernik” mogą wygrać voucher, o którym mowa w § 11 ust. 2.

4.      Udział w konkursie jest bezpłatny.

5.      Uczestnictwo w konkursie oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z jego zasadami i jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

§  4

Wartość zakupów i Paragon

1.      Paragon jest wyłącznym dowodem zakupu towarów lub usług, który uprawnia do udziału w Konkursie.

2.      Do udziału w Konkursie uprawniają Paragony, które:

1)      zostały wystawione dniach 29 listopada - 19 grudnia 2014 r.

2)      zostały wystawione przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r.  o swobodzie działalności gospodarczej prowadzących działalność handlową lub usługową na terenie Galerii Renova

3)      potwierdzają zakup towarów lub usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto (jeden lub kilka Paragonów).

3.      Jeżeli Paragon przedstawiony przez Uczestnika potwierdza zakup:

1)      napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.),

2)      wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.),

3)      leków w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.),

- te produkty nie zostaną wliczone do wartości zakupów, o której mowa w ust. 2 pkt 3.

 

 

§ 5

Przedstawienie Paragonu

1.      Uczestnik przedstawia Paragon, zgodny z § 4, hostessie, w specjalnie oznaczonym punkcie konkursowym zlokalizowanym w centralnej części pasażu na parterze Galerii.

2.      Hostessa oznacza otrzymany od Uczestnika Paragon przystawiając na nim pieczątkę o treści "Kupon wydano" i wydaje Kupon.

3.      Paragon oznaczony zgodnie z ust. 2 nie może być ponownie podstawą otrzymania Kuponu.

4.      Jeden Paragon lub więcej niż jeden potwierdzające zakup towarów lub usług o wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto uprawniają do otrzymania jednego Kuponu.

5.      Jeden Paragon potwierdzający zakup towarów lub usług o wartości stanowiącej wielokrotność kwoty 40 zł uprawnia do otrzymania jednego Kuponu.

 

§ 6

Kupon

1.      Uczestnik wypełnia Kupon wpisując w odpowiednie miejsca:

1)      imię, nazwisko, adres zameldowania zgodny z dowodem osobistym (lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość), numer telefonu lub adres e-mail, zwane dalej "danymi osobowymi";

2)      datę wypełnienia Kuponu;

3)      podpis.

2.      Kupon wypełniony zgodnie z ust. 1, Uczestnik przekazuje hostessie.

3.      Jeżeli Uczestnik chce wygrać voucher, o którym mowa w § 11 ust. 2, w wyznaczonym miejscu na Kuponie wpisuje wiersz, zgodny z § 8 i wrzuca Kupon do urny konkursowej.

 

§ 7

Ochrona danych osobowych

1.             Podanie danych osobowych wymienionych w § 6 ust. 1 jest dobrowolne, acz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

2.             Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik wyraża składając podpis  pod odpowiednim oświadczeniem zamieszczonym na Kuponie.

3.             Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

4.             Administratorem danych osobowych jest Organizator.

5.             Dane uczestników Konkursu przetwarzane będą w celach: przeprowadzenia Konkursu, w tym prowadzenia postępowania reklamacyjnego (jeśli takie postępowanie będzie prowadzone) oraz celach marketingowych Galerii Renova.

6.             Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.

 

§ 8

Wiersz konkursowy

1.      Wiersz konkursowy, o którym mowa w § 6 ust. 3, powinien:

1)   tematyką nawiązywać do świąt Bożego Narodzenia;

2)   być rymowany (rodzaj rymu dowolny);

3)   w swojej treści zawierać słowo "piernik" użyte przynajmniej raz.

2.    Wiersz powinien być całkowicie oryginalny i stanowić efekt wyłącznej pracy Uczestnika oraz nie może naruszać praw autorskich ani dóbr osobistych osób trzecich, ani też być obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.

3.      Uczestnik zobowiązuje się, iż w razie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Organizatora przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw poprzez korzystanie, nabycie lub rozporządzanie wierszem przez Organizatora, Uczestnik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego, koszty pomocy prawnej, niezbędnych ekspertyz, zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań oraz na żądanie Organizatora wstąpi do toczącego się postępowania w charakterze interwenienta ubocznego.

 

§ 9

Laureaci

 

1.      Laureaci Konkursu są wyłaniani przez Komisję Konkursową spośród Uczestników, którzy na prawidłowo wypełnionym Kuponie wpisali wiersze, zgodnie z § 8.

2.      Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najciekawszych wierszy według kryteriów opisanych w § 10 ust. 3.

3.      Laureaci są wyłaniani w następujących terminach:

1)      1 grudnia 2014 r. – 5 Laureatów spośród Kuponów wrzuconych do urny od 29.11. do 30.11.;

2)      3 grudnia 2014 r. – 5 Laureatów spośród Kuponów wrzuconych do urny od 1.12. do 2.12.;

3)      5 grudnia 2014 r. – 5 Laureatów spośród Kuponów wrzuconych do urny od 3.12. do 4.12.

4)      8 grudnia 2014 r. – 5 Laureatów spośród Kuponów wrzuconych do urny od 5.12. do 7.12.;

5)      10 grudnia 2014 r. – 5 Laureatów spośród Kuponów wrzuconych do urny od 8.12. do 9.12.;

6)      12 grudnia 2014 r. – 5 Laureatów spośród Kuponów wrzuconych do urny od 10.12. do 11.12.;

7)      15 grudnia 2014 r. – 5 Laureatów spośród Kuponów wrzuconych do urny od 12.12. do 14.12.;

8)      17 grudnia 2014 r. – 5 Laureatów spośród Kuponów wrzuconych do urny od 15.12. do 18.12.

9)      19 grudnia 2014 r. – 5 Laureatów spośród Kuponów wrzuconych do urny od 29.11. do 18.12.

W każdym wskazanym w ust. 3 dniu, Komisja wyłoni 5 autorów najciekawszych wierszy, ocenionych zgodnie z kryteriami opisanymi w  § 10, ust. 3.

 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi, w dniach wymienionych w ust. 3:

1)      na stronie internetowej Galerii: www.galeriarenova.pl;

2)      telefonicznie lub mailowo dla każdego Laureata

5. Jeden Uczestnik może zostać Laureatem więcej niż jeden raz, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Regulaminie.

 

§ 10

Komisja Konkursowa

1.      Organizator powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdzie:

1)      dwóch przedstawicieli Organizatora;

2)      dwóch przedstawicieli Galerii.

2.      Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:

1)      zapewnienie przestrzegania Regulaminu w czasie trwania Konkursu;

2)      ocena i wybór najlepszych wierszy;

3)      sporządzenie protokołu z wynikami Konkursu.

3.      Komisja Konkursowa ocenia wiersz według określonych kryteriów: a) pomysłowość (0-10 punktów), b) unikalność (0-10 punktów), c) innowacyjność (0-10 punktów), d) kreatywność (0-10 punktów).

 

NAGRODY

§ 11

Rodzaje nagród

1.      Nagrodą dla 1000 Uczestników, którzy jako pierwsi przekażą wypełnione Kupony hostessie, zgodnie z § 6 ust. 2 (decyduje kolejność w jakiej zostaną przekazane Kupony), są puszki na ciastka z logo Galerii (do wyczerpania zapasów). 

2.      Nagrodami dla Laureatów wyłonionych przez Komisję Konkursową, zgodnie z § 9 są vouchery na zakupy o wartości 100 zł brutto do zrealizowania na terenie Galerii w:

1)      Butik „I Like!”;

2)      C&A;

3)      Coccodrillo;

4)      Cosmedica, z zastrzeżeniem ust. 3;

5)      Cukiernia Sowa;

6)      Egurrola Dance Studio;

7)      Empik;

8)      Greenpoint;

9)      House;

10)  Lok&Roll;

11)  Marilyn;

12)  Po Kokardki;

13)  Pralnia Panda;

14)  SAM 0-13;

15)  Stoisko „E-papierosy”;

16)  Stoisko„Kredens Smaku”;

17)  Stoisko „Mydlarnia u Franciszka”;

18)  Stoisko „Rajstopy Gatta”;

19)  Sushi Yakuza;

20)  Supermarket Stokrotka;

21)  Toy Planet;

22)  Top Secret;

23)  Vanila;

24)  Yups!;

25)  Ziaja dla Ciebie.

 

3.      W placówce Cosmedica voucher może być wykorzystany na zakup produktów asortymentu placówki z wyłączeniem wszelkich produktów objętych refundacją ze środków publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 122, poz. 696).

4.      Vouchery będzie można wykorzystać od 01.12.2014 r. do  31.01.2015 r.

5.      Za niewykorzystany voucher (całość lub część) nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

6.      Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

 

§ 12

Wydanie nagród

1.         Nagrody, o których mowa w § 11 ust. 1, będą wydawane w punkcie konkursowym przez hostessę w dniach 29 listopada – 19 grudnia 2014 r., w godz. 12.00 - 20.00 do wyczerpania zapasów.

2.         Nagrody, o których mowa w § 11 ust. 2, będą wydawane w biurze Administracji Galerii, ul. Rembielińska 20 w Warszawie, w dniach 29 listopada – 19 grudnia 2014 r. od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-17:00, po:

1)      okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i zawierającego dane osobowe zgodne z danymi wpisanymi na Kuponie;

2)      okazaniu Paragonu.

3.         Nieodebranie nagrody do dnia 31 stycznia 2015 r. oznacza rezygnację z nagrody.

 

 

§ 13

Postępowanie reklamacyjne

1.             Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu (tj. 19 grudnia 2014 r.). Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora.

2.             Reklamacja powinna zawierać:

1)      dokładne dane osobowe Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania), zwanego dalej "reklamującym";

2)      przyczynę reklamacji;

3)      treść żądania;

4)      opis okoliczności uzasadniających reklamację.

3.             Reklamacje należy kierować na adres: LOUD  z siedzibą w Warszawie (03-655), przy ul. Młodzieńcza 3 lok. 1 z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Kupujesz. Rymujesz. Wygrywasz.”  REKLAMACJA.

4.             Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru, której zadaniem będzie prowadzenie nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa oraz przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych.

5.             Decyzje  wewnętrznej komisji nadzoru są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6.             Reklamujący zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu wewnętrznej komisji nadzoru listem poleconym wysłanym najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.