2017-11-20 14:19

Konkurs z nagrodami

Od 25 listopada do 18 grudnia serdecznie zapraszamy do Galerii Renova na świąteczny konkurs „Hu Hu Ha! Na prezenty czas” z atrakcyjnymi nagrodami. Dla pierwszych 750 uczestników świąteczne puszki ze słodyczami, a dla najlepszych vouchery o wartości 100 zł do wykorzystania w Galerii Renova! 

REGULAMIN KONKURSU

„Hu hu ha, na prezenty czas!”

        zwanego dalej: („Konkurs")

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.         Regulamin Konkursu zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu, w tym uczestnictwa, wyłaniania laureatów, przekazywania nagród oraz postępowania reklamacyjnego. Wszelkie materiały promocyjno – marketingowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

2.         Organizatorem Konkursu jest Ewelina Opalińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Agencja Reklamowa „PARASOL” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadająca główne miejsce wykonywania działalności we Wrocławiu, 52-210, przy ul. Łubinowej 3c lok.8, REGON: REGON 021143393, NIP: 8861042903, zwana dalej „Organizatorem”.

3.         Konkurs prowadzony będzie w dniach 25 listopada –18 grudnia 2017 roku w godzinach 12:30 – 18:30 na terenie Galerii Renova, ul. Rembielińska 20 w Warszawie, zwanej dalej „Galerią”.

4.         Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu:

1)      w siedzibie Organizatora;

2)      na stronie internetowej: www.galeriarenova.pl;

3)      w Biurze Administracji Galerii (otwartym od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00);

4)      w punkcie konkursowym zlokalizowanym na terenie Galerii w dniach i godzinach trwania Konkursu.

 

§ 2

Uczestnicy konkursu

 

1.       Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

2.       W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Unii Europejskiej, spełniającej warunki określone w Regulaminie, zwane dalej „Uczestnikami”

3.       Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

4.       Uczestnikami konkursu nie mogą być:

1)      pracownikami Organizatora;

2)      pracownikami właściciela Galerii Renova w Warszawie;

3)      przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), prowadzący działalność handlową lub usługową na terenie Galerii oraz ich pracownicy;

4)      małżonkami, krewnymi lub powinowatymi do II stopnia włącznie osób wymienionych w pkt 1-3.

5.       Za pracowników, o których mowa w ust. 4, uznaje się osoby fizyczne:

1)      zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy, lub

2)      z którymi podmioty wymienione w ust. 4 pkt 1-4 są związane umową cywilnoprawną.

6. Konkurs jest Wydarzeniem, z którego zostanie wykonana fotorelacja zawierająca wizerunek Uczestników (zwaną dalej „Zdjęcia”). Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie ich wizerunku na Zdjęciach oraz na wykorzystanie Zdjęć na warunkach i według uznania Organizatora – w tym w szczególności w fotorelacji na stronie www.galeriarenova.pl, profilu Galerii Renova na portalu społecznościowym Facebook. 

 

§ 3

Zasady udziału w konkursie

 

1.       Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi:

1)      zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować zasady Konkursu; 

2)      w dniach 25 listopada – 18 grudnia 2017 r. w sklepach i punktach handlowych i usługowych w Galerii Renova dokonać zakupu towaru / towarów lub usługi / usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 30 zł brutto;

3)      zachować paragon fiskalny lub paragony fiskalne stanowiące potwierdzenie zakupu, zwane dalej "Paragonem";

4)      25 listopada – 18 grudnia 2017 r., w godzinach 12:30 – 18:30 przyjść do punktu konkursowego i przedstawić spełniający wymagania określone w § 4 Paragon hostessie znajdującej się w punkcie konkursowym na parterze Galerii;

5)      wypełnić danymi osobowymi kupon konkursowy otrzymany od hostessy, zwany dalej „Kuponem” zgodnie z  § 6.

2.       konkursowe polega na kierowaniu figurką  Mikołaja na ekranie dotykowym gry zainstalowanej na infokiosku multimedialnym, za pomocą palca w taki sposób, aby Mikołaj ominął elementy pojawiające się na planszy: dachy budynków i spadające śnieżynki oraz odpowiedzi na pytanie konkursowe dotyczące tematyki Świąt Bożego Narodzenia, które wyświetli się na ekranie dotykowym po zakończeniu gry..

3.       Gra trwa 1,5 minuty i kończy się po upływie tego czasu lub kończy się w momencie, kiedy figurka Mikołaja kierowana przez uczestnika konkursu zderzy się z budynkiem, drzewem lub gwiazdką.

4.       Gra zainstalowana jest w kiosku multimedialnym (zwany dalej „Kiosk”) znajdującym się w Punkcie Konkursowym. Grę uruchamia tylko i wyłącznie obsługa punktu konkursowego.

5.       Po zakończonym zadaniu konkursowym obsługa punktu konkursowego wręcza Uczestnikowi kartę z numerem identyfikacyjnym Uczestnika, wpisaną liczbą zdobytych punktów, datą udziału w konkursie oraz odnotowuje wynik w rejestrze uczestników konkursu.

6.       Konkurs zostanie przeprowadzony w X edycjach:

I edycja odbywa się w dniach 25-27 listopada 2017 r. w godzinach 12:30 – 18:30
II edycja odbywa się w dniach 28-29 listopada 2017 r. w godzinach 12:30 – 18:30
III edycja odbywa się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. w godzinach 12:30 – 18:30
IV edycja odbywa się w dniach 2-4 grudnia 2017 r. w godzinach 12:30 – 18:30

V edycja odbywa się w dniach 5-6 grudnia 2017 r. w godzinach 12:30 – 18:30

VI edycja odbywa się w dniach 7-8 grudnia 2017 r. w godzinach 12:30 – 18:30
VII edycja odbywa się w dniach 9-11 grudnia 2017 r. w godzinach 12:30 – 18:30
VIII edycja odbywa się w dniach 12-13 grudnia 2017 r. w godzinach 12:30 – 18:30
IX edycja odbywa się w dniach 14-15 grudnia 2017 r. w godzinach 12:30 – 18:30
X edycja odbywa się w dniach 16-18 grudnia 2017 r. w godzinach 12:30 – 18:30

 

7.       Uczestnik Konkursu w danym dniu trwania Konkursu może wziąć udział tylko raz i maksymalnie sześć razy w trakcie całego Konkursu (w dniach 25.11.- 18.12.2017).

8.       Każdy Uczestnik Konkursu, który wykona zadanie konkursowe otrzymuje natychmiast po poprawnym wykonaniu zadania konkursowego, czyli zagraniu w grę na ekranie kiosku multimedialnego Nagrodę Gwarantowaną w postaci świątecznej puszki ze słodyczami. Liczba Nagród gwarantowanych jest ograniczona. Każdego dnia trwania konkursu liczba nagród gwarantowanych wynosi  31.

9.       Spośród uczestników każdej edycji konkursu wyłonionych zostanie 5 Laureatów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w danej edycji. Laureaci otrzymają Nagrody Główne w postaci vouchera o wartości 100 zł każdy, do zrealizowania w sklepach Galerii Renova w terminie od 25.11.2017 r.  do 31.01.2018 r.

10.   Uczestnik Konkursu może zostać Laureatem Konkursu  maksymalnie 3 razy w czasie trwania Konkursu (25.11-18.12.2017 r.).

11.   Udział w Konkursie jest bezpłatny.

12.   Uczestnictwo w Konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z jego zasadami i jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

§  4

Wartość zakupów i Paragon

1.       Paragon jest wyłącznym dowodem zakupu towarów lub usług, który uprawnia do udziału w Konkursie.

2.       Do udziału w Konkursie uprawniają Paragony, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

1)      zostały wystawione w dniach 25 listopada – 18 grudnia 2017 r.;

2)      zostały wystawione przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r.  o swobodzie działalności gospodarczej prowadzących działalność handlową lub usługową na terenie Galerii Renova z wyjątkiem supermarketu Stokrotka, Jatomi Fitness, Egurrola Dance Studio oraz kantoru,

3)      potwierdzają zakup towarów lub usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 30 zł brutto (jeden lub kilka Paragonów).

3.       Jeżeli Paragon przedstawiony przez Uczestnika potwierdza zakup:

1)      napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.),

2)      wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.),

3)      leków w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.),

- te produkty nie zostaną wliczone do wartości zakupów, o której mowa w ust. 2 pkt 3.

 

 

§ 5

Przedstawienie Paragonu

1.       Uczestnik konkursu przedstawia Paragon, spełniający wymagania określone w § 4, hostessie w specjalnie oznaczonym punkcie konkursowym zlokalizowanym w centralnej części pasażu na parterze Galerii.

2.       Hostessa oznacza otrzymany od Uczestnika Paragon przystawiając na nim pieczątkę i wpisuje dane Uczestnika na listę konkursową.

3.       Jeden Paragon lub więcej niż jeden potwierdzające zakup towarów lub usług o wartości nie mniejszej niż 30 zł brutto uprawniają do jednego Zgłoszenia w Konkursie.

4.       Paragon oznaczony zgodnie z ust. 2 nie może być ponownie podstawą wzięcia udziału w Konkursie. Jeżeli Uczestnik chce przystąpić kolejny raz do Konkursu, musi przedstawić nowy paragon lub paragony potwierdzające zakup towarów lub usług o wartości nie mniejszej niż 30 zł brutto.

 

§ 6

Kupon

1.       Uczestnik Konkursu wypełnia Kupon wpisując w odpowiednie miejsca:

1)      swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania zgodny z dowodem osobistym (lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość), numer telefonu lub adres e-mail, zwane dalej "danymi osobowymi";

2)      datę wypełnienia Kuponu;

3)      podpis.

2.       Kupon wypełniony zgodnie z ust. 1, Uczestnik przekazuje obsłudze punktu konkursowego, która wpisuje numer identyfikacyjny oraz liczbę zdobytych punktów. Ten sam numer oraz liczbę punktów obsługa wpisuje na karcie identyfikacyjnej Uczestnika, którą przekazuje Uczestnikowi.

3.       Po wpisaniu przez obsługę wyniku, Uczestnik wrzuca Kupon do urny konkursowej w punkcie konkursowym.

 

§ 7

Ochrona danych osobowych

1.              Podanie danych osobowych wymienionych w § 6 ust. 1 jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

2.              Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik Konkursu wyraża składając podpis pod odpowiednim oświadczeniem zamieszczonym na liście konkursowej.

3.              Dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

4.              Administratorem danych osobowych jest Organizator.

5.              Dane osobowe  przetwarzane będą w celach: przeprowadzenia Konkursu, w tym prowadzenia postępowania reklamacyjnego (jeśli takie postępowanie będzie prowadzone) oraz celach marketingowych Galerii Renova.

6.              Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.

 

§ 8

Komisja Konkursowa

1.              Organizator powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdzie:

1)      Jeden przedstawiciel Organizatora;

2)      Jeden przedstawiciel Galerii.

2.              Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:

1)      zapewnienie przestrzegania Regulaminu w czasie trwania Konkursu;

2)      rzetelne rozstrzygnięcie wszystkich edycji Konkursu;

3)      przekazanie nagród głównych na podstawie protokołu przekazania nagród.

 

§ 9

Rodzaje nagród

1.              Nagrodą gwarantowaną dla Uczestnika, który wykona zadanie konkursowe jest świąteczna puszka słodyczy. Liczba Nagród gwarantowanych jest ograniczona i wynosi 750 sztuk.

2.              Nagrodą główną dla pięciu Laureatów każdej Edycji Konkursu, wyłonionych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu jest voucher  o wartości 100 zł każdy,  do zrealizowania w sklepach Galerii Renova.

3.              W przypadku gdy w danej Edycji Konkursu nie wszystkie vouchery zostaną rozdane, wówczas nierozdane vouchery Organizator rozda w kolejnej Edycji Konkursu, zwiększając liczbę Zwycięzców Konkursu kolejnej Edycji Konkursu o liczbę nierozdanych voucherów.

4.              Vouchery zrealizować będzie można wyłącznie na terenie Galerii Renova w sklepach następujących marek:

·         C&A

·         Greenpoint

·         Toy Planet

·         Cosmedica

·         Kocie Oko

·         Hanesushi

·         E-papierosy

·         Pepco

·         Bobby Burger

·         Szachownica

·         Po kokardki

·         Cliff Sport

5.              Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

 

§ 10

Laureaci konkursu i odbiór nagród głównych

 

1.           Komisja konkursowa wyłoni Laureatów poszczególnych edycji konkursu poprzez wskazanie 5 zgłoszeń z najlepszymi wynikami w każdej z edycji.

2.           W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników uzyska taki sam wynik, o przyznaniu nagrody decyduje pierwszeństwo udziału w danej edycji, tj. uczestnikowi, który wziął udział w edycji jako pierwszy, przypada tytuł Laureata. Komisja konkursowa określa pierwszeństwo udziału w konkursie na podstawie nadanego każdemu uczestnikowi numeru identyfikacyjnego (identyfikator). Niższy identyfikator jest równoznaczny z wcześniejszym udziałem w konkursie.

3.           Wyłonienie Laureatów nastąpi w następujących terminach:

I edycja – 28 listopada 2017 r.
II edycja – 30 listopada 2017 r.
III edycja – 2 grudnia 2017 r.
IV edycja – 5 grudnia 2017 r.
V edycja – 7 grudnia 2017 r.
VI edycja – 9 grudnia 2017 r.
VII edycja – 12 grudnia 2017 r.
VIII edycja – 14 grudnia 2017 r.
IX edycja – 16 grudnia 2017 r.
X edycja – 19 grudnia 2017 r.

 

4.           Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniach wskazanych w ust. 3:

1) na stronie internetowej Galerii: www.galeriarenova.pl

2) na profilu Galerii na portalu społecznościowym Facebook
3) telefonicznie lub mailowo dla każdego Laureata

5.           Nagrody Główne, o których mowa w § 3 ust. 8 będą wydawane w Punkcie Obsługi Konkursu przez hostessę w dniach 28 listopada – 18 grudnia 2017 r. w godzinach 12:30 – 18:30 oraz w dniach 19-20 grudnia 2017 r. w godzinach 9.00-17.00 w Biurze Administracji Galerii Renova.

6.            Nagrody Główne wydawane będą Laureatom po:

1)                  okazaniu dowodu tożsamości potwierdzającego zgodność danych z danymi zawartymi w Zgłoszeniu;

2)                  okazaniu karty identyfikacyjnej z numerem identyfikacyjnym i osiągniętym wynikiem.

7.    Nagrody zostaną wręczone na podstawie protokołu przekazania nagrody.

8.    Nieodebranie nagrody głównej w terminach wskazanych w ust. 5 oznacza rezygnację z nagrody.

 

 

§ 11

Postępowanie reklamacyjne

1.              Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 10 dni od daty zakończenia Konkursu (tj. do dnia 28 grudnia  2017 r.). Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora.

2.              Reklamacja powinna zawierać:

1)      dokładne dane osobowe Uczestnika/opiekuna prawnego Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania), zwanego dalej "reklamującym";

2)      przyczynę reklamacji;

3)      treść żądania;

4)      opis okoliczności uzasadniających reklamację.

3.              Reklamacje należy kierować listem poleconym na adres: Agencja Reklamowa PARASOL ul. Łubinowa 3c lok. 8, 52-210 Wrocław z dopiskiem na kopercie: Konkurs  świąteczny Galeria Renova -  REKLAMACJA.

4.              Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru, której zadaniem będzie prowadzenie nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa oraz przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych.

5.              Decyzje wewnętrznej komisji nadzoru są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6.              Reklamujący zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu wewnętrznej komisji nadzoru listem poleconym wysłanym najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.