2017-04-03 16:27

Konkurs z TOYPLANET!

UWAGA - WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY Z TOYPLANET!

W dniach 1- 12 kwietnia przynieś do salonu TOYPLANET w Galerii Renova, mieszczącym się na I piętrze Galerii, pracę plastyczną wykonaną przez dziecko w formacie A4 – rysunkową lub w innej dowolnej technice, pt. „KOSZYCZEK WIELKANOCNY”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3-10 lat. Do wygrania atrakcyjne nagrody – trzy zestawy PLAYMOBIL!

 

Zapraszamy dzieci do udziału!

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI POD TYTUŁEM „KOSZYCZEK WIELKANOCNY” REALIZOWANEGO PRZEZ SKLEP TOY PLANET


§ 1
Organizator
1. Organizatorem konkursu plastycznego pod tytułem „KOSZYCZEK WIELKANOCNY”, zwanego dalej konkursem, jest firma P.P.H.U. „WOJTEX” Wojciech Goduński z siedzibą w Złotniki 11, 99-205 Dalików, NIP 726-101-23-65, REGON 470905330, zwana dalej Organizatorem.
2. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w sklepie Toy Planet. Osobą do kontaktu po stronie Organizatora jest pracownik sklepu Toy Planet.
§ 2
Przedmiot konkursu
Przedmiotem oceny w konkursie jest wykonana praca plastyczna w dowolnej technice przez dzieci, której motywem przewodnim będzie „KOSZYCZEK WIELKANOCNY”.
§ 3
Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 3 do 10 lat, z wyłączeniem rodzin pracowników organizatora. Prace wykonane przez osoby nie spełniające ww. kryteriów nie będą oceniane.
§ 4
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy konkursu wykonują 1 pracę w formacie A4 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (w szczególności rysowanie, malowanie). Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, a także imię i nazwisko opiekuna wraz z numerem telefonu. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
2. Z tyłu pracy należy dołączyć:
a) Podpisane przez opiekuna oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych [dane dziecka] jak i [dane opiekuna] zawartych w przesłanym zgłoszeniu konkursowym w celu
przeprowadzenia konkursu „KOSZYCZEK WIELKANOCNY” oraz przyznania i wydania nagród zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pn. zm.)
b) Podpisane przez opiekuna oświadczenie następującej treści:
Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu plastycznego dla dzieci „KOSZYCZEK WIELKANOCNY” realizowanego przez sklep TOY Planet w tym w szczególności w zakresie postępowania z pracami oraz
oświadczam, że zgodnie z regulaminem, w szczególności we wskazanym w nim zakresie, przenoszę na Organizatora prawa autorskie do przekazanej pracy plastycznej jak również prawa do egzemplarza w/w
pracy pod warunkiem przyznania nagrody lub wyróżnienia w konkursie.
3. Organizator informuje, że administratorem przekazanych danych osobowych będzie P.P.H.U. „WOJTEX” Wojciech Goduński z siedzibą w Złotniki 11, 99-205 Dalików, o numerze NIP 726-101-23-65, REGON 470905330. Dane osobowe będą zbierane i przetważane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
§ 5
Termin i warunki dostarczenia prac
1. Prace należy złożyć w sklepie TOY Planet do dnia 12.04.2017 roku wraz z ww. danymi osobowymi.
2. Prace dostarczone poza terminem nie bedą brały udziału w konkursie.
3. Nagroda stanowi wynagrodzenie za korzystanie z pracy na wszystkich wyżej wymienionych polach eksploatacji.
4. Prace za które nie zostaną przyznane nagrody nie będą odsyłane. Staną się  własnością Organizatora.
§ 6
Ocena nadesłanych prac oraz zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwaną dalej Komisją.
2. Komisja w składzie jednoosobowym powołana zostanie przez Organizatora. W skład Komisji wchodzi właściciel sklepu Toy Planet.
3. Komisja oceniać będzie artystyczną wartość prac, zastosowaną technikę wykonania oraz sposób ujęcia tematu. Przy swej ocenie Komisja będzie uwzględniała wiek autora pracy.
4. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
6. Prace Laureatów konkursu zostaną wywieszone w witrynie sklepu TOY Planet w dniach 13-15.04.2017 roku.
7. Nagrodami głównymi w konkursie są zabawki marki PLAYMOBIL.
8. Nagrody głównej oraz wyróżnień nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.
9. Nagrody będą wydawane w sklepie TOY Planet za okazaniem dokumentu poświadczającego zgodność danych osobowych dziecka bądź prawnego opiekuna do dnia 30 kwietnia 2017 r.
10. Złożenie oświadczenia o treści „Zgadzam się z regulaminem konkursu” oraz podpis prawnego opiekuna dziecka na odwrocie pracy plastycznej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu jak również na
przetwarzanie danych osobowych [dane dziecka] jaki i [dane opiekuna] zawartych w zgłoszeniu konkursowym w celu przeprowadzenia konkursu „KOSZYCZEK WIELKANOCNY” oraz przyznania i wydania nagród. zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pn. zm.).
P.P.H.U. „WOJTEX”
Wojciech Goduński

 

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.