2018-11-23 15:31

Loteria Świąteczna

Zapraszamy do udziału w Loterii Świątecznej w Galerii Renova od 26 listopada. Nagrody dzienne to 10 kart podarunkowych o wartości 100 zł każda, które można realizować w punktach handlowych i usługowych Galerii Renova.

Jak wziąć udział w Loterii Świątecznej:

 

- Zrób zakupy w punktach handlowych lub usługowych Galerii Renova, za co najmniej 20 zł brutto od 26.11 do 14.12 w godzinach pracy Galerii, a 15.12 do godz. 18:00 (z wyłączeniem 9.12).  

- Okaż dowód zakupu w Punkcie Obsługi Loterii Świątecznej w centralnej części Galerii, w terminie od 26.11 do 14.12 w godz. 11.00 – 19.00 (z wyłączeniem 9.12), a 15.12 w godz. 11.00 - 18.30, i odbierz kupon. Wielokrotność sumy 20 zł na dowodzie zakupu uprawnia do odbioru wyłącznie jednego kuponu.

Wypełnij kupon i wrzuć go do urny w terminie od 26.11 do 15.12 w godz. 11.00 - 19.00 (z wyłączeniem 9.12). Każdy uczestnik może wrzucić do urny dowolną liczbę kuponów.

- Nagrody dzienne to 10 kart podarunkowych o wartości 100 zł każda, które można realizować w punktach handlowych i usługowych Galerii Renova.

Szczegóły oraz wyłączenia znajdują się w regulaminie Loterii Świątecznej dostępnym poniżej. 

 

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

„Loteria Świąteczna”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą „Loteria Świąteczna” (zwana dalej „Loterią”).

§ 2

Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000254913 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, opłaconym w całości, posiadająca NIP: 7010016236, posiadająca numer statystyczny REGON 140487829 (zwana dalej „Organizatorem”).

§ 3

Loteria urządzana jest na terenie:

 1. a. miasta Warszawa, w Galerii Renova, ul. Rembielińska 20, 03-352 Warszawa (zwaną dalej „Galeria Renova”),
 2. b. miasta Gniezno, w Galerii Piastova, ul. Witkowska 1,  62-200 Gniezno (zwaną dalej „Galeria Piastova”),
 3. c. miasta Grodzisk Mazowiecki, w Galerii Grodova, ul. H. Sienkiewicza 46/50, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, (zwaną dalej „Galeria Grodova”).

Powyższe galerie zwane są również w dalszej części Regulaminu „Galerią” lub łącznie „Galeriami”.

§ 4

Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165 z późn. zm.). Loteria jest urządzana na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. Celem Loterii jest zwiększenie frekwencji klientów danej Galerii oraz wzrost sprzedaży w punktach handlowo - usługowych biorących udział w Loterii na terenie Galerii.

 

§ 5

 1. 1. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu oraz przestrzegać jego postanowień. Organizator nie ma obowiązku, ale może badać uprawnienia Uczestnika do udziału w Loterii oraz może wstrzymać wypłatę (wydanie) wygranej na okres nieprzekraczający 30 dni jeśli zachodzą wątpliwości, co do uprawnień Uczestnika do rozporządzania dowodem zakupu lub kuponem promocyjnym.
 2. 2. Administratorem danych osobowych podanych  przez Uczestnika jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach związanych z  przeprowadzeniem Loterii Świątecznej, wydaniem nagród przez czas trwania Loterii oraz dodatkowo 6 mies. po zakończeniu Loterii jako czas niezbędny do obsługi reklamacji. Dane laureatów Loterii będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku zakończenia Loterii w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Odbiorcą danych osobowych Uczestników są: doradcy prawni i podatkowi Administratora, a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Loterię (podwykonawcy) - dostawcy usług informatycznych, dział księgowo - finansowy. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ usunięcia jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@grzegrzolka.pl lub pisemnie na adres Administratora.
  Dane osobowe Uczestników Loterii ww. zakresie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.

 

§ 6

Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 34.000,00 zł brutto. Rodzaj, ilość oraz wartość poszczególnych nagród zostały określone w treści § 10 Regulaminu.

 

§ 7

Loteria rozpoczyna się dnia 26.11.2018 roku i kończy w dniu 12.03.2019 roku, który jest ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.

 

UCZESTNICY LOTERII I JEJ PRZEBIEG

 

§ 8

 1. 1. Zakupami objętymi Loterią są zakupy wszystkich towarów (z wyłączeniem: napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, e-papierosów, leków, kart podarunkowych, bonów i talonów podarunkowych, doładowań telefonów, usług sprzedaży zakładów na gry liczbowe, losów loterii pieniężnych, produktów i usług w zakładach bukmacherskich) i usług dostępnych we wszystkich punktach handlowo-usługowych na terenie danej Galerii, z zastrzeżeniem pkt 2 niniejszego paragrafu. Do udziału w Loterii nie uprawniają również transakcje zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media, telefon, gaz dokonane w dowolnym punkcie na terenie danej Galerii. W przypadku dowodów zakupów, na których widnieją zakupy produktów lub usług wyłączonych z Loterii, podstawą do wydania kuponów, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu będzie kwota dowodu zakupu, pomniejszona o wartość zakupu produktów wyłączonych. Dowodem zakupu uprawiającym do przystąpienia do Loterii jest paragon fiskalny, faktura VAT oraz umowy zawarte z biurami turystycznymi, które są najemcami danej Galerii. Nie będą uznawane za spełniające wymóg Regulaminu Loterii dokumenty niestwierdzające ostatecznego nabycia towaru lub usługi (takie jak np. umowy przedwstępne, noty zaliczkowe, faktury pro-forma) lub wystawione w punkcie innym niż działający na terenie danej Galerii.
 2. 2. Z udziału w Loterii wyłączone są następujące punkty: placówki bankowe, ubezpieczeniowe, Totalizator Sportowy oraz kantor wymiany walut.
 3. 3. Sprzedaż towarów i usług uprawniających do udziału w Loterii (zwana dalej „Sprzedażą promocyjną”) prowadzona będzie:
 1. a. w Galerii Renova od dnia 26.11.2018 roku do dnia 15.12.2018 roku, z wyłączeniem dnia 09.12.2018 roku, w godzinach otwarcia galerii handlowej Galerii, a w punktach sprzedaży otwartych później lub wcześniej niż godziny otwarcia galerii handlowej tej Galerii, przez cały czas otwarcia tych punktów, z zastrzeżeniem, iż Sprzedaż promocyjna w dniu 15.12.2018 roku prowadzona będzie do godz. 18:00,
 2. b. w Galeriach Piastova i Grodova od dnia 01.12.2018 roku do dnia 15.12.2018 roku, z wyłączeniem dnia 09.12.2018 roku, w godzinach otwarcia galerii handlowej Galerii, a w punktach sprzedaży otwartych później lub wcześniej niż godziny otwarcia galerii handlowej tej Galerii, przez cały czas otwarcia tych punktów, z zastrzeżeniem, iż Sprzedaż promocyjna w dniu 15.12.2018 roku prowadzona będzie do godz. 18:00.

Galerie handlowe danych Galerii czynne są:

 • - w Galerii Renova: od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-21:00 oraz w niedziele handlowe w godzinach 10:00-20:00,
 • - w Galerii Piastovej: od poniedziałku do soboty w godzinach 09:00-21:00 oraz w niedziele handlowe w godzinach 10:00-20:00,
 • - w Galerii Grodovej: od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-21:00 oraz w niedziele handlowe w godzinach 10:00-20:00.

Godziny, w których punkty sprzedaży otwarte są później lub wcześniej niż godziny otwarcia galerii handlowej danej Galerii dostępne są na stronie www danej Galerii. Dana Galeria może być czynna w innych godzinach niż wyżej wskazane, np. w przypadku organizowania dodatkowych akcji marketingowych na terenie danej Galerii, które odbywać się będą przed lub po ww. godzinach.

 1. 4. Wydawanie kuponów (zwanych dalej „Kuponami”) uprawniających do udziału w losowaniu nagród codziennych i nagrody głównej (zgodnie z trybem § 11 Regulaminu) prowadzone będzie:
 • - w Galerii Renova od dnia 26.11.2018 roku do dnia 15.12.2018 roku w godzinach od 11:00 do 19:00, z zastrzeżeniem, iż w dniu 09.12.2018 roku Kupony nie będą wydawane a w dniu 15.12.2018 roku Kupony będą wydawane do godziny 18:30,
 • - w Galeriach Piastova oraz Grodova od dnia 01.12.2018 roku do dnia 15.12.2018 roku w godzinach od 11:00 do 19:00, z zastrzeżeniem, iż w dniu 09.12.2018 roku Kupony nie będą wydawane a w dniu 15.12.2018 roku Kupony będą wydawane do godziny 18:30.

        5. Uczestnikiem Loterii (zwanym dalej „Uczestnikiem”), na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, mająca adres zamieszkania na terenie Polski, która:

 1.  a. w terminie określonym w pkt 3 niniejszego paragrafu dokona w punktach handlowych i usługowych objętych Loterią znajdujących się na terenie dowolnej Galerii transakcji zakupu/zakupów towarów/usług za kwotę nie mniejszą niż 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) brutto. Zakup musi być udokumentowany na jednym dowodzie zakupu (kwot z różnych dowodów zakupu nie można sumować) wskazanym w pkt 1 niniejszego paragrafu (zwany dalej „Zakupem promocyjnym”).
 2. b. w terminie określonym w pkt 4 niniejszego paragrafu, zgłosi się do punktu obsługi loterii (zwanego dalej „Punktem Obsługi Loterii”) w celu otrzymania Kuponów i wzięcia udziału w losowaniu nagród codziennych i głównej na zasadach określonych w § 11 i 12 Regulaminu.
 3. c. w terminie określonym w § 11 pkt 4 prawidłowo wypełni Kupon i wrzuci go do urny promocyjnej, biorąc udział w losowaniu nagród codziennych lub/oraz nagrody głównej zgodnie z trybem § 11-12 Regulaminu.

        6.  Dowód Zakupu promocyjnego i Kupon stanowią dowód udziału w grze w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165 z późn. zm.). Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał dowodu Zakupu promocyjnego (paragon fiskalny, faktura VAT lub umowa zawarta z biurem turystycznym) w trakcie trwania Loterii.

 1. 7. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora Loterii oraz pracownicy NAPOLLO Management Sp. z o.o. (Poleczki Business Park, Budynek Warszawa, Lobby II, ul. Osmańska 12, 02-283 Warszawa) oraz NAPOLLO Property Management Sp. z o.o. (Poleczki Business Park, Budynek Warszawa, Lobby II, ul. Osmańska 12, 02-283 Warszawa). Ponadto, w Loterii w danej Galerii nie mogą uczestniczyć pracownicy: punktów handlowo - usługowych znajdujących się na terenie danej Galerii oraz pracownicy agencji ochrony świadczący usługi na terenie danej Galerii, pracownicy firmy sprzątającej, którzy świadczą usługi na terenie danej Galerii, hostessy zatrudnione przy obsłudze Loterii, członkowie Komisji Loterii oraz członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób (rodzice, małżonkowie i dzieci oraz rodzeństwo, małżonkowie oraz dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia). Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 2. 8. Uczestnik może otrzymać Kupon i przystąpić do losowania nagród codziennych wyłącznie w Galerii, w której dokonał Zakupu promocyjnego.

 

§ 9

 1. 1. Jeden Kupon przyznawany jest za dokonanie w wybranej Galerii Zakupu promocyjnego towarów/usług za kwotę nie mniejszą niż pełne 20,00 zł brutto.
 2. 2. W przypadku, gdy Uczestnik dokonał jednorazowego Zakupu promocyjnego za wielokrotność kwoty, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wówczas przysługuje mu prawo do otrzymania wyłącznie jednego Kuponu.
 3. 3. Kupony są wydawane u hostess w Punkcie Obsługi Loterii.
  Hostessa wydaje Kupony za okazaniem dowodu/dowodów Zakupu promocyjnego. Hostessa opieczętowuje dowody zakupu, na podstawie których wydano Kupony. Opieczętowany dowód Zakupu promocyjnego nie uprawnia do ponownego otrzymania Kuponu.
 4. 4. Punkty Obsługi Loterii czynne są w terminach wskazanych w § 8 pkt 4.

 

§ 10

 1. 1. W Loterii Organizator ufundował następującą pulę nagród:

 

a. Nagroda główna: karta podarunkowa o wartości 1.000,00 zł brutto do wykorzystania na terenie danej Galerii.

                                   

b. Nagrody codzienne o łącznej wartości 33.000,00 zł brutto:

 

 1. 1) w Galerii Renova: karta podarunkowa do realizacji w sklepach Galerii Renova o wartości 100 zł brutto – 190 nagród o łącznej wartości 19.000,00 zł,
 2. 2) w Galerii Piastova: karta podarunkowa do realizacji w sklepach Galerii Piastova o wartości 100 zł brutto – 70 nagród o łącznej wartości 7.000,00 zł,
 3. 3) w Galerii Grodova: karta podarunkowa do realizacji w sklepach Galerii Grodova o wartości 100 zł brutto – 70 nagród o łącznej wartości 7.000,00 zł.

 

 1.     2. Łączna pula nagród wynosi 34.000,00 zł.
 2.     3. Karty podarunkowe stanowiące nagrody w Loterii należy wykorzystać do 30 listopada 2019 roku. Karty można zrealizować we wszystkich sklepach i punktach handlowo-usługowych danej Galerii z zastrzeżeniem, że nie będą akceptowane:
  1. 1. w Galerii Renova w Fitness Klubie Zdrofit, sklepie Empik i Cosmedica, punkcie dorabiania kluczy, placówce Poczty Polskiej, w punkcie Szewc Kozaczek, oraz kantorze wymiany walut
  2. 2. w Galerii Grodovej w sklepie Rossmann i Cosmedica oraz kantorze wymiany walut
  3. 3. w Galerii Piastovej w Cosmedica oraz kantorze wymiany walut
   Szczegółowa lista sklepów i punktów handlowo-usługowych, w których Uczestnik będzie mógł skorzystać z karty podarunkowej zostanie wręczona Uczestnikowi wraz z wygraną kartą.

 

§ 11

 

 1. 1.Kupony będą wydawane w Punkcie Obsługi Loterii, który będzie się znajdował w:
 1. a. w Galerii Renova: na środku poziomu „0” Galerii, w pobliżu sklepu CCC,
 2. b. w Galerii Grodovej: na środku poziomu „0” Galerii, w sąsiedztwie punktu Play oraz kantoru wymiany walut,
 3. c. w Galerii Piastovej: na poziomie „0” Galerii, pomiędzy sklepami Gatta i Pepco.
 1. 2. Wszyscy Uczestnicy, którzy otrzymali Kupony, mogą wziąć udział w losowaniu nagród codziennych oraz nagrody głównej. W tym celu, Uczestnik jest zobowiązany prawidłowo wypełnić Kupon i wrzucić go do urny. Uczestnik może wrzucić Kupon do urny wyłącznie w Galerii, w której otrzymał ten Kupon. Jeden Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 3 nagrody codzienne i 1 nagrodę główną.
 2. 3. Prawidłowo wypełniony Kupon zawiera:

a.         imię i nazwisko Uczestnika,

b.         adres wraz z miejscowością zamieszkania Uczestnika,

c.         nr telefonu komórkowego Uczestnika,

d.         wartość Zakupu promocyjnego,

e.         zaznaczenie pól potwierdzających:

•          ukończenie przez Uczestnika 18 lat,

•          zapoznanie się Uczestnika z treścią niniejszego regulaminu Loterii, 

f.         datę i podpis Uczestnika.

 1. 4. Urna wystawiona będzie przy Punkcie Obsługi Loterii w terminie:
  1. a. w Galerii Renova od dnia 26.11.2018 roku do dnia 15.12.2018 roku w godzinach 11:00-19:00, z zastrzeżeniem, iż w dniu 09.12.2018 roku urna nie będzie wystawiona,
  2. b. w Galeriach Piastova oraz Grodova od dnia 01.12.2018 roku do dnia 15.12.2018 roku w godzinach 11:00 – 19:00, z zastrzeżeniem, iż w dniu 09.12.2018 roku urna nie będzie wystawiona.
 2. 5. W losowaniu nagród codziennych będą brały udział wszystkie Kupony wrzucone do urny promocyjnej w danej Galerii w ciągu jednego dnia liczonego według godzin otwarcia urny i Punktu Obsługi Loterii danej Galerii podanych odpowiednio w pkt 4a i 4b niniejszego paragrafu.
 3. 6. Każdego dnia Loterii po zamknięciu Punktu Obsługi Loterii w każdej z Galerii, urna z Kuponami zostanie zabrana do Biura Administracji danej Galerii a na jej miejsce, kolejnego dnia po otwarciu Punktu Obsługi Loterii, zostanie wystawiona pusta urna. Kupony wrzucone do urn promocyjnych zostaną zabezpieczone. Ponadto Kupony wrzucone do urn promocyjnych w Galerii Renova i Galerii Grodowa zostaną kolejnego dnia roboczego dostarczone do biura Organizatora w Warszawie przy ul. Floriańskiej 6/13d, 03-707 Warszawa. Za dni robocze w Loterii uznawane są dni od poniedziałku do piątku.
 4. 7. Losowania nagród codziennych odbywają się odpowiednio kolejnego roboczego dnia, ale po dniu w którym Uczestnik wrzucił Kupon do urny, poprzez ręczne wyciąganie losów. Losowanie odbywa się:
 1. a. dla Kuponów wrzuconych do urny promocyjnej w Galerii Piastova - w Biurze Administracji Galerii,
 2. b. dla Kuponów wrzuconych do urn promocyjnych w Galerii Renova i Galerii Grodova – w biurze Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/13d, 03-707 Warszawa.
 1. 8. Członkowie komisji Loterii (zwanej dalej „Komisją”) dokonają losowania Kuponów do nagród codziennych. Członkowie Komisji dokonają losowania odpowiednio:
 1. a. w Galerii Renova: 10 Kuponów dziennie,
 2. b. w Galeriach Piastova i Grodova: po 5 Kuponów dziennie.

Członkowie Komisji dokonają weryfikacji wylosowanych Kuponów zgodnie z pkt 3 niniejszego paragrafu oraz warunkiem wskazanym w pkt 2 niniejszego paragrafu. W przypadku wylosowania Kuponu wypełnionego nieprawidłowo, Kupon zostanie uznany za nieważny i w jego miejsce zostanie dolosowany nowy Kupon. W przypadku wylosowania Kuponu Uczestnika, który wygrał już 3 nagrody codzienne, Kupon zostanie odłożony do urny zawierającej Kupony biorące udział w losowaniu nagrody głównej a w jego miejsce zostanie wylosowany nowy Kupon. O wynikach losowania laureaci zostaną poinformowani w wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu podany na wylosowanym Kuponie. Wyniki losowania w postaci imienia i miejscowości zamieszkania laureata będą do wglądu w biurze Organizatora w godzinach pracy biura oraz nie później niż od dnia 11.01.2019 roku na stronie www. danej Galerii.

 1. 9. Po zakończeniu codziennego losowania Kupony, (zarówno te, które nie zostały wylosowane, jak i wylosowane w czasie danego losowania), zostaną przełożone do pojemnika do losowania nagrody głównej.
 2. 10. W przypadku, gdy Uczestnik, którego Kupon został wylosowany do nagrody nie zgłosi się po odbiór nagrody przez okres nie krótszy niż tydzień liczony od dnia, w którym została do niego wysłana wiadomość SMS z informacją o wyniku losowania, Organizator może podjąć próbę połączenia telefonicznego z Uczestnikiem. W takim przypadku Organizator podejmie maksymalnie trzy próby połączenia telefonicznego z Uczestnikiem, którego numer telefonu widnieje na zwycięskim Kuponie, aby zaprosić go po odbiór wylosowanej nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), przerwanie połączenia przez Uczestnika, odebranie połączenia przez osobę, która nie jest wylosowaną osobą oraz brak możliwości przekazania podczas połączenia telefonicznego słuchawki wylosowanej osobie. Połączenia będą wykonywane w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00.
 3. 11. Próby połączeń są wykonywane do czasu skutecznego połączenia z Uczestnikiem lub do czasu wykonania ostatniej, trzeciej nieudanej próby połączenia.
 4. 12. Osoba, która odbierze połączenie telefoniczne, zostanie poinformowana o wyniku losowania oraz poproszona o potwierdzenie, że dokonała zgłoszenia w Loterii, że posiada oznaczony dowód zakupu, którego dane znajdują się na wylosowanym Kuponie oraz potwierdzić chęć odbioru nagrody. Po spełnieniu tych warunków laureat zostanie poinformowany o sposobie odbioru nagrody.
 5. 13. Nagrody codzienne będą do odbioru:
 1. a. w Galerii Piastovej:
 1. i. w terminie od 03.12.2018 roku do 15.12.2018 roku w Punkcie Obsługi Loterii w godzinach jego otwarcia wskazanych w punkcie 4b niniejszego paragrafu z zastrzeżeniem, iż w dniu 15.12.2018 r. nagrody będą wydawane do godziny 19:00,
 2. ii. w dni robocze wypadające w terminie 17.12.2018-21.12.2018 roku w Biurze Administracji Galerii po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym terminu odbioru nagrody,
 3. iii. w sytuacji, gdy laureaci nie będą mieli możliwości odbioru nagrody w sposób opisany w podpunktach 13a) i. oraz 13a)ii. nagroda, po wcześniejszym ustaleniu z laureatem, może zostać wysłana za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierem,
 1. b. w Galerii Renova w dni robocze wypadające w terminie 26.11.2018-21.12.2018 w Biurze Administracji Galerii w godzinach od 10.00 do 17:00,
 2. c. w Galerii Grodova w dni robocze wypadające w terminie 03.12.2018-21.12.2018 w Biurze Administracji Galerii w godzinach od 10.00 do 17:00.

Nagrody codzienne będą wydawane za pisemnym potwierdzeniem jej odbioru oraz, na życzenie Organizatora, okazaniem dowodu zakupu, którego dane znajdują się na wylosowanym Kuponie.

 

§ 12

 1. 1. Wszystkie osoby, które są posiadaczami Kuponów i wrzuciły wypełniony Kupon do urny promocyjnej biorą udział w losowaniu nagrody głównej na zasadach określonych w § 12 Regulaminu. 
 2. 2. Prawidłowo wypełniony Kupon zawiera: imię i nazwisko Uczestnika, adres wraz z miejscowością zamieszkania Uczestnika, nr telefonu Uczestnika, wartość zakupu promocyjnego, zaznaczenie pól potwierdzających: ukończenie przez Uczestnika 18 lat oraz zapoznanie się Uczestnika z treścią niniejszego regulaminu Loterii a także datę i podpis Uczestnika.
 3. 3. Urny promocyjne wystawione będą na terenie danej Galerii - przy każdym Punkcie Obsługi Loterii znajdować się będzie jedna urna.
 4. 4. Urny promocyjne wystawione będą na terenie danej Galerii w terminach wskazanych w § 11 pkt 4 z zastrzeżeniem iż w dniu 09.12.2018 r. urny promocyjne nie będą wystawione.
 5. 5. Losowanie nagrody głównej odbędzie się w dniu 20.12.2018 roku w biurze Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/13d, 03-707 Warszawa w godz. 10.00-17.00 według zasad określonych w pkt 6-8 niniejszego paragrafu.
 6. 6. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich Kuponów wrzuconych do urn na terenie każdej Galerii. Kupony zostaną umieszczone w jednym pojemniku i przemieszane. Kupony losowane będą poprzez ich ręczne wyciągnięcie z pojemnika przez osobę wyznaczoną przez Komisję Loterii.
 7. 7. Losowanie nagrody głównej odbywa się w następujący sposób:
  1. a. W przypadku wylosowania nieprawidłowo wypełnionego Kuponu jest on uznany za nieważny, a losowanie Kuponu jest powtarzane. Losowanie trwa do czasu wylosowania poprawnego Kuponu.
  2. b. Za nieprawidłowe uznane będą Kupony: wypełnione niezgodnie z treścią pkt 2 niniejszego paragrafu, niezawierające podpisu, zawierające dane więcej niż jednej osoby, nieczytelne, kserowane, przepisane i/lub powielone jakąkolwiek inną techniką. Takie Kupony nie stanowią podstawy przyznania nagrody Uczestnikowi,
  3. c. oprócz zwycięskiego Kuponu, zostaną wylosowane 2 Kupony rezerwowe. W pierwszej kolejności zostanie rozlosowany zwycięski Kupon do nagrody głównej, a następnie Kupon rezerwowy 1 i Kupon rezerwowy 2.
 8. 8. Losowanie zostanie przeprowadzone bez udziału publiczności.
 9. 9. O prawie do nagrody, zwycięzca nagrody głównej zostanie powiadomiony telefonicznie.
 10. 10. Organizator wykona w ciągu 3 dni roboczych od daty losowania 5 prób połączeń telefonicznych. Przez nieudaną próbę połączenia ze zwycięzcą rozumie się: nieodebranie połączenia, przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), brak zgody Uczestnika na przeprowadzenie rozmowy, przerwanie połączenia przez Uczestnika, odebranie połaczenia przez osobę, która nie jest wylosowanym Uczestnikiem oraz brak możliowści przekazania podczas połączenia telefonicznego słuchawki wylosowanemu Uczestnikowi. Próby będą wykonywane do czasu uzyskania połączenia ze zwycięzcą lub wykonania pięciu prób połączeń.
 11. 11. Zwycięzca jest zobowiązany odebrać połączenie telefoniczne. Podczas rozmowy telefonicznej zwycięzca jest zobowiązany potwierdzić swój udział w Loterii oraz chęć odbioru nagrody.
 12. 12. Niespełnienie warunku pkt 11 niniejszego paragrafu skutkuje utratą prawa do nagrody. W takim przypadku o nagrodzie zostanie powiadomiona osoba, ktorej dane znajdują się na Kuponie wylosowanym jako rezerwowy.
 13. 13. Do Uczestnika, którego Kupon został wylosowany jako rezerwowy 1 a następnie rezerwowy 2, na którego przeszło prawo do nagrody, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia, w którym poprzednio weryfikowany Uczestnik podczas rozmowy telefonicznej nie potwierdzi chęci odbioru nagrody są wykonywane próby połączeń telefonicznych zgodnie z trybem pkt 10-11 niniejszego paragrafu. W celu uzyskania prawa do nagrody podczas połączenia telefonicznego muszą zostać spełnione warunki wskazane w pkt 11 niniejszego paragrafu. Niespełnienie tych warunków skutkuje utratą prawa do nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 14. 14. Wyniki losowania nagrody głównej a także wyniki losowań Nagród codziennych w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości będą dostępne w biurze Organizatora oraz zostaną ogłoszone na stronie www każdej Galerii nie później niż od dnia 11.01.2019 roku.
 15. 15. Nagroda główna zostanie wydana w Galerii, w której Uczestnik wrzucił wylosowany Kupon najpóźniej do dnia 31.01.2019 roku.
 16. 16. Warunkiem odbioru nagrody głównej jest okazanie dokumentu tożsamości, w którym imię i nazwisko jest tożsame z widniejącym na Kuponie, z zastrzeżeniem, że prawo do nagrody zostanie przyznane, jeśli w zastępstwie wylosowanej osoby zgłosi się jej pełnomocnik dysponujący pisemnym pełnomocnictwem tej osoby, z podpisem uwierzytelnionym notarialnie oraz dowodem tożsamości ze zdjęciem, w którym dane będą tożsame z danymi ustanowionego pełnomocnika. Organizator może zażądać okazania dowodu zakupu, którego wartość została podana na zwycięskim Kuponie. Niespełnienie ww. warunków skutkuje utratą prawa do nagrody.

 

§ 13

 1. 1. Organizator zapewni możliwość zapoznania się z treścią regulaminu Loterii. Regulamin będzie dostępny do wglądu w Punktach Obsługi Loterii w terminach określonych w § 11 pkt 4 Regulaminu oraz w trakcie trwania Loterii w siedzibie Organizatora oraz w biurach Administracji poszczególnych Galerii (w godzinach ich otwarcia).
 2. 2. Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii promocyjnej. Osoba ta zobowiązana jest posiadać świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów lub zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165 z późn. zm.). Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Komisja, działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora. Osoby będące w składzie Komisji są zobowiązane do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu Loterii oraz wypełniania zaleceń osoby sprawującej nadzór nad urządzaniem Loterii.
 3. 3. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. 4. Komisja Loterii sporządzi protokół z przebiegu Loterii zawierający w szczególności opis sposobu wyłonienia laureatów oraz wyniki Loterii.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 14

 1. 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, najpóźniej do dnia 12.02.2019 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki. 
 2. 2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (wysłane listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczone osobiście) na adres siedziby Organizatora z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA”. Dopisek nie jest obowiązkowy.
 3. 3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. nr 118, poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika Loterii, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy udziału w loterii promocyjnej „Loteria Świąteczna”, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 4. 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 12.03.2019 roku (włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika za pomocą listu poleconego informującego o wyniku reklamacji).
 5. 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
 6. 6. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.
 7. 7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

 1. 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. 2. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 3. 3. Nieodebrane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora Loterii.
 4. 4. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na nagrodę inną.
 5. 5. Koszt połączeń telefonicznych ze zwycięzcami, o których mowa w § 11 pkt 10 oraz § 12 pkt 10 i 13 Regulaminu ponosi Organizator.
 6. 6. Materiały promocyjne, w tym Kupon mogą być opatrzone hasłem promocyjnym innym niż nazwa Loterii, między innymi hasłem „loteria urodzinowa”.

 

 

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.