2015-02-27 19:57

Perłowy konkurs na Dzień Kobiet 7 marca, od godz.11:00

W sobotę, 7 marca zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Nagrodami do wygrania są naszyjniki z pereł.

 

Aby przystąpić do konkursu należy:

 • W dniach 1 – 7 marca zrobić zakupy w sklepach, punktach usługowych lub gastronomicznych Galerii Renova na łączną kwotę min. 40 zł. *
   
 • Wypełnić formularz, który jest dostępny u hostessy na terenie Galerii (w dniach: 1 marca, godz. 10:00 – 18:00, 2 – 6 marca, godz. 12:00 – 20:00, 7 marca, w godz. 9:00 – 17:00).
   
 • 7 marca, przekazać hostessie w punkcie konkursowym w Galerii formularz i przedstawić paragony potwierdzające zakupy. Punkt konkursowy czynny jest w godz. 11:00 – 17:00.
   
 • Następnie wskazać spośród 300 pereł umieszczonych w gablotach tę, która według Ciebie jest prawdziwa.
   
 • Jeśli wybierzesz prawdziwą perłę, otrzymasz naszyjnik typu Premium .
  Jeśli wybierzesz sztuczną perłę, otrzymasz naszyjnik typu Standard.

 

*Kwota brutto. W konkursie nie biorą udziału paragony z supermarketu Stokrotka, Pure Jatomi Fitness, Egurrola Dance Studio oraz kantoru. Jeżeli na paragonie widnieje zakup napoju alkoholowego, wyrobów tytoniowych oraz leków na receptę, wartość takiego zakupu będzie odejmowana od sumy całego paragonu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „ Perłowy Dzień Kobiet ”

§ 1

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.         Organizatorem konkursu „ Perłowy Dzień Kobiet” zwanego dalej „Konkursem”, jest PP1
Sp. z o.o .S. K.  z siedzibą w Warszawie
(02-917), przy ul. Morszyńskiej 5/5, NIP: 521-366-79-95, KRS 0000501997, w imieniu której działa Paweł Rzepecki, zwany dalej „Organizatorem”.

2.         Konkurs trwać będzie w dniach 1 – 6 marca 2015, w godzinach 12:00 – 20:00 oraz 7 marca 2015 – finał konkursu, w godzinach 11.00 – 17.00 w Galerii Renova, ul. Rembielińska 20 w Warszawie.

3.         Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”) i przepisami prawa polskiego.

§ 2

PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest wskazanie spośród puli 300 pereł okrągłych o średnicy  ok. 8,5 mm tzw. perły prawdziwej (w odróżnieniu od perły sztucznej), której naturalność potwierdzi ekspert obecny przy stanowisku konkursowym. Nagrodą za wskazanie tej perły jest naszyjnik z pereł typu Premium z certyfikatem.

2. Jako perłę prawdziwą określa się w niniejszym konkursie naturalną perłę słodkowodną hodowlaną. Jako perłę sztuczną określa się w niniejszym regulaminie perłę syntetyczną.

§ 3

WARUNKI i ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.         Uczestniczyć w konkursie może każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ("Uczestnik"). 

2.         W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Galerii oraz właściciela Galerii, firmy NAP Invest Sp. z. o.o., właściciele wszystkich sklepów, restauracji i punktów usługowych zlokalizowanych na terenie Galerii Renova w Warszawie, pracownicy i osoby pozostające w jakimkolwiek stosunku obligacyjnym (umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.) wobec Organizatora, właścicieli wszystkich sklepów, restauracji i punktów usługowych zlokalizowanych na terenie Galerii Renova oraz osoby będące małżonkami, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia osób wymienionych w zdaniu poprzedzającym.

3.         Uczestnikiem konkursu może być osoba ("Uczestnik"), która w dniach 1 - 7 marca 2015 roku dokonała na terenie Galerii Renova zakupu towaru lub usługi i odebrała w kasie paragon fiskalny ("Paragon") lub paragony na łączną kwotę co najmniej 40 zł brutto, który stanowi wyłączny dowód zakupu uprawniający do udziału w konkursie, za wyjątkiem osób wymienionych w § 3 ust. 2  powyżej niniejszego Regulaminu. Udziału w konkursie nie biorą paragony z supermarketu STOKROTKA, centrum fitness PURE JATOMI FITNESS, studio tańca EGURROLA DANCE STUDIO oraz punktu wymiany walut KANTOR. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

4.         Jeżeli Paragon przedstawiony przez Uczestnika potwierdza zakup:

1)      napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.),

2)      wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.),

3)      leków w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.),

- te produkty nie zostaną wliczone do wartości zakupów, o której mowa w § 3 ust. 3.

5.         Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz Galerię Renova (lub inne podmioty na zlecenie Organizatora i wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie) jego danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu w celu realizacji Konkursu oraz wydania nagród w Konkursie, a także do opublikowania danych osobowych na drukowanych lub cyfrowych nośnikach promocyjno-reklamowych wykorzystywanych przez Galerię Renova oraz do celów marketingowych Galerii Renova. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, a Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych przez Organizatora konkursu fundatorowi nagrody –  spółce NAP Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a następnie przetwarzanie jego danych osobowych przez fundatora nagrody w celach marketingowych.

6.         Uczestnictwo w konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z jego zasadami i jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na „stanowisku sprawdzania paragonów” 7 marca 2015 w godz. 11:00 – 17:00  w Galerii Renova,  na stronie internetowej www.galeriarenova.pl, a dodatkowo w Biurze Administracji Galerii Renova (poniedziałek – piątek w godz. 9:00-17:00) przez czas trwania Konkursu.

§ 4

WARUNKI i ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.              Uczestnik w dniach 1 – 7 marca 2015 pobiera od Hostessy na terenie Galerii Renova ulotkę z formularzem zgłoszeniowym do wypełnienia swoimi danymi. Poprawnie wypełniony formularz jest jednym z warunków przytępienia do Konkursu. Drugim warunkiem jest dokonanie zakupów w powyższym terminie w sklepach i punktach w Galerii Renova zgodnie z zapisami § 3 powyżej na kwotę łączną co najmniej 40 zł  brutto i zachowanie paragonu/ów do momentu udziału w Konkursie 7 marca 2015.

2.              Uczestnik w dniu 7 marca 2015 w godzinach 11:00 – 17:00 zgłasza się do punktu kontroli paragonów znajdującego się w centralnej części pasażu na parterze w Galerii Renova.

3.              Po zweryfikowaniu przez hostessę na „stoisku sprawdzania paragonów” paragonu/paragonów: sprawdzeniu daty i wartości oraz poprawności wypełnionego formularza zgłoszeniowego, uczestnik staje w wyznaczonym miejscu przed ladami ekspozycyjnymi.

4.              Uczestnik ma 10 sekund na wskazanie prawdziwej perły.

5.              Po upływie 10 sekund Uczestnik traci szansę na wskazanie właściwej perły i musi opuścić stanowisko.

6.              Po wyborze danej perły przez Uczestnika, udaje się on do stanowiska eksperta – jubilera w celu określenia rodzaju perły.

7.              Potwierdzenie przez eksperta, że Uczestnik wskazał tzw. perłę prawdziwą oznacza, że Uczestnik staje się posiadaczem nagrody – naszyjnika klasy „Premium” z certyfikatem, wykonanego z pereł słodkowodnych hodowlanych o  średnicy ok. 8,5 mm. Jeśli Uczestnik wskaże perłę sztuczną otrzymuje nagrodę pocieszenia w postaci naszyjnika typu „Standard” z pereł hodowlanych  nieszlifowanych o nieregularnych kształtach.

8.              Każdy odbierający nagrodę ma obowiązek potwierdzić swoje dane osobowe poprzez pokazanie dowodu osobistego i pisemnie pokwitować odbiór nagrody w dniu 7 marca 2015 r. w Galerii Renova, ul. Rembielińska 20 w Warszawie.

9.              Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. W przypadku rezygnacji lub niewykorzystania nagrody, uczestnikowi również  nie przysługuje prawo do uzyskania ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu.

10.          Ekspozycja „Perłowy Dzień Kobiet ” jest ekspozycją maksymalnie 300 pereł umieszczonych w dwóch gablotach ekspozycyjnych, z zaznaczonymi numerkami.

11.          Wybór perły oznacza wskazanie wybranej perły  hostessie.

12.          Konkurs będzie trwał do dnia 7 marca do godziny 17:00 lub do wyczerpania pereł.

§ 5

DODATKOWA NAGRODA PIENIĘŻNA DO NAGRODY GŁÓWNEJ

Nagroda w konkursie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

§6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.              Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą
z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, nr. 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane uczestników Konkursu przetwarzane będą w celach niezbędnych do: przeprowadzenia Konkursu, organizacji Konkursu, prowadzenia sprawozdawczości finansowej Organizatora, do celów marketingowych Galerii Renova oraz prowadzenia postępowania reklamacyjnego dotyczącego Konkursu (jeśli takie postępowanie będzie prowadzone). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy – Organizator. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobach, jak również żądania ich poprawienia lub usunięcia.

2.              Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w przypadkach określonych w regulaminie uniemożliwia udział w konkursie i jest równoznaczne z rezygnacją z nagród. Zwycięzcy konkursu mogą wyrazić pisemnie zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora własnych danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia ich do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.

3.              We wszelkich sprawach nieobjętych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4.              Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

5.              Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu i powiadomienia Uczestników poprzez publikację zmiany na stronie internetowej Centrum.

§ 7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.              Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu. Za dzień oficjalnego ogłoszenia wyników uznaje się dzień 7 marca 2015 r. godz. 17.00. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora.

2.              Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

3.              Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: PP1 sp. z o.o. S. K. z siedzibą w Warszawie (02-917), przy ul. Morszyńskiej 5/5 z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Perłowy dzień kobiet”  REKLAMACJA.

4.              Organizator powoła komisję wewnętrzną, której zadaniem będzie prowadzenie nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa oraz przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych. Decyzje komisji nadzoru są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom, czy dalszym zaskarżeniom.

5.              Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu komisji nadzoru za pomocą listu poleconego wysłanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.              Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na „stanowisku sprawdzania paragonów” w dniu 7 marca 2015 na terenie Galerii Renova, a także na stronie internetowej Galerii Renova www.galeriarenova.pl, a dodatkowo w Biurze Administracji Galerii Renova (poniedziałek – piątek w godz. 9:00-17:00) przez czas trwania Konkursu.

2.              Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

3.              W uzasadnionych wypadkach, Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia niniejszego Regulaminu lub wprowadzenie do niego stosownych zmian.

 

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.