2019-05-24 11:00

Projekt: mama i ja

Zapraszamy 25 maja, w godzinach 11:00-18:00 dzieci i mamy do wzięcia udziału w przygotowanych przez Galerię Renova warsztatach.

W programie:

·  Dziecięca pracownia projektowa

·  Warsztaty projektowania strojów bohaterów

·  Tworzenie ozdób

·  Warsztaty malowania koszulek

·  Wizaż dla mam

Dodatkowo na Klientki, które okażą paragon na kwotę min. 40 zł brutto za zakupy w Galerii w dniu trwania akcji czekać będą upominki w postaci zestawu: szczotki do włosów anti-tangle oraz błyszczyka do ust.

W sobotę zapraszamy również na porady 

godz. 12.00    NATURALNE TERAPIE DLA CER TŁUSTYCH, MIESZANYCH czyli jak naturalnymi metodami pożegnać trądzik.

godz. 16.00  ZOSTAŃ SUPERSTULATKIEM - działanie naturalnych substancji peptydowych wydłużające życie i poprawiające jego jakość.

Zapraszamy

 

 

REGULAMIN AKCJI
„Dzień matki”
zwanej dalej: („Akcją”)

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin Akcji zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji i przebiegu Akcji, w tym uczestnictwa, przekazywania upominków. Wszelkie materiały promocyjno – marketingowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
2. Organizatorem Akcji jest Anna Józefiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Fair Marketing Solutions Anna Józefiak z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Żywiczna 16E, 03-179 Warszawa, NIP: 5242602449, REGON: 145898655, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Akcja prowadzona będzie w dniu 25 maja 2019 roku w godzinach 11:00 – 18:00 na terenie Galerii Renova, ul. Rembielińska 20 w Warszawie, zwanej dalej „Galerią”.
4. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Akcji:

1) w siedzibie Organizatora;
2) na stronie internetowej www.galeriarenova.pl;
3) w punkcie obsługi Akcji zlokalizowanym na terenie Galerii w dniu i godzinach trwania Akcji.

§ 2
Uczestnicy Akcji

1. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny.
2. W Akcji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Unii Europejskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie, zwane dalej „Uczestnikami”.
3. Uczestnictwa w Akcji oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania wydania Upominku, nie można przenosić na inne osoby.
4. Uczestnicy Akcji nie mogą być:

1) pracownikami Organizatora;
2) pracownikami właściciela Galerii;
3) przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), prowadzący działalność handlową lub usługową na terenie Galerii oraz ich pracownicy;
4) małżonkami, krewnymi lub powinowatymi do II stopnia włącznie osób wymienionych w pkt 1-3.

5. Za pracowników, o których mowa w ust. 4, uznaje się osoby fizyczne:

1) zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy, lub
2) z którymi podmioty wymienione w ust. 4 pkt 1-4 są związane umową cywilnoprawną.

§ 3
Zasady udziału w Akcji

1. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik musi: 

1) zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować zasady Akcji; 
2) w dniu 25 maja 2019 r. w punktach handlowych i usługowych w Galerii Renova dokonać zakupu towaru / towarów lub usługi / usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto;
3) zachować paragon fiskalny lub paragony fiskalne stanowiące potwierdzenie zakupu, zwane dalej „Paragonem”;
4) w dniu 25 maja 2019 r. w godzinach 11:00 – 18:00 przyjść do Punktu Obsługi Akcji, mieszczącego się na parterze Galerii i przedstawić spełniający wymagania określone w § 4 Paragon hostessie.

2. Po spełnieniu warunków opisanych w § 3 pkt. 1 Uczestnik odbiera upominek. 1 Uczestnik Akcji może odebrać tylko 1 upominek. 
3. Od Uczestników Akcji nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.
4. Uczestnictwo w Akcji oznacza, że Uczestnik zapoznał się z jej zasadami i jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 4
Wartość zakupów i Paragon

1. Paragon jest wyłącznym dowodem zakupu towarów lub usług, który uprawnia do udziału w Akcji.
2. Do udziału w Akcji uprawniają Paragony, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

1) zostały wystawione w dniu 25 maja 2019 r.,
2) zostały wystawione przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej prowadzących działalność handlową lub usługową na terenie Galerii Renova z wyjątkiem kantoru,
3) potwierdzają zakup towarów lub usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto (jeden lub kilka Paragonów).

3. Jeżeli Paragon przedstawiony przez Uczestnika potwierdza zakup:

1) napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.),
2) wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.),
3) leków w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.),

– te produkty nie zostaną wliczone do wartości zakupów, o której mowa w ust. 2 pkt 3.

§ 5
Rodzaje upominków

1. Organizator przewidział 1 rodzaje upominków w postaci szczotki do włosów anti-tangle i błyszczyka do ust.
2. Liczba upominków jest ograniczona do 100 szt.

§6. 
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych
powodów. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej
www.galeriarenova.pl
2. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie.
3. Poprzez zgłoszenie do eventu Uczestnicy potwierdzają, że zapoznali się z niniejszym
Regulaminem, rozumieją jego postanowienia oraz wyrażają zgodę na wszystkie zasady Akcji zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

REGULAMIN WARSZTATÓW
„Projekt: Mama i Ja”
zwanych dalej: („Warsztaty”)

§ 1
Organizator i czas trwania Warsztatów

1. Organizatorem Warsztatów „Projekt Mama i Ja” (dalej „Warsztaty”) jest Anna Józefiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Fair Marketing Solutions Anna Józefiak z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żywicznej 16 E, 03-179 w Warszawie, NIP: 5242602449, REGON: 145898655, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Prowadzącym Warsztaty jest Organizator.

3. Warsztaty odbywają się 25 maja 2019 r. w godzinach 11:00-18:00  na terenie Centrum Handlowego Galeria Renova w Warszawie, przy ul. Rembielińskiej 20 i będą prowadzone przez przedstawicieli „Fair Marketing Solutions”.

4. Warsztaty prowadzone są bez podziału na godziny, z tym że dany Uczestnik Warsztatów może w nich brać udział nie dłużej niż 2 h.

5. Regulamin Warsztatów zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji i przebiegu Warsztatów. Wszelkie materiały promocyjno – marketingowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

6. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Warsztatów:

1) na stronie internetowej www.galeriarenova.pl;
2) w punkcie obsługi Warsztatów zlokalizowanym na terenie Galerii w dniach i godzinach trwania Warsztatów.

§ 2
Uczestnictwo w Warsztatach

1. Udział w Warsztatach jest całkowicie dobrowolny.

2. W Warsztatach mogą wziąć udział:

a. Warsztaty wizażu dla mam: kobiety pełnoletnie zwane dalej „Uczestnikami” będące konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Unii Europejskiej, które okażą Animatorowi przy wejściu na teren warsztatów wizażu paragon na kwotę min. 5 zł. Paragon musi pochodzić ze sklepu lub punktu handlowego znajdującego się w Galerii Renova i posiadać datę transakcji z dnia 25 maja 2019 r.
b. Warsztaty malowania koszulek; Warsztaty tworzenia ozdób; Mała pracownia projektowa: dzieci w wieku od 3 lat zwane dalej „Uczestnikami”. W warsztatach udział mogą brać dzieci, których prawni opiekunowie okazali Animatorowi przy wejściu na teren warsztatów dla dzieci paragon na kwotę min. 5 zł. Paragon musi pochodzić ze sklepu lub punktu handlowego znajdującego się w Galerii Renova i posiadać datę transakcji z dnia 25 maja 2019 r.

3. Uczestnicy Warsztatów nie mogą być:

1) pracownikami Organizatora;
2) pracownikami właściciela Galerii;
3) przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), prowadzący działalność handlową lub usługową na terenie Galerii oraz ich pracownicy;
4) małżonkami, krewnymi lub powinowatymi do II stopnia włącznie osób wymienionych w pkt 1-3.
 

4. Za pracowników, o których mowa w ust. 3, uznaje się osoby fizyczne:
zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy, lub z którymi podmioty wymienione w ust. 3 pkt 1-4 są związane umową cywilnoprawną.

5. Uczestnicy zgodnie z definicją w niniejszym paragrafie, po spełnieniu warunków Regulaminu, mogą wziąć udział w warsztatach.

6. Uczestnictwa w Warsztatach oraz praw i obowiązków z nim związanych nie można przenosić na inne osoby.

§ 3
Zasady podczas Warsztatów

1. Warsztaty podzielono na 4 strefy warsztatowe:

1) Warsztaty malowania koszulek: oparte na nauce zdobienia odzieży dedykowane są dla dzieci.
2) Mała pracownia projektowa: warsztaty projektowania oparte na nauce szkicowania dedykowane są dla dzieci.
3) Warsztaty tworzenia ozdób dedykowane są dla dzieci.
4) Warsztaty wizażu oparte na nauce makijażu dedykowane są dla kobiet.
5) Na terenie bezpośredniego odbywania się danych Warsztatów przebywa do 10 Uczestników.  

2. Na terenie bezpośredniego odbywania się warsztatów dla dzieci przebywają Uczestnicy wraz z ich prawnymi opiekunami, pod których opieką się znajdują.

3. W przypadku większej liczby zgłoszeń do udziału w Warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń, a pozostałym osobom Organizator ma prawo odmówić wzięcia udziału w Warsztatach.

4. Ten sam Uczestnik może wziąć udział w Warsztatach tylko raz, w trakcie ich trwania w dniu 25 maja, z zastrzeżeniem że jego udział nie może przekroczyć 2 h.

5. Ze względów bezpieczeństwa na terenie prowadzenia Warsztatów zabrania się:

- wprowadzania bądź wnoszenia jakichkolwiek zwierząt,
- wnoszenia i spożywania napojów i posiłków,
- niszczenia i dewastowania dekoracji oraz wyposażenia,
- wynoszenia elementów wyposażenia,
- biegania, popychania, agresywnego zachowania i innych zachowań zakłócających przebieg Warsztatów.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Warsztatach Uczestnika, który nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu.

7. Uczestnik Warsztatów odpowiada za szkody powstałe w wyniku swojego nieprawidłowego zachowania.

8. Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do wykonywania prac warsztatowych zgodnie ze wskazaniami Prowadzących Warsztaty oraz do wykorzystywania specjalistycznych elementów danej strefy warsztatowej zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami Prowadzących.  Specjalistyczne elementy strefy danej warsztatowej rozumiane są jako:

1) Warsztaty malowania koszulek: (elementy typu: farby, mazaki, pędzle, koraliki, naklejki, naszywki oraz skrawki materiałów).
2) Warsztaty Mała Pracownia Projektowa: (elementy typu: szkicownik, elementy wykorzystywane do spinania materiałów, dekoracji, materiałów tekstylnych oraz innych akcesoriów krawieckich). 
3) Warsztaty tworzenia ozdób: (elementy typu: koraliki, kamienie ozdobne, rzemyki, sznurki, żyłki, elementy metalowe).
4) Warsztaty wizażu: (elementy typu: pędzle, kosmetyki do pielęgnacji, kosmetyki kolorowe).

 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzeń ciała Uczestników wynikających z posługiwania się materiałami, surowcami i składnikami używanymi w Warsztatach w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem i instrukcjami Prowadzących Warsztaty.

10. Uczestnicy biorą udział w Warsztatach na własną odpowiedzialność.

11. W Warsztatach nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy są uczuleni na którykolwiek surowiec czy  składnik materiałów używanych w trakcie przeprowadzanych Warsztatów.

12. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego odstąpienia od udziału w Warsztatach w przypadku powzięcia informacji, że którakolwiek z substancji, surowców, składników lub materiałów wykorzystywanych w Warsztatach może wywoływać u Uczestnika działania niepożądane (np. reakcję alergiczną).

13. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub kontaktu z surowcem / składnikiem / materiałem mogącym ją wywoływać, należy przerwać udział w Warsztatach oraz natychmiast skontaktować się z lekarzem.

 

§ 4
Zasady udziału w Warsztatach

1. Aby wziąć udział w Warsztatach Uczestnik musi: 

1) zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować zasady Warsztatów; 
2) w dniu 25 maja 2019 roku w punktach handlowych i usługowych w Galerii Renova dokonać zakupu towaru / towarów lub usługi / usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 5 zł brutto;
3) zachować Paragon fiskalny lub Paragony fiskalne stanowiące potwierdzenie zakupu, zwane dalej „Paragonem”;
4) w dniu 25 maja 2019 r. przyjść do Punktu Obsługi Akcji, mieszczącego się na parterze, w pasażu Galerii i przedstawić hostessie Paragon/y spełniający/e wymagania określone w niniejszym paragrafie.

2. Po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie Uczestnik może wziąć udział w sesji warsztatowej.

3. Od Uczestników Warsztatów nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.

4. Uczestnictwo w Warsztatach oznacza, że Uczestnik lub w przypadku dzieci (Opiekun) zapoznał się z ich zasadami i jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

§ 5
Wartość zakupów i Paragon

1. Paragon jest wyłącznym dowodem zakupu towarów lub usług, który uprawnia do udziału w Warsztatach.

2. Do udziału w Warsztatach uprawniają Paragony, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

1) zostały wystawione w dniu 25 maja 2019 roku;
2) zostały wystawione przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej prowadzących działalność handlową lub usługową na terenie Galerii Renova z wyjątkiem kantoru.
3) potwierdzają zakup towarów lub usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 5 zł brutto (jeden lub kilka Paragonów).

3. Jeżeli Paragon przedstawiony przez Uczestnika potwierdza zakup:

1) napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.),
2) wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.),
3) leków w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.),

– te produkty nie zostaną wliczone do wartości zakupów, o której mowa w ust. 2 pkt 3.

 

§ 6
Reklamacje

1. Organizator będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

2. Uczestnik lub Opiekun Uczestnika Warsztatów ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od daty zakończenia Warsztatów (tj. do dnia 1 czerwca 2019r.). Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora.

3. Reklamacje należy kierować listem poleconym na adres: Galeria Renova ul. Rembielińska 20, 03-352 Warszawa z dopiskiem na kopercie: Warsztaty ,,Projekt: Mama i Ja’’– REKLAMACJA.

 

§7. 
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych powodów. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.galeriarenova.pl.

2. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie.

3. Poprzez zgłoszenie do Warsztatów Uczestnicy potwierdzają, że zapoznali się z niniejszym Regulaminem, rozumieją jego postanowienia oraz wyrażają zgodę na wszystkie zasady Warsztatów zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

§ 8

Kontakt

Wszelkie zapytania należy kierować na: adres mailowy: info@galeriarenova.pl; pod nr tel.: 22 743 00 23.

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.