2019-11-08 18:40

Regulamin Loterii Jesiennej

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Loteria Jesienna”
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą „Loteria Jesienna” (zwana dalej „Loterią”).
 
§ 2
 
Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000254913 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, opłaconym w całości, posiadająca NIP: 7010016236, posiadająca numer statystyczny REGON 140487829 (zwana dalej „Organizatorem”).
 
§ 3
 
Loteria urządzana jest na terenie:
a) miasta Warszawa, w Galerii Renova, ul. Rembielińska 20, 03-352 Warszawa (zwaną dalej „Galeria Renova”),
b) miasta Gniezno, w Galerii Piastova, ul. Witkowska 1, 62-200 Gniezno (zwaną dalej „Galeria Piastova”).
Powyższe galerie zwane są również w dalszej części Regulaminu „Galerią” lub łącznie „Galeriami”.
 
§ 4
 
Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 847). Loteria jest urządzana na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. Celem Loterii jest zwiększenie frekwencji klientów danej Galerii oraz wzrost sprzedaży w punktach handlowo - usługowych biorących udział w Loterii na terenie danej Galerii. 
 
§ 5
 
1. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu oraz przestrzegać jego postanowień. Organizator nie ma obowiązku, ale może badać uprawnienia Uczestnika do udziału w Loterii oraz może wstrzymać wydanie wygranej na okres nieprzekraczający 30 dni jeśli zachodzą wątpliwości, co do uprawnień Uczestnika do rozporządzania dowodem zakupu lub kuponem. 
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator - Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego 13. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Loterii i wydaniem nagród, przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@grzegrzolka.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
Dane osobowe Uczestników Loterii ww. zakresie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
 
§ 6
 
Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 12.638,00 zł brutto. Rodzaj, ilość oraz wartość poszczególnych nagród zostały określone w treści § 8 Regulaminu.
 
§ 7
 
Loteria rozpoczyna się dnia 18.11.2019 roku i kończy w dniu 20.02.2020 roku, który jest ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej. 
 
NAGRODY W LOTERII
 
§ 8
 
1. W Loterii przewidziano następujące nagrody o łącznej wartości 12.638,00 zł brutto: 
 
a) Nagroda główna – w postaci karty podarunkowej o wartości 500,00 zł brutto do realizacji w wybranych sklepach w Galerii, w której Laureat otrzymał i wrzucił kupon, o którym mowa w § 9 pkt 4 Regulaminu. 
b) Nagrody natychmiastowe o łącznej wartości 12.138,00 zł brutto:
w Galerii Renova: 
70 nagród w postaci kart podarunkowych, każda o wartości 100,00 zł brutto, do realizacji w wybranych sklepach Galerii Renova – łączna wartość nagród wynosi 7.000,00 zł brutto.
 
w Galerii Piastova: 
50 nagród w postaci kart podarunkowych, każda o wartości 100,00 zł brutto, do realizacji w wybranych sklepach Galerii Piastova – łączna wartość nagród wynosi 5.000,00 zł brutto.
adapter samochodowy Madsen House – 1 nagroda o wartości 59,00 zł brutto 
słuchawki bluetooth Nokia – 1 nagroda o wartości 79,00 zł brutto
 
c) W Loterii przewidziano również nagrody dodatkowe:
w Galerii Renova:
1000 nagród dodatkowych w postaci kuponu ze zdrapką, na którym pod farbą zdrapkową znajduje się informacja uprawniająca do otrzymania dodatkowego, nowego, kuponu ze zdrapką.
 
w Galerii Piastova:
1000 nagród dodatkowych w postaci kuponu ze zdrapką, na którym pod farbą zdrapkową znajduje się informacja uprawniająca do otrzymania dodatkowego, nowego, kuponu ze zdrapką.
 
2. Nagrodę główną oraz nagrody natychmiastowe w postaci kart podarunkowych należy wykorzystać do dnia 30.06.2020 roku. Karty można zrealizować w sklepach i punktach handlowo-usługowych danej Galerii, z zastrzeżeniem, iż karty nie będą akceptowane:
a) w Galerii Renova: w Fitness Klubie Zdrofit, sklepie Empik i Cosmedica, punkcie dorabiania kluczy, placówce Poczty Polskiej, w punkcie Szewc Kozaczek, oraz kantorze wymiany walut, 
b) w Galerii Piastova: w Cosmedica oraz kantorze wymiany walut.
 
Szczegółowa lista sklepów i punktów handlowo-usługowych, w których Uczestnik będzie mógł skorzystać z karty podarunkowej zostanie wręczona Uczestnikowi wraz z wygraną kartą.
 
 
UCZESTNICY LOTERII I JEJ PRZEBIEG
 
§ 9
 
1. Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie towary i usługi (z wyłączeniem: napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, e-papierosów, leków, preparatów do początkowego żywienia niemowląt, kart podarunkowych, bonów i talonów podarunkowych, doładowań telefonów, usług sprzedaży zakładów na gry liczbowe, losów loterii pieniężnych, produktów i usług w zakładach bukmacherskich) dostępne we wszystkich punktach handlowo-usługowych na terenie danej Galerii, z zastrzeżeniem pkt 2 niniejszego paragrafu. Do udziału w Loterii nie uprawniają transakcje zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media, telefon, gaz dokonane w dowolnym punkcie na terenie danej Galerii. W przypadku dowodów zakupów, na których widnieją zakupy produktów lub usług wyłączonych z Loterii, podstawą do wydania kuponów, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu będzie kwota dowodu zakupu, pomniejszona o wartość zakupu produktów wyłączonych. Dowodem zakupu uprawiającym do przystąpienia do Loterii jest paragon fiskalny, faktura VAT oraz umowy zawarte z biurami turystycznymi, które są najemcami danej Galerii. Nie będą uznawane za spełniające wymóg Regulaminu Loterii dokumenty niestwierdzające ostatecznego nabycia towaru lub usługi (takie jak np. umowy przedwstępne, noty zaliczkowe, faktury pro-forma) lub wystawione w punkcie innym niż działający na terenie danej Galerii.
2. Z udziału w Loterii wyłączone są następujące punkty: placówki bankowe, ubezpieczeniowe, Totalizator Sportowy oraz kantor wymiany walut. 
3. Sprzedaż towarów i usług uprawniających do udziału w Loterii (zwana dalej „Sprzedażą promocyjną”) prowadzona będzie: 
a. w Galerii Renova od dnia 18.11.2019 roku do dnia 30.11.2019 roku, w godzinach otwarcia pasażu handlowego Galerii, a w punktach sprzedaży otwartych później lub wcześniej niż godziny otwarcia pasażu handlowego tej Galerii, przez cały czas otwarcia tych punktów, z zastrzeżeniem, iż Sprzedaż promocyjna w dniu 30.11.2019 roku prowadzona będzie do godz. 18.30,
b. w Galerii Piastova od dnia 18.11.2019 roku do dnia 30.11.2019 roku, w godzinach otwarcia pasażu handlowego Galerii, a w punktach sprzedaży otwartych później lub wcześniej niż godziny otwarcia pasażu handlowego tej Galerii, przez cały czas otwarcia tych punktów, z zastrzeżeniem, iż Sprzedaż promocyjna w dniu 30.11.2019 roku prowadzona będzie do godz. 18:30.
Godziny otwarcia pasażu danej Galerii są następujące:
w Galerii Renova: od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-21:00 oraz w niedziele handlowe w godzinach 10:00-20:00,
w Galerii Piastova: od poniedziałku do soboty w godzinach 09:00-21:00 oraz w niedziele handlowe w godzinach 10:00-20:00.
Godziny, w których punkty sprzedaży otwarte są później lub wcześniej niż godziny otwarcia pasażu handlowego danej Galerii dostępne są na stronie www danej Galerii. Dana Galeria może być czynna w innych godzinach niż wyżej wskazane, np. w przypadku organizowania dodatkowych akcji marketingowych na terenie danej Galerii, które odbywać się będą przed lub po ww. godzinach.
 
4. Wydawanie kuponów (zwanych dalej „Kuponami”) uprawniających do udziału w losowaniu nagrody głównej (zgodnie z trybem § 11 Regulaminu) prowadzone będzie w punkcie obsługi Loterii (zwanym dalej „Punktem Obsługi Loterii”). Wydawanie Kuponów będzie prowadzone w godzinach otwarcia Punktu Obsługi Loterii, wskazanych w pkt 7 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem iż w dniu 30.11.2019 roku Kupony będą wydawane do godziny 18.45. 
5. Uczestnikiem Loterii (zwanym dalej „Uczestnikiem”), na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, mająca adres zamieszkania na terenie Polski, która:
a) w terminie określonym w pkt 3 niniejszego paragrafu dokona w danej Galerii zakupu towarów/usług objętych Loterią za kwotę nie mniejszą niż 20,00 zł brutto (zwanego dalej „Zakupem promocyjnym”). 
b) w terminach określonych w pkt 4 niniejszego paragrafu odbierze Kupon w Punkcie Obsługi Loterii danej Galerii, 
c) w termininie od dnia 18.11.2019 od godziny 11.00 do dnia 30.11.2019 do godziny 18.55 dokona sprawdzenia Kuponu na zasadach określonych w § 10 pkt 1 Regulaminu oraz/lub 
d) prawidłowo wypełni Kupon i w terminie określonym w § 11 pkt 3, wrzuci go do urny promocyjnej, biorąc udział w losowaniu nagrody głównej zgodnie z trybem § 12 Regulaminu.
6. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora Loterii oraz pracownicy NAPOLLO Management Sp. z o.o. (Poleczki Business Park, Budynek Warszawa, Lobby II, ul. Osmańska 12, 02-283 Warszawa) oraz NAPOLLO Property Management Sp. z o.o. (Poleczki Business Park, Budynek Warszawa, Lobby II, ul. Osmańska 12, 02-283 Warszawa). Ponadto, w Loterii w danej Galerii nie mogą uczestniczyć pracownicy: punktów handlowo - usługowych znajdujących się na terenie danej Galerii oraz pracownicy agencji ochrony świadczący usługi na terenie danej Galerii, pracownicy firmy sprzątającej, którzy świadczą usługi na terenie danej Galerii, hostessy zatrudnione przy obsłudze Loterii, członkowie Komisji Loterii oraz członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób (rodzice, małżonkowie i dzieci oraz rodzeństwo, małżonkowie oraz dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia). Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
7. Punkty Obsługi Loterii czynne są:
a) w Galerii Renova od dnia 18.11.2019 roku do dnia 30.11.2019 roku w godzinach od 11:00 do 19:00, 
b) w Galerii Piastova od dnia 18.11.2019 roku do dnia 30.11.2019 roku w godzinach od 11:00 do 19:00.
 
Punkty Obsługi Loterii znajdują się:
a) w Galerii Renova: na środku poziomu „0” Galerii, w pobliżu sklepu CCC,
b) w Galerii Piastova: na środku poziomu „0” Galerii, w pobliżu sklepu Hebe.
 
8. Kupony wykonane są w formie papierowej karty. Każdy Kupon przedzielony jest perforacją na dwie części: 
a) część pierwsza Kuponu zawiera miejsce na wypełnienie danych osobowych określonych w § 11 pkt 2 Regulaminu,
b) część druga Kuponu zawiera pole zakryte farbą zdrapkową (zwane dalej „Zdrapka”). 
9. Jeden Kupon przyznawany jest za dokonanie w wybranej Galerii zakupu towarów/usług objętych Loterią za kwotę nie mniejszą niż 20,00 zł brutto. Zakup promocyjny musi być udokumentowany na jednym dowodzie zakupu. Kwoty z różnych dowodów zakupu nie łączą się.
10. W przypadku, gdy Uczestnik dokonał jednorazowego Zakupu promocyjnego, za wielokrotność kwoty 20 zł brutto wówczas przysługuje mu prawo do otrzymania wyłącznie jednego Kuponu. 
11. Osoba obsługująca Punkt Obsługi Loterii wydaje Kupony za okazaniem oryginału dowodu Zakupu promocyjnego i oznaczeniem dowodu Zakupu promocyjnego. Oznaczony dowód Zakupu promocyjnego nie uprawnia do ponownego otrzymania Kuponu. Oryginał dowodu Zakupu promocyjnego w Loterii (paragon fiskalny, faktura VAT lub umowa zawarta z biurem podróży, które jest najemcą danej Galerii) potwierdza Zakup promocyjny w rozumieniu Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
a) jest oryginalny, tzn. wystawiony przez sklep, podmiot faktycznie prowadzący działalność w danym punkcie sprzedaży, którego dane na nim się znajdują, biorący udział w Loterii;
b) nie jest podrobiony lub sfałszowany (dowodem Zakupu promocyjnego nie jest: kserokopia, odpis, duplikat, skan, zdjęcie);
c) nie jest uszkodzony, tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny;
d) zawiera datę wskazującą, iż Uczestnik w okresie wskazanym w pkt 3 niniejszego paragrafu dokonał Zakupu promocyjnego.
12. W przypadku dowodów zakupów, na których widnieją zakupy towarów wyłączonych z Loterii, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, podstawą do wydania Kuponu będzie kwota dowodu zakupu, pomniejszona o wartość zakupu towarów wyłączonych. W przypadku, gdy Uczestnik dokonał zakupu w systemie ratalnym, wówczas otrzymuje Kupon wyłącznie za kwotę raty, którą zapłacił w terminie wskazanym w pkt 3 niniejszego paragrafu i po okazaniu w Punkcie Obsługi Loterii ważnego dokumentu potwierdzającego zapłatę tej kwoty.
13. Uczestnik może otrzymać Kupon wyłącznie w Galerii, w której dokonał Zakupu promocyjnego. 
 
§ 10
 
1. Każdy Kupon na jednej stronie zawiera Zdrapkę, pod którą ukryta jest informacja o wygranych: nagrodzie natychmiastowej, dodatkowej lub ich braku. Zadaniem Uczestnika jest odkrycie Zdrapki i sprawdzenie, czy wygrał nagrodę natychmiastową, dodatkową czy nie. 
2. Uczestnik ma prawo do nagrody natychmiastowej lub dodatkowej, jeżeli pod Zdrapką na Kuponie znajduje się symbol/informacja o wygranej. W takim przypadku Uczestnik wygrywa taką nagrodę, jaka jest wskazana na Kuponie po odkryciu Zdrapki. Do jednego Kuponu wygrywającego nagrodę przypisana jest jedna nagroda. 
3. Nagrody natychmiastowe oraz dodatkowe wydawane są przez hostessy w Punkcie Obsługi Loterii danej Galerii. Wydawanie nagród natychmiastowych oraz dodatkowych prowadzone jest w godzinach otwarcia Punktu Obsługi Loterii, wskazanych w § 9 pkt 7 Regulaminu, z zastrzeżeniem iż w dniu 30.11.2019 nagrody natychmiastowe oraz dodatkowe będą wydawane do godziny 18.55. 
Uczestnik może odebrać nagrodę natychmiastową lub dodatkową wyłącznie w Galerii, w której odebrał Kupon ze wskazaniem tej nagrody. 
4. Nagrody natychmiastowe oraz dodatkowe będą wydawane za okazaniem części Kuponu wygrywającego, na którym pod Zdrapką został wskazany rodzaj nagrody, pisemnym potwierdzeniem odbioru nagrody oraz pisemnym oświadczeniem, że Uczestnik odbierający nagrodę natychmiastową nie należy do grona osób wyłączonych z Loterii określonych w § 9 pkt 6 Regulaminu. Hostessa oznacza drugą część Kuponu, na podstawie której wydano nagrodę natychmiastową. Oznaczony Kupon nie uprawnia Uczestnika do odbioru kolejnej nagrody.
 
§ 11
 
1. Wszyscy Uczestnicy, którzy otrzymali Kupony, mogą wziąć udział w losowaniu nagrody głównej. W tym celu, Uczestnik jest zobowiązany prawidłowo wypełnić Kupon i wrzucić go do urny. W losowaniu nagrody głównej biorą udział również Kupony, które zostały wydane jako nagroda dodatkowa. Uczestnik może wrzucić Kupon do urny wyłącznie w Galerii, w której otrzymał Kupon. Uczestnik może wrzucić do urny zarówno Kupon składający się z wypełnionej części pierwszej Kuponu wraz z częścią drugą, jak i wyłącznie wypełnioną część pierwszą Kuponu.
2. Prawidłowo wypełniony Kupon zawiera: 
a) imię i nazwisko Uczestnika, 
b) adres wraz z miejscowością zamieszkania Uczestnika, 
c) nr telefonu komórkowego Uczestnika,
d) wartość Zakupu promocyjnego,
e) zaznaczenie pól potwierdzających: 
ukończenie przez Uczestnika 18 lat, 
zapoznanie się Uczestnika z treścią Regulaminu Loterii,
f) datę i podpis Uczestnika. 
3. Urna wystawiona będzie przy Punkcie Obsługi Loterii w terminie:
a) w Galerii Renova od dnia 18.11.2019 roku do dnia 30.11.2019 roku w godzinach 11:00-19:00, z zastrzeżeniem, iż w dniu 30.11.2019 roku urna będzie wystawiona do godziny 18.55.
b) w Galeriach Piastova od dnia 18.11.2019 roku do dnia 30.11.2019 roku w godzinach 11:00 – 19:00, z zastrzeżeniem, iż w dniu 30.11.2019 roku urna będzie wystawiona do godziny 18.55.
 
LOSOWANIE NAGRODY GŁÓWNEJ
 
§ 12
 
1. Losowanie nagrody głównej odbędzie się w dniu 06.12.2019 roku w biurze Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/13d, 03-707 Warszawa w godz. 10.00-17.00 według zasad określonych w pkt 2-5 niniejszego paragrafu.
2. Losowanie odbędzie się w obecności członków komisji Loterii, o której mowa w § 13 pkt 2 Regulaminu (zwanej dalej „Komisja”). 
3. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich Kuponów wrzuconych do urn na terenie każdej Galerii. Kupony zostaną umieszczone w jednym pojemniku i przemieszane. Kupony losowane będą poprzez ich ręczne wyciągnięcie z pojemnika przez osobę wyznaczoną przez Komisję Loterii. 
4. Losowanie nagrody głównej odbywa się w następujący sposób:
a) w przypadku wylosowania nieprawidłowo wypełnionego Kuponu jest on uznany za nieważny, a losowanie Kuponu jest powtarzane. Losowanie trwa do czasu wylosowania poprawnie wypełnionego Kuponu. 
b) za nieprawidłowe uznane będą Kupony: wypełnione niezgodnie z treścią § 11 pkt 2, niezawierające podpisu, zawierające dane więcej niż jednej osoby, nieczytelne, kserowane, przepisane i/lub powielone jakąkolwiek inną techniką. Takie Kupony nie stanowią podstawy przyznania nagrody Uczestnikowi,
c) oprócz zwycięskiego Kuponu, zostaną wylosowane 2 Kupony rezerwowe. W pierwszej kolejności zostanie rozlosowany zwycięski Kupon do nagrody głównej, a następnie Kupon rezerwowy 1 i Kupon rezerwowy 2. 
5. Losowanie zostanie przeprowadzone bez udziału publiczności. 
6. O prawie do nagrody, zwycięzca nagrody głównej zostanie powiadomiony telefonicznie. 
7. Organizator wykona w ciągu 3 dni roboczych od daty losowania nie mniej niż 5 prób połączeń telefonicznych. Przez nieudaną próbę połączenia ze zwycięzcą rozumie się: nieodebranie połączenia, przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), brak zgody Uczestnika na przeprowadzenie rozmowy, przerwanie połączenia przez Uczestnika, odebranie połączenia przez osobę, która nie jest wylosowanym Uczestnikiem oraz brak możliowści przekazania podczas połączenia telefonicznego słuchawki wylosowanemu Uczestnikowi. Próby będą wykonywane do czasu uzyskania połączenia ze zwycięzcą lub wykonania pięciu prób połączeń.
8. Zwycięzca jest zobowiązany odebrać połączenie telefoniczne. Podczas rozmowy telefonicznej zwycięzca jest zobowiązany potwierdzić swój udział w Loterii oraz chęć odbioru nagrody. 
9. Niespełnienie warunku pkt 8 niniejszego paragrafu skutkuje utratą prawa do nagrody. W takim przypadku o nagrodzie zostanie powiadomiona osoba, ktorej dane znajdują się na Kuponie wylosowanym jako rezerwowy. 
10. Do Uczestnika, którego Kupon został wylosowany jako rezerwowy 1, a następnie rezerwowy 2, na którego przeszło prawo do nagrody, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia, w którym poprzednio weryfikowany Uczestnik podczas rozmowy telefonicznej nie potwierdzi chęci odbioru nagrody są wykonywane próby połączeń telefonicznych zgodnie z trybem pkt 6-9 niniejszego paragrafu. W celu uzyskania prawa do nagrody podczas połączenia telefonicznego muszą zostać spełnione warunki wskazane w pkt 8 niniejszego paragrafu. Niespełnienie tych warunków skutkuje utratą prawa do nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 
11. Wyniki losowania nagrody głównej, w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości, będą dostępne w biurze Organizatora oraz zostaną ogłoszone na stronie www każdej Galerii nie później niż od dnia 20.12.2019 roku. 
12. Nagroda główna zostanie wydana w Galerii, w której Uczestnik wrzucił wylosowany Kupon najpóźniej do dnia 10.01.2020 roku.
13. Warunkiem odbioru nagrody głównej jest okazanie dokumentu tożsamości, w którym imię i nazwisko jest tożsame z widniejącym na Kuponie, z zastrzeżeniem, że prawo do nagrody zostanie przyznane, jeśli w zastępstwie wylosowanej osoby zgłosi się jej pełnomocnik dysponujący pisemnym pełnomocnictwem tej osoby, z podpisem uwierzytelnionym notarialnie oraz dowodem tożsamości ze zdjęciem, w którym dane będą tożsame z danymi ustanowionego pełnomocnika. Organizator może zażądać okazania oryginału dowodu zakupu, którego wartość została podana na zwycięskim Kuponie. Niespełnienie ww. warunków skutkuje utratą prawa do nagrody.
 
§ 13
 
1. Organizator zapewni możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Loterii. Regulamin będzie dostępny do wglądu w Punktach Obsługi Loterii w terminach określonych w § 9 pkt 7 Regulaminu oraz w trakcie trwania Loterii w siedzibie Organizatora oraz w biurach Administracji poszczególnych Galerii (w godzinach ich otwarcia). 
2. Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii promocyjnej. Osoba ta zobowiązana jest posiadać świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów lub zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 847). Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Komisja, działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora. Osoby będące w składzie Komisji są zobowiązane do przestrzegania zasad Regulaminu Loterii oraz wypełniania zaleceń osoby sprawującej nadzór nad urządzaniem Loterii.
3. Moc prawną mają postanowienia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 
 
 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 
§ 14
1. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż do dnia 20.01.2020 roku. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone na piśmie (wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) na adres biura Organizatora: Biuro Grzegrzółka&Ko sp. z o.o., ul. Floriańska 6/13D, 03-707 Warszawa lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wysłane w wiadomości e-mail) na adres: reklamacja@grzegrzolka.pl. 
2. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2019 poz. 20) pisemna lub złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
3. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki. W przypadku zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji droga elektroniczna decyduje data wpływu na serwer Organizatora. 
4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 20.02.2020 roku (włączając w to wysyłkę zawiadomienia Uczestnika o wyniku reklamacji).
5. Niezależnie od postanowień Regulaminu, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym, które to prawo nie jest w żaden sposób związane ani ograniczone ani też nie musi być poprzedzone postępowaniem reklamacyjnym, o którym mowa w niniejszym paragrafie. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 15
 
1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
3. Nieodebrane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora Loterii.
4. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na nagrodę inną.
5. Koszt połączeń telefonicznych ze zwycięzcami, o których mowa w § 12 pkt 7 i pkt 10 Regulaminu ponosi Organizator.
6. Liczba Kuponów w Loterii jest ograniczona i wynosi :
a) W Galerii Renova – 9.000 Kuponów, 
b) W Galerii Piastova – 6.000 Kuponów.
Organizator zastrzega sobie prawo dodruku Kuponów, w przypadku, gdy w trakcie trwania Loterii ich pula zostanie wyczerpana. 
7. Materiały promocyjne, w tym Kupon mogą być opatrzone hasłem promocyjnym innym niż nazwa Loterii, między innymi hasłem „Loteria Jesienna”. 
Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.