2019-12-31 14:14

Regulamin Parkingu

Regulamin parkingu niestrzeżonego w Galerii Renova obowiązujący od 1 stycznia 2020 roku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO

W CENTRUM HANDLOWYM „GALERIA RENOVA

(„Regulamin”)

 

 1. 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z parkingu („Parking”) oraz dróg wewnętrznych („Drogi Wewnętrzne”) Centrum Handlowego pod nazwą „GALERIA RENOVA” („Centrum Handlowe”) przez jego klientów, pracowników oraz osoby im towarzyszące („Użytkownicy”).
 2. 2. Podmiotem zarządzającym Parkingiem i Drogami Wewnętrznymi jest Nap Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zarządca”).
 3. 3. Najemcą parkingu jest firma INTEREST z siedzibą we Wrocławiu („Najemca”), operatorem i podmiotem odpowiedzialnym za kontrolę przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wystawianie Wezwań Do Wniesienia Opłaty Dodatkowej jest ATPark Sp. z o.o. Sp. k. ul. Piastowska 136, 43-300 Bielsko-Biała. .
 4. 4. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, pojazdem jest środek transportu przeznaczony do poruszania się na drodze oraz urządzenie lub maszyna do tego przystosowane („Pojazd”).
 5. 5. Wjeżdżając na teren Centrum Handlowego i korzystając z możliwości parkowania na tym terenie kierujący Pojazdem wyraża akceptację zapisów niniejszego Regulaminu, akceptuje taryfikator zawarty w Cenniku parkowania i wyraża zgodę na konsekwencje wynikające z jego treści.
 6. 6. W przypadku braku akceptacji treści Regulaminu kierujący Pojazdem musi niezwłocznie opuścić teren Parkingu Centrum Handlowego.
 7. 7. Na terenie Parkingu znajdują się miejsca parkingowe, z których korzystać mogą, w miarę dostępności wszyscy Użytkownicy. Użytkownicy mają prawo do nieodpłatnego korzystania z miejsc parkingowych na terenie Parkingu wyłącznie przez pierwsze 90 minut parkowania i wyłącznie pod warunkiem pobrania z parkomatu biletu parkingowego oraz umieszczeniu go w widocznym miejscu za przednią szybą wewnątrz Pojazdu. Każda kolejna rozpoczęta godzina parkowania jest odpłatna, zgodnie ze stawkami za parkowanie na ww. miejscach, wprowadzonymi w danym czasie przez Zarządcę w Centrum Handlowym. Płatność za parkowanie dokonywana będzie przez Użytkowników na podstawie biletów parkingowych pobranych z parkomatów znajdujących się na terenie Parkingu. W przypadku braku ważnego biletu umieszczonego za przednią szybą Pojazdu zaparkowanego na terenie Centrum Handlowego, osoba korzystająca z miejsca parkingowego może otrzymać wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej zgodnie z treścią Wezwania Do Wniesienia Opłaty Dodatkowej i zobowiązana będzie do uiszczenia kary umownej w formie opłaty za postój bez ważnego biletu lub opłaty za odholowanie Pojazdu wedle stawek obowiązujących w danym czasie, wprowadzonych przez Zarządcę („Opłata parkingowa”). Wykaz aktualnych stawek zamieszczony jest na tablicy - cennik parkowania („Cennik Parkowania”), znajdującej się na terenie Parkingu.
 8. 8. W przypadku braku uiszczenia kwoty wyszczególnionej na Wezwaniu Do Wniesienia Opłaty Dodatkowej, Najemca/Operator ma prawo wystąpić ze stosownym wnioskiem do CEPiK o udostępnienie danych Właściciela Pojazdu. W takim przypadku opłata dodatkowa ulegnie powiększeniu o dodatkowe opłaty z tego tytułu.
 9. 9. Teren Parkingu stanowi strefę ruchu, a Użytkownicy zobowiązują się do stosowania przepisów zawartych w ustawie z dnia 20.06.1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018 poz. 1990 ze zm.). Kierujący wszelkimi Pojazdami zobowiązani są do przestrzegania organizacji ruchu na tym obszarze, w szczególności przestrzegania obowiązujących znaków pionowych, poziomych, a przede wszystkim ograniczenia wysokości, a także do stosowania się do poleceń pracowników obsługi, ochrony i kontrolerów Parkingu, w tym zakresie. Na całym terenie Parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 15 km/h.
 10. 10. W szczególności, na terenie Centrum Handlowego i Parkingu, zabronione jest:
  1. 10.1 przekraczanie dozwolonej prędkości na terenie Parkingu,  wskazanej w pkt 9 powyżej,
  2. 10.2 parkowanie na miejscach przeznaczonych dla niepełnosprawnych przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień (tj. posiadający ważną i prawidłowo umieszczoną kartę parkingową, zgodnie z obowiązującymi przepisami), a także na miejscach przeznaczonych dla najemców Centrum Handlowego,
  3. 10.3 parkowanie na miejscach wyznaczonych dla motocykli,
  4. 10.4 zastawianie miejsc parkingowych, chodników, wejść, i innych podobnych części wspólnych Centrum Handlowego i Parkingu, a także parkowania na Drogach Wewnętrznych lub też zastawiania ich w jakikolwiek inny sposób, a także parkowania w innych miejscach do tego nieprzeznaczonych,
  5. 10.5 niewłaściwe parkowanie Pojazdu utrudniające korzystanie z innych miejsc parkingowych na terenie Parkingu lub zablokowanie ruchu na terenie Parkingu w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników i klientów Centrum Handlowego,
  6. 10.6 pozostawienie na terenie Parkingu Pojazdu w czasie doby parkingowej, w dni zamknięcia Centrum Handlowego bez umieszczenia w widocznym miejscu (za przednią szybą wewnątrz Pojazdu) ważnego biletu parkingowego oraz informacji umożliwiającej kontakt z użytkownikiem Pojazdu,
  7. 10.7 jazda na rowerze (rowery można pozostawić wyłącznie w wyznaczonym miejscu na terenie Parkingu), rolkach, hulajnogach, deskorolkach, innych pojazdach oraz urządzeniach poruszających się za pomocą energii elektrycznej, itp.,
  8. 10.8 palenie tytoniu i papierosów elektronicznych, spożywanie alkoholu,
  9. 10.9 używanie otwartego ognia,
  10. 10.10 magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
  11. 10.11 tankowanie, naprawianie, serwisowanie, mycie i sprzątanie Pojazdów,
  12. 10.12 pozostawienie uruchomionego silnika po zaparkowaniu Pojazdu,
  13. 10.13 parkowanie Pojazdów z nieszczelnymi układami,
  14. 10.14 pozostawianie w Pojeździe zwierząt bez opieki,
  15. 10.15 prowadzenie na terenie Parkingu jakichkolwiek akcji promocyjnych, reklamowych i handlowych bez zgody Zarządcy.
 11.  11. Bilet parkingowy uprawnia do parkowania Pojazdu wyłącznie na Parkingu, na którym został pobrany.
 12.  12. Opłatę uznaje się za wniesioną jeśli została zapłacona z góry wraz z pierwszym pobraniem biletu postojowego lub została wniesiona najpóźniej przed upływem czasu postoju zadeklarowanego przy pobraniu lub zakupie pierwszego lub kolejnego biletu.
 13.  13. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Parkingu Niestrzeżonego, Zarządca zachowuje prawo do egzekwowania przestrzegania obowiązującej organizacji ruchu i zasad zachowania na terenie Parkingu, w tym uprawniony jest do nałożenia opłaty porządkowej w wysokości 200 złotych oraz zablokowania Pojazdu do czasu uiszczenia tej opłaty. Ponadto, Zarządca uprawniony jest do wezwania właściwych służb w celu odholowania takiego Pojazdu (zwłaszcza Pojazdu stwarzającego zagrożenie dla zdrowia, życia lub mienia innych), na koszt i ryzyko Użytkownika – na prowadzony w tym celu parking. Odholowanie Pojazdu nie zwalnia Użytkownika z uiszczenia Opłaty parkingowej, kary umownej, wedle stawek obowiązujących w danym czasie, wprowadzonych przez Zarządcę.
 14. 14. Parking jest parkingiem NIESTRZEŻONYM. Poprzez pozostawienie Pojazdu na terenie Parkingu, Użytkownik nie zawiera z Zarządcą umowy przechowania Pojazdu lub jakiejkolwiek innej umowy, która zobowiązywałaby Zarządcę do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu powstałe na terenie Parkingu lub na Drogach Wewnętrznych z winy Użytkowników, osób trzecich bądź działania siły wyższej, jak również ponoszenia odpowiedzialności za rzeczy w pojeździe pozostawione lub stanowiące jego wyposażenie.
 15. 15. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikom przez innych Użytkowników, osoby trzecie bądź w wyniku działania siły wyższej, w szczególności Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku kradzieży, rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia Pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również za rzeczy na nich pozostawione lub stanowiące ich wyposażenie. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących Pojazdów i osób korzystających z Parkingu.
 16. 16. Odpowiedzialność Użytkowników określają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Osoba posiadająca bilet parkingowy, kartę/ abonament parkingowy jest uznawana przez Zarządcę jako upoważniona do wjazdu na Parking, kierowania Pojazdem na terenie Parkingu, oraz wyjazdu z Parkingu.
 17. 17. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone innym korzystającym oraz osobom trzecim, na terenie Parkingu i Dróg Wewnętrznych, a także za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Parkingu, Centrum Handlowego, w tym szkody wyrządzone Zarządcy Parkingu (np. uszkodzenie ściany, oznakowania podwieszonego pod sufitem itp.). Niezależnie od powyższego Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie i uszkodzenia terenu Parkingu lub Dróg Wewnętrznych.
 18. 18. W przypadku dojścia na terenie Parkingu, Centrum Handlowego lub Dróg Wewnętrznych do zdarzenia, które rodziłoby jakąkolwiek odpowiedzialność Użytkownika, zobowiązany on będzie - przed opuszczeniem Parkingu lub Dróg Wewnętrznych - do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zarządcy lub zatrudnionych przez niego pracowników obsługi i ochrony Parkingu oraz złożenia w formie pisemnej stosownego oświadczenia do Biura Zarządcy.
 19. 19. Użytkownicy mają prawo do pozostawienia Pojazdów na terenie Parkingu wyłącznie w godzinach otwarcia Centrum Handlowego. W dni zamknięcia Centrum Handlowego Parking jest zamknięty i dostęp do pozostawionego Pojazdu jest niemożliwy. Użytkownik planujący pozostawić Pojazd w tym czasie zobowiązany jest zgłosić się uprzednio do ochrony Centrum Handlowego oraz uiścić opłatę za korzystanie z Parkingu, wedle stawek obowiązujących w danym czasie, wprowadzonych przez Zarządcę. Opłata została wskazana w Cenniku Parkowania.
 20. 20. Użytkownik przez wjazd na teren Parkingu akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Każde naruszenie Regulaminu skutkuje naliczeniem odpowiedniej Opłaty parkingowej, kary umownej wynikającej z Cennika Parkowania, a także uprawnia Zarządcę w inny sposób do egzekwowania przestrzegania Regulaminu i obowiązującej organizacji ruchu na terenie Parkingu.
 21. 21. W przypadku braku uregulowania odpowiedniej należności wynikającej z Cennika Parkowania, Użytkownik zostanie obciążony kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego związanego z ich dochodzeniem przez Zarządcę lub podmiot uprawniony.
 22. 22. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarządcę w dniu 01.01.2020 roku i obowiązuje Użytkownika od momentu wjazdu na teren Parkingu.

 

 

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.