2016-02-03 13:18

Renova chwyta za serce!

Walentynkowe konkursy z nagrodami, unikatowe szklane serca z dedykacją, warsztaty plastyczne dla dzieci oraz kiermasz regionalny to wszystko znajdziecie w Galerii Renova – 13 i 14 lutego!

Aby wziąć udział w multimedialnym konkursie „Chwytaj serca”  wystarczy w dnaich 10-14.02 zrobić zakupy za min. 40 zł w Galerii Renova i schwytać jak najwięcej serduszek na ekranie multimedialnej gry. Co godzinę osoba z najlepszym wynikiem – wygrywa! A do wygrania są vouchery na romantyczną kolację dla dwojga w restauracji Hanesuhi w Galerii Renova. Dla każdej osoby, która weźmie udział w konkursie przygotowaliśmy niepowtarzalny prezent – szklane serduszko, na którym wygrawerujemy Państwa walentynkową dedykację.

Najmłodszych zapraszamy, zarówno w sobotę jak i w niedzielę, do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach plastycznych, gdzie będą mogły tworzyć niepowtarzalne walentynkowe laurki.

Zapraszamy również do odwiedzenia stoisk z regionalnymi produktami oraz skorzystania z walentynkowych ofert promocyjnych, które przygotowały sklepy na terenie Galerii Renova. 

 

REGULAMIN KONKURSU

”Chwytaj serca”

 zwanego dalej: („Konkurs")

§ 1

Postanowienia ogólne

1.         Regulamin Konkursu zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu, w tym uczestnictwa, wyłaniania laureatów, przekazywania nagród oraz postępowania reklamacyjnego. Wszelkie materiały promocyjno – marketingowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

2.         Organizatorem Konkursu jest Ewelina Opalińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Agencja Reklamowa „PARASOL” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadająca główne miejsce wykonywania działalności we Wrocławiu, 52-210, przy ul. Łubinowej 3c lok.8, REGON: REGON 021143393, NIP: 8861042903, zwana dalej „Organizatorem”.

3.         Konkurs prowadzony będzie w dniu 13 lutego 2016 roku w godzinach 12:00 – 18:00 i w dniu 14 lutego w godzinach 12:00 – 16:00 na terenie Galerii Renova, ul. Rembielińska 20 w Warszawie, zwanej dalej „Galerią”.

4.         Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu:

1)      w siedzibie Organizatora;

2)      na stronie internetowej: www.galeriarenova.pl;

3)      w Biurze Administracji Galerii (otwartym od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00);

4)      w punkcie konkursowym zlokalizowanym na terenie Galerii w dniach i godzinach trwania Konkursu.

§ 2

Uczestnicy konkursu

1.       Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

2.       W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Unii Europejskiej, spełniającej warunki określone w Regulaminie oraz dzieci od 6 roku życia pod opieką pełnoletniej osoby fizycznej, będącej konsumentem w rozumieniu art. 221kodeksu cywilnego, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałej na terytorium Unii Europejskiej, spełniającej warunki określone w Regulaminie. Pomiędzy osobą pełnoletnią a niepełnoletnią powinien zachodzić stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa I stopnia, albo stosunek przysposobienia.

3.       Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

4.       Uczestnicy konkursu oraz osoby pełnoletnie będące opiekunem nieletnich Uczestników Konkursu nie mogą być:

1)      pracownikami Organizatora;

2)      pracownikami właściciela Galerii Renova w Warszawie;

3)      przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), prowadzący działalność handlową lub usługową na terenie Galerii oraz ich pracownicy;

4)      małżonkami, krewnymi lub powinowatymi do II stopnia włącznie osób wymienionych w pkt 1-3.

5.       Za pracowników, o których mowa w ust. 4, uznaje się osoby fizyczne:

1)      zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy, lub

2)      z którymi podmioty wymienione w ust. 4 pkt 1-4 są związane umową cywilnoprawną.

6. Konkurs jest Wydarzeniem, z którego zostanie wykonana fotorelacja zawierająca wizerunek Uczestników i ich opiekunów (zwaną dalej „Zdjęcia”). Uczestnicy i ich opiekunowie wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie ich wizerunku na Zdjęciach oraz na wykorzystanie Zdjęć na warunkach i według uznania Organizatora – w tym w szczególności w fotorelacji na stronie www.galeriarenova.pl, profilu Galerii Renova na portalu społecznościowym Facebook. 

§ 3

Zasady udziału w konkursie

1.       Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik lub osoba pełnoletnia będąca opiekunem nieletniego Uczestnika Konkursu musi:

1)      zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować zasady Konkursu; 

2)      w dniach 10 – 14 lutego 2016 r.- w sklepach i punktach handlowych i usługowych w Galerii Renova dokonać zakupu towaru lub usługi o wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto;

3)      zachować paragon fiskalny lub paragony fiskalne stanowiące potwierdzenie zakupu, zwane dalej "Paragonem";

4)      w dniu 13  lutego 2016 r., w godzinach 12.00 – 17.55 i/lub 14  lutego 2016 r., w godzinach 12.00 – 15.55 przyjść do punktu konkursowego i przedstawić spełniający wymagania określone w § 4 Paragon hostessie znajdującej się w punkcie konkursowym na parterze Galerii;

5)      wypełnić danymi osobowymi kupon konkursowy otrzymany od hostessy, zwany dalej „Kuponem” zgodnie z  § 6.

2.       Zadanie konkursowe polega na złapaniu przez dotyk jak największej liczby ruchomych elementów (serduszek) w założonym czasie trwania gry (1 minuta 30 sekund). Gra zainstalowana jest w kiosku multimedialnym (zwany dalej „Kiosk”) znajdującym się w Punkcie Konkursowym. Grę uruchamia tylko i wyłącznie obsługa punktu konkursowego.

3.       Każdy Uczestnik Konkursu, który wykona zadanie konkursowe otrzymuje Nagrodę Gwarantowaną w postaci serca ze szkła fusingowego. Liczba Nagród gwarantowanych jest ograniczona i wynosi 300 sztuk.

4.       Konkurs prowadzony jest w rundach, zgodnie z harmonogramem w ust. 10 poniżej.

5.       W czasie trwania każdej rundy konkursowej prowadzony jest ranking Uczestników, określający liczbę zgromadzonych punktów, przy czym za jeden złapany przez Uczestnika element przyznaje się jeden punkt. Uczestnik, który zdobędzie największą liczbę punktów w danej rundzie konkursowej ma prawo otrzymać Nagrodę główną, pod warunkiem  udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

6.       Po zakończonym zadaniu konkursowym obsługa punktu konkursowego wręcza Uczestnikowi kartę z numerem identyfikacyjnym Uczestnika z wpisaną liczbą zdobytych punktów.

7.       Wyłonienie Laureata Nagrody głównej nastąpi na zakończenie każdej rundy.

8.       Warunkiem otrzymania Nagrody głównej jest osobista obecność Uczestnika, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego, obecność Uczestnika wraz z opiekunem prawnym, podczas ogłoszenia wyników konkursu oraz okazanie identyfikatora z liczbą zdobytych punktów oraz udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

9.       Uczestnik może brać udział  maksymalnie w 3 rundach Konkursu i nie więcej niż raz w danej rundzie.

10.     Konkurs rozgrywany będzie w dniach 13 – 14 lutego 2016 r., tj.:
13 lutego

1)      I runda: godz. 12.00-12.55, wynik podany o godz. 13.00

2)      II runda: godz. 13.00-13.55, wynik podany o godz. 14.00

3)      III runda: godz. 14.00-14.55, wynik podany o godz. 15.00

4)      IV runda: godz. 15.00-15.55, wynik podany o godz. 16.00

5)      V runda: godz. 16.00-16.55, wynik podany o godz. 17.00

6)      VI runda: godz. 17.00- 17.55, wynik podany o godz. 18.00

14 lutego

7)      I runda: godz. 12.00-12.55, wynik podany o godz. 13.00

8)      II runda: godz. 13.00-13.55, wynik podany o godz. 14.00

9)      III runda: godz. 14.00-14.55, wynik podany o godz. 15.00

10)   IV runda: godz. 15.00-15.55, wynik podany o godz. 16.00

11.     Zgłoszenia do udziału w danej rundzie Konkursu przyjmowane są zgodnie z harmonogramem w ust. 10 powyżej. Ogłoszenie Laureata Konkursu dla każdej rundy odbędzie się:
13 lutego 2016 r. o godzinach: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
14 lutego 2016 r. o godzinach: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.

12.     Uczestnik, który w danej rundzie zdobędzie największą liczbę punktów będzie mógł przystąpić do odpowiedzi na pytanie konkursowe związane z tematyką walentynkową. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi przez Uczestnika oznacza, że staje się on Laureatem Konkursu w danej rundzie.

13.     W przypadku gdy w trakcie ogłaszania wyników Uczestnik, który uzyskał najlepszy wynik w danej rundzie i w przypadku Uczestników niepełnoletnich - Uczestnik i jego opiekun prawny, nie są obecni, Komisja Konkursowa zaprasza do udziału w dalszej części rozgrywki, kolejnego Uczestnika z listy, który uzyskał następny w kolejności wynik.

14.     W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników uzyska taki sam wynik, Komisja Konkursowa zorganizuje dogrywkę polegającą na quizie wiedzy z tematyki walentynkowej. Prowadzący dogrywkę będzie zadawał Uczestnikom pytania zamknięte w turach zawierających po 5 pytań każda. Po zakończeniu każdej tury pytań podliczana jest liczba prawidłowych odpowiedzi dla każdego Uczestnika. Uczestnik z największą liczbą odpowiedzi poprawnych przechodzi do finału określonego w ust. 12. Dogrywka prowadzona jest do momentu wyłonienia jednego zwycięzcy.

15.     Jeden Uczestnik może zostać Laureatem Konkursu tylko jeden raz w czasie trwania całego Konkursu, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Regulaminie.

16.     Udział w Konkursie jest bezpłatny.

17.     Uczestnictwo w Konkursie oznacza, że Uczestnik, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich jego opiekun prawny, zapoznał się z jego zasadami i jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§  4

Wartość zakupów i Paragon

1.       Paragon jest wyłącznym dowodem zakupu towarów lub usług, który uprawnia do udziału w Konkursie.

2.       Do udziału w Konkursie uprawniają Paragony, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

1)      zostały wystawione w dniach 10 - 14 lutego 2016 r.;

2)      zostały wystawione przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r.  o swobodzie działalności gospodarczej prowadzących działalność handlową lub usługową na terenie Galerii Renova z wyjątkiem supermarketu Stokrotka, Jatomi Fitness, Egurrola Dance Studio oraz kantoru.

3)      potwierdzają zakup towarów lub usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto (jeden lub kilka Paragonów).

3.       Jeżeli Paragon przedstawiony przez Uczestnika lub opiekuna prawnego Uczestnika potwierdza zakup:

1)      napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.),

2)      wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.),

3)      leków w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.),

- te produkty nie zostaną wliczone do wartości zakupów, o której mowa w ust. 2 pkt 3.

§ 5

Przedstawienie Paragonu

1.       Uczestnik lub opiekun prawny Uczestnika konkursu przedstawia Paragon, spełniający wymagania określone w § 4, hostessie w specjalnie oznaczonym punkcie konkursowym zlokalizowanym w centralnej części pasażu na parterze Galerii.

2.       Hostessa oznacza otrzymany od Uczestnika lub opiekuna Paragon przystawiając na nim pieczątkę i wpisuje dane Uczestnika lub opiekuna prawnego na listę konkursową.

3.       Jeden Paragon lub więcej niż jeden potwierdzające zakup towarów lub usług o wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto uprawniają do otrzymania jednego Kuponu.

4.       Paragon oznaczony zgodnie z ust. 2 nie może być ponownie podstawą wzięcia udziału w Konkursie. Jeżeli Uczestnik chce przystąpić do kolejnej rundy Konkursu, musi przedstawić nowy paragon lub paragony potwierdzające zakup towarów lub usług o wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto.

§ 6

Kupon

1.       Uczestnik Konkursu lub w przypadku uczestnika niepełnoletniego - opiekun prawny Uczestnika wypełnia Kupon wpisując w odpowiednie miejsca:

1)      swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania zgodny z dowodem osobistym (lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość), numer telefonu lub adres e-mail, zwane dalej "danymi osobowymi";

2)      datę wypełnienia Kuponu;

3)      podpis.

2.       Kupon wypełniony zgodnie z ust. 1, Uczestnik lub opiekun prawny Uczestnika przekazuje obsłudze punktu konkursowego, która wpisuje numer identyfikacyjny oraz liczbę zdobytych punktów. Ten sam numer oraz liczbę punktów obsługa wpisuje na karcie identyfikacyjnej Uczestnika, którą przekazuje Uczestnikowi.

3.       Po wpisaniu przez obsługę wyniku, Uczestnik wrzuca Kupon do urny konkursowej w punkcie konkursowym.

§ 7

Ochrona danych osobowych

1.              Podanie danych osobowych wymienionych w § 6 ust. 1 jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

2.              Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik bądź opiekun prawny Uczestnika Konkursu wyraża składając podpis pod odpowiednim oświadczeniem zamieszczonym na liście konkursowej.

3.              Dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

4.              Administratorem danych osobowych jest Organizator.

5.              Dane osobowe  przetwarzane będą w celach: przeprowadzenia Konkursu, w tym prowadzenia postępowania reklamacyjnego (jeśli takie postępowanie będzie prowadzone) oraz celach marketingowych Galerii Renova.

6.              Uczestnik bądź Opiekun prawny Uczestnika Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.

§ 8

Komisja Konkursowa

1.       Organizator powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdzie:

1)      Jeden przedstawiciel Organizatora;

2)      Jeden przedstawiciel Galerii.

2.       Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:

1)      zapewnienie przestrzegania Regulaminu w czasie trwania Konkursu;

2)      rzetelne rozstrzygnięcie wszystkich odsłon Konkursu;

3)      przekazanie nagród głównych na podstawie protokołu przekazania nagród.

 

NAGRODY

§ 9

Rodzaje nagród

1.       Nagrodą gwarantowaną dla Uczestnika, który wykona zadanie konkursowe jest szklane serduszko z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 3, z możliwością wykonania na nim bezpłatnie dla Uczestnika indywidualnego grawerunku u wyznaczonej osoby na terenie Galerii Renova.

2.       Nagrodą główną dla Laureata każdej rundy, wyłonionego zgodnie z postanowieniami § 3 powyżej jest voucher na kolację  dla dwóch osób w restauracji Hanesushi w Galerii Renova oraz zestaw kosmetyków. Wartość łączna nagród dla jednego Laureata nie przekracza 170 złotych brutto.

3.       Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 10

Wydanie nagród

1.            Nagrody, o których mowa w § 9 ust. 1, będą wydawane w punkcie konkursowym przez hostessę w dniach 13-14 lutego 2016 r. do wyczerpania zapasów natychmiast po wykonaniu przez Uczestnika konkursu zadania konkursowego.

2.            Nagrody, o których mowa w § 9 ust. 2, będą wydawane po rozstrzygnięciu każdej rundy Konkursu i po spełnieniu następujących warunków przez Uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika konkursu:

1)      okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika konkursu/ opiekuna prawnego Uczestnika zawierającego dane osobowe zgodne z danymi wpisanymi na Kuponie;

2)      okazaniu Paragonu;

3)      okazaniu Kuponu z numerem identyfikacyjnym oraz z wynikiem z wykonania zadania konkursowego.

3.                Warunkiem przyznania nagród głównych jest osobista obecność Laureatów, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich również ich opiekunów prawnych, podczas rozstrzygnięcia Konkursu.

4.                  Nagrody zostaną wręczone na podstawie protokołu przekazania nagrody w dniu ogłoszenia wyników Konkursu.

5.                  Nieodebranie nagrody głównej w dniach 13-14 lutego 2016 r. w godzinach rozstrzygnięcia kolejnych rund Konkursu oznacza rezygnację z nagrody.

§ 11

Postępowanie reklamacyjne

1.              Uczestnik Konkursu lub w imieniu Uczestnika niepełnoletniego – jego opiekun prawny - ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu (tj. do dnia 21 lutego 2016 r.). Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora.

2.              Reklamacja powinna zawierać:

1)      dokładne dane osobowe Uczestnika/opiekuna prawnego Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania), zwanego dalej "reklamującym";

2)      przyczynę reklamacji;

3)      treść żądania;

4)      opis okoliczności uzasadniających reklamację.

3.              Reklamacje należy kierować listem poleconym na adres: Agencja Reklamowa PARASOL ul. Łubinowa 3c lok. 8, 52-210 Wrocław z dopiskiem na kopercie: Konkurs walentynkowy Chwytaj serca -  REKLAMACJA.

4.              Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru, której zadaniem będzie prowadzenie nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa oraz przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych.

5.              Decyzje wewnętrznej komisji nadzoru są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6.              Reklamujący zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu wewnętrznej komisji nadzoru listem poleconym wysłanym najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.