2019-02-05 14:38

Renova Love 13-14 lutego

Zapraszamy od 13 lutego do wzięcia udziału w walentynkowej akcji Renova Love. Na zakochanych czekają ręcznie malowane walentynkowe kubki oraz warsztaty na których będzie możliwość spersonalizowania kubków pod okiem artysty plastyka.
 
Jak wziąć udział w akcji:
  • zrób zakupy w Galerii Renova za min. 40 zł brutto i zachowaj paragon/y. Paragony mogą się sumować. W akcji nie mogą brać udziału paragony z kantoru.
  • Przyjdź do Punktu Obsługi Akcji „Renova Love”, znajdującego się w centralnej części Galerii Renova, w godzinach  13:00-19:00 i okaż obsłudze paragon/y.
  • Odbierz ręcznie malowany walentynkowy kubek. Liczba upominków jest ograniczona, do wyczerpania zapasów.
  • Weź udział w warsztatach z artystą-plastykiem i spersonalizuj swój walentynkowy kubek. 

Poniżej regulamin akcji oraz warsztatów "Renova Love"

 

REGULAMIN AKCJI
„Renova Love”

zwanej dalej: („Akcją”)

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin Akcji zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji i przebiegu Akcji, w tym uczestnictwa, przekazywania upominków. Wszelkie materiały promocyjno – marketingowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
2. Organizatorem Akcji jest Ewelina Opalińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Agencja Reklamowa „PARASOL” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadająca główne miejsce wykonywania działalności we Wrocławiu, 52-210, przy ul. Łubinowej 3c lok.8, REGON: 021143393, NIP: 8861042903, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Akcja prowadzona będzie w dniach 13 – 14 lutego 2019 roku w godzinach 13:00 – 19:00 na terenie Galerii Renova, ul. Rembielińska 20, 03-352 Warszawa, zwanej dalej „Galerią”.
4. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Akcji:
1) w siedzibie Organizatora;
2) na stronie internetowej www.galeriarenova.pl;
3) w punkcie obsługi Akcji zlokalizowanym na terenie Galerii w dniach i godzinach trwania Akcji.

§ 2
Uczestnicy Akcji

1. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny.
2. W Akcji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Unii Europejskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie, zwane dalej „Uczestnikami”.
3. Uczestnictwa w Akcji oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania wydania Upominku, nie można przenosić na inne osoby.
4. Uczestnicy Akcji nie mogą być:
1) pracownikami Organizatora;
2) pracownikami właściciela Galerii;
3) przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), prowadzący działalność handlową lub usługową na terenie Galerii oraz ich pracownicy;
4) małżonkami, krewnymi lub powinowatymi do II stopnia włącznie osób wymienionych w pkt 1-3.
5. Za pracowników, o których mowa w ust. 4, uznaje się osoby fizyczne:
1) zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy, lub
2) z którymi podmioty wymienione w ust. 4 pkt 1-4 są związane umową cywilnoprawną.

§ 3
Zasady udziału w Akcji

1. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik musi: 
1) zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować zasady Akcji; 
2) w dniach 13 – 14 lutego 2019 roku w punktach handlowych i usługowych w Galerii dokonać zakupu towaru / towarów lub usługi / usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto;
3) zachować paragon fiskalny lub paragony fiskalne stanowiące potwierdzenie zakupu, zwane dalej „Paragonem”;
4) w dniach 13 – 14 lutego 2019 roku w godzinach 13:00 – 19:00 przyjść do Punktu Obsługi Akcji, mieszczącego się na pasażu Galerii i przedstawić spełniający wymagania określone w § 4 Paragon hostessie.
2. Po spełnieniu warunków opisanych w § 3 pkt. 1 Uczestnik odbiera upominek. 1 Uczestnik Akcji może odebrać tylko 1 upominek.
3. Od Uczestników Akcji nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.
4. Uczestnictwo w Akcji oznacza, że Uczestnik zapoznał się z jej zasadami i jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 4
Wartość zakupów i Paragon

1. Paragon jest wyłącznym dowodem zakupu towarów lub usług, który uprawnia do udziału w Akcji.
2. Do udziału w Akcji uprawniają Paragony, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
1) zostały wystawione w dniach 13 – 14 lutego 2019 roku;
2) zostały wystawione przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej prowadzących działalność handlową lub usługową na terenie Galerii z wyjątkiem kantoru.
3) potwierdzają zakup towarów lub usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto (jeden lub kilka Paragonów).
3. Jeżeli Paragon przedstawiony przez Uczestnika potwierdza zakup:
1) napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.),
2) wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.),
3) leków w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.),
– te produkty nie zostaną wliczone do wartości zakupów, o której mowa w ust. 2 pkt 3.

§ 5
Rodzaje upominków

1. Organizator przewidział 1 rodzaj upominków – kubki z ręcznie wykonanym walentynkowym rysunkiem w czterech wzorach.
2. Liczba upominków jest ograniczona do 250 szt., po 125 sztuk na każdy dzień prowadzenia akcji.
3. Upominki są wydawane do wyczerpania zapasów.
4. Upominki, które nie zostaną wydane pierwszego dnia Akcji powiększają pulę Upominków w kolejnym dniu.

§6. 
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych powodów. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.galeriapiastova.pl
2. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie.
3. Poprzez zgłoszenie do Akcji Uczestnicy potwierdzają, że zapoznali się z niniejszym Regulaminem, rozumieją jego postanowienia oraz wyrażają zgodę na wszystkie zasady Akcji zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

   

REGULAMIN WARSZATÓW
„RENOVA LOVE”

zwanych dalej: („Warsztaty”)

§ 1
Organizator i czas trwania warsztatów

1. Organizatorem warsztatów „RENOVA LOVE” (dalej „Warsztaty”) jest Ewelina Opalińska, PESEL 77121900641, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Reklamowa ”Parasol” Ewelina Opalińska we Wrocławiu przy Łubinowej 3c lok. 8 (kod pocztowy 52-210), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON 021143393, NIP 8861042903.
2. Warsztaty odbywają się w dniach 13-14 lutego 2019 r. w godzinach 13:00 – 19:00 na terenie Centrum Handlowego Galeria Renova w Warszawie, przy ul. Rembielińskiej 20 i jest prowadzony przez Animatorów, w tym artystę-plastyka.
3. Warsztaty odbywają się zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 2
Warunki uczestnictwa w Warsztatach

1. Udział w Warsztatach jest całkowicie dobrowolny.
2. W Warsztatach mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Unii Europejskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie, zwane dalej „Uczestnikami”.
3. Uczestnictwa w Warsztatach oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania wydania Upominku, nie można przenosić na inne osoby.
4. Uczestnicy Warsztatów nie mogą być:
1) pracownikami Organizatora;
2) pracownikami właściciela Galerii;
3) przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), prowadzący działalność handlową lub usługową na terenie Galerii oraz ich pracownicy;
4) małżonkami, krewnymi lub powinowatymi do II stopnia włącznie osób wymienionych w pkt 1-3.
5. Za pracowników, o których mowa w ust. 4, uznaje się osoby fizyczne:
1) zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy, lub
2) z którymi podmioty wymienione w ust. 4 pkt 1-4 są związane umową cywilnoprawną.

W Warsztatach, odbywających się w ramach akcji „Renova Love”, mogę brać udział Uczestnicy zgodnie z definicją w niniejszym paragrafie, którzy otrzymali Upominek-kubek na zasadach określonych w niniejszym regulaminie w akcji „Renova Love”.

§ 3
Zasady Warsztatów

1. Warsztaty odbywają się w dniach 13-14 lutego 2019 r. w godzinach 13:00 – 19:00 na terenie Centrum Handlowego Galeria Renova.
2. Uczestnicy pod okiem Animatorów wykonują flamastrami do ceramiki rysunki walentynkowe na Upominkach - kubkach odebranych w punkcie obsługi akcji „Renova Love” na zasadach określonych w regulaminie, w dniach 13-14 lutego 2019 r. w godzinach 13:00 – 19:00 na terenie Centrum Handlowego Galeria Renova.
3. Warsztaty odbywają się do czasu wyczerpania zapasów materiałowych przeznaczonych na dany dzień Warsztatów.
4. Materiały plastyczne wykorzystywane podczas Warsztatów, nie mogą być rozdawane i pobierane oddzielnie przez Uczestników.

§ 4
Uczestnicy

1. Na terenie bezpośredniego odbywania się Warsztatów przebywają tylko Uczestnicy.
2. Liczba Uczestników Warsztatów nie może przekraczać 6 osób w tym samym czasie. W przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszeń, a pozostałym osobom Organizator ma prawo odmówić wzięcia udziału w Warsztatach.
3. W przypadku, gdy zgłoszeń jest więcej niż miejsc, Uczestnik może brać udział w Warsztatach przez czas nieprzekraczających 30 minut.
4. Ze względów bezpieczeństwa na terenie prowadzenia Warsztatów zabrania się:
- wprowadzania bądź wnoszenia jakichkolwiek zwierząt,
- wnoszenia i spożywania napojów i posiłków,
- niszczenia i dewastowania dekoracji oraz wyposażenia,
- wynoszenia elementów wyposażenia,
- biegania, popychania, agresywnego zachowania i innych zachowań zakłócających przebieg Warsztatów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Warsztatach Uczestnika, który nie przestrzega zasad regulaminu „Renova Love”.
6. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe w wyniku swojego nieprawidłowego zachowania.
7. Uczestnicy Warsztatów zobowiązani się do wykonywania prac warsztatowych zgodnie ze wskazaniami Animatorów oraz do wykorzystywania materiałów używanych w Warsztatach zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami Animatorów.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzeń ciała Uczestników wynikających z posługiwania się materiałami w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem i instrukcjami Animatorów.
9. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego odstąpienia od udziału w Warsztatach, w przypadku powzięcia informacji, że którakolwiek z substancji lub materiałów wykorzystywanych w Warsztatach może wywoływać u Uczestnika działania niepożądane (np. reakcję alergiczną).
10. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub kontaktu z substancją/materiałem mogącym ją wywoływać, należy przerwać udział w Warsztatach oraz natychmiast skontaktować się z lekarzem.
11. Uczestnicy biorą udział w Warsztatach na własną odpowiedzialność.
12. Od Uczestników Warsztatów nie są pobierane żadne opłaty.

§ 5
Reklamacje

Organizator będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Warsztatów jest dostępny w punkcie obsługi akcji „Renova Love” w centralnej części Galerii Renova w dniach 13-14 lutego w godzinach 13:00 – 19:00 r. oraz na stronie internetowej www.galeriarenova.pl.
2. W wypadku braku wystarczającej liczby zgodnych z Regulaminem zgłoszeń, trudności organizacyjnych lub innych ważnych dla Organizatora przyczyn, Organizator może wprowadzić stosowne zmiany w przebiegu Warsztatów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych powodów, także z powodu zawieszenia, przerwania, odwołania lub przedłużenia Warsztatów. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.galeriarenova.pl.
4. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie; wszelkie informacje o akcji „Renova Love” i Warsztatach „Renova Love”. dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.
5. Poprzez zgłoszenie do Warsztatów Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady prowadzenia Warsztatów zawarte w niniejszym Regulaminie.

§ 7
Kontakt

Wszelkie zapytania należy kierować na: adres mailowy: info@galeriarenova.pl; pod nr tel.: 22 743 00 23. 
 

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.