2017-11-23 11:48

Świąteczna Dolina Skrzatów

Od 6 grudnia do 18 grudnia serdecznie zapraszamy do Świątecznej Doliny Skrzatów!

Najmłodsi odwiedzając naszą magiczną krainę, będą mogli ozdabiać skrzaty, które staną się świetną dekoracją świąteczną. Każdy mały artysta będzie mógł zabrać do domu wykonane przez siebie dzieło. Dolina Skrzatów będzie otwarta codziennie w godzinach 12.30 - 18.30.

REGULAMIN EVENTU „ŚWIĘTA W DOLINIE SKRZATÓW”

 


§ 1 Organizator i czas trwania eventu

1. Organizatorem eventu jest BACK TO FRONT Maciej Biegański wpisany do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Łodzi w referacie Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi – Delegatura Śródmieście Łódź ul. Piotrkowska 153 pod numerem 45540, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 257a/22, Łódź 90-456, NIP: 728-190-36-53, Regon:  100738725, zwany dalej „Organizator”.

2. Event odbywa się w dniach 6 – 18 grudnia 2017 r., w godzinach 12.30 – 18.30 na terenie Centrum Handlowego Galeria Renova w Warszawie, przy ul. Rembielińskiej 20 i jest prowadzony przez Animatorów.

3. Event odbywać się zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w evencie

1. Uczestnikami eventu mogą być dzieci w wieku od 3 do 15 lat zwane dalej „Uczestnikami eventu”.                                                                                                                                                     

2. W evencie udział mogą brać dzieci, których prawni opiekunowie okazali hostessie przy wejściu na teren eventu (Warsztatów) paragon na kwotę min. 3 zł. Paragon musi pochodzić ze sklepu lub punktu handlowego znajdującego się w Galerii Renova i posiadać datę transakcji z danego dnia  przypadającego na dzień uczestnictwa dziecka w Warsztatach.


§ 3. Zasady eventu

1. Event będzie odbywać się między 06.12.2017 r., a 18.12.2017 r. włącznie, w godzinach 12:30 – 18:30.

2. Uczestnicy otrzymują odlewy gipsowe skrzatów do dekorowania. Za pomocą materiałów plastycznych malują, oklejają i ubierają skrzaty. W przypadku wyczerpania zapasu odlewów skrzatów, uczestnicy otrzymują inne figurki gipsowe do dekorowania.

3.Warsztaty odbywają się do czasu wyczerpania zapasów materiałowych (zwane dalej „materiały plastyczne”) przeznaczonych na dany dzień Warsztatów.

4. Materiały plastyczne wykorzystywane podczas Warsztatów, nie mogą być rozdawane i pobierane oddzielnie przez Uczestników.

 

 

§ 4. Uczestnicy

1. Uczestnicy eventu znajdują się pod opieką ich prawnych opiekunów.

2. Na terenie bezpośredniego odbywania się eventu (Warsztatów) przebywają tylko Uczestnicy. Opiekunowie przebywają w wyznaczonej przez Animatorów strefie bezpośrednio przyległej do terenu eventu (Warsztatów).

3. Liczba uczestników eventu nie może przekraczać 26 osób w tym samym czasie. W przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszeń, a pozostałym osobom Organizator ma prawo odmówić wzięcia udziału w evencie. 

4. W przypadku, gdy zgłoszeń jest więcej niż miejsc w grupie warsztatowej, Uczestnik może brać udział w evencie przez czas nieprzekraczający 1 godziny zegarowej.
5. Ze względów bezpieczeństwa na terenie eventu zabrania się:

·         wprowadzania bądź wnoszenia jakichkolwiek zwierząt,

·         wnoszenia i spożywania napojów i posiłków,

·         niszczenia i dewastowania dekoracji oraz wyposażenia,

·         wynoszenia elementów wyposażenia,

·         biegania, popychania, agresywnego zachowania i innych zachowań zakłócających przebieg eventu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w evencie Uczestnika, który nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu.

7. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zachowania Uczestnika eventu odpowiedzialność ponosi jego prawny opiekun / ponoszą jego prawni opiekunowie.

8. Uczestnicy Warsztatów zobowiązani się do wykonywania prac plastycznych zgodnie ze wskazaniami Animatora oraz wykorzystywania materiałów używanych w evencie zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami Animatora.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzeń ciała Uczestników wystawy wynikających z niezgodnego z instrukcjami prowadzącego posługiwania się materiałami.

10. Uczestnik i/lub Opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego odstąpienia od udziału w warsztatach Uczestnika, w przypadku powzięcia informacji, że którakolwiek z substancji lub materiałów wykorzystywanych w warsztatach może wywoływać u Uczestnika działania niepożądane (np. reakcję alergiczną).

11. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub kontaktu z substancją materiałem mogącym ją wywoływać należy przerwać udział w warsztatach oraz natychmiast skontaktować się z lekarzem.

12. Uczestnictwo w warsztatach odbywa się na własną odpowiedzialność.

13.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.

14.Warsztaty są imprezą publiczną i może z niej zostać wykonana fotorelacja zawierająca wizerunek Uczestników (dalej jako „Zdjęcia”). Opiekunowie prawni Uczestników wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie ich wizerunku oraz wizerunku Uczestników (dzieci) na Zdjęciach oraz na wykorzystanie Zdjęć na warunkach i według uznania Organizatora – w tym na udostępnienie ich osobom trzecim.

15. Od Uczestników eventu nie pobierane są żadne opłaty.

 

§ 5. Reklamacje

Organizator będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin niniejszego eventu jest do wglądu na terenie eventu -  „ŚWIĘTA W DOLINIE SKRZATÓW” w dniach 06-18.12.2017 r. oraz dostępny jest na stronie www.galeriarenova.pl

2.     W wypadku braku wystarczającej liczby zgodnych z Regulaminem zgłoszeń, trudności organizacyjnych lub innych ważnych dla Organizatora przyczyn, Organizator może wprowadzić stosowne zmiany w przebiegu eventu.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych powodów, także z powodu zawieszenia, przerwania, odwołania, skrócenia lub przedłużenia eventu. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.galeriarenova.pl

4.    Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie; wszelkie informacje o evencie dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.

5.    Poprzez zgłoszenie do eventu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady eventu zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

§ 7. Kontakt

Wszelkie zapytania kierować należy na adres mailowy: info@galeriarenova.pl lub pod nr tel.: 22 743 00 23

 

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.