2018-02-05 13:36

Walentynka w 3D

W dniach 13-14 lutego startuje nasza walentynka 3D. Będzie to świetna okazja, aby wykorzystać technologię do stworzenia niepowtarzalnej walentynki dla Waszych bliskich. Naszą super atrakcją będą okulary Google VR z pomocą których przygotujecie oryginalną pamiątkę dla ukochanej osoby. Wystarczy, że zrobicie zakupy na terenie Galerii Renova za min. 30 zł. Dodatkowo czekają na Was walentynkowe zestawy upominkowe.

Zapraszamy!               

 

 

REGULAMIN EVENTU

„Walentynki w Galerii Renova”

        zwanego dalej: („Eventem")

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.         Regulamin Eventu zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji i przebiegu Eventu, w tym uczestnictwa, przekazywania upominków. Wszelkie materiały promocyjno – marketingowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

2.         Organizatorem Eventu jest Ewelina Opalińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Agencja Reklamowa „PARASOL” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadająca główne miejsce wykonywania działalności we Wrocławiu, 52-210, przy ul. Łubinowej 3c lok.8, REGON: 021143393, NIP: 8861042903, zwana dalej „Organizatorem”.

3.         Event prowadzony będzie w dniach od 13 do 14 lutego 2018 w godzinach 13:00 – 19:00 na terenie Galerii Renova, ul. Rembielińska 20 w Warszawie, zwanej dalej „Galerią”.

4.         Regulamin jest dostępny w okresie trwania Eventu:

1)      w siedzibie Organizatora;

2)      na stronie internetowej: www.galeriarenova.pl;

3)      w Biurze Administracji Galerii (otwartym od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00);

4)      w punkcie Eventowym zlokalizowanym na terenie Galerii w dniach i godzinach trwania Eventu.

 

§ 2

Uczestnicy Eventu

 

1.       Udział w Evencie jest całkowicie dobrowolny.

2.       W Evencie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Unii Europejskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie, zwane dalej „Uczestnikami”.

3.       Uczestnictwa w Evencie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania wydania Upominku, nie można przenosić na inne osoby.

4.       Uczestnicy Eventu nie mogą być:

1)      pracownikami Organizatora;

2)      pracownikami właściciela Galerii Renova w Warszawie;

3)      przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), prowadzący działalność handlową lub usługową na terenie Galerii oraz ich pracownicy;

4)      małżonkami, krewnymi lub powinowatymi do II stopnia włącznie osób wymienionych w pkt 1-3.

5.       Za pracowników, o których mowa w ust. 4, uznaje się osoby fizyczne:

1)      zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy, lub

2)      z którymi podmioty wymienione w ust. 4 pkt 1-4 są związane umową cywilnoprawną.

6.       Event jest Wydarzeniem, z którego zostanie wykonana fotorelacja zawierająca wizerunek Uczestników (zwaną dalej „Zdjęcia”). Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie ich wizerunku na Zdjęciach oraz na wykorzystanie Zdjęć na warunkach i według uznania Organizatora – w tym w szczególności w fotorelacji na stronie www.galeriarenova.pl, profilu Galerii Renova na portalu społecznościowym Facebook. 

§ 3

Zasady udziału w Evencie

 

1.       Aby wziąć udział w Evencie Uczestnik musi:

1)      zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować zasady Eventu; 

2)      w dniach 13 – 14 lutego 2018 r. w sklepach, punktach handlowych i usługowych w Galerii Renova dokonać zakupu towaru / towarów lub usługi / usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 30 zł brutto;

3)      zachować paragon fiskalny lub paragony fiskalne stanowiące potwierdzenie zakupu, zwane dalej "Paragonem";

4)      od 13 do 14 lutego 2018 r., w godzinach 13:00 – 19:00 przyjść do pPunktu Eventowego, mieszczącego się na parterze Galerii i przedstawić spełniający wymagania określone w § 4 Paragon hostessie oraz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko.

2.       W czasie trwania Eventu Uczestnik może zgłosić się do obsługi stanowiska zwanego Punktem Eventowym.

3.       Po spełnieniu warunków opisanych w § 3 pkt. 1 Uczestnik może stworzyć wyjątkową walentynkę w przestrzeni wirtualnej a następnie odebrać jej wydruk oraz otrzymać upominek.

4.       Korzystanie ze strefy VR (przestrzeni wirtualnej) jest niewskazane dla osób cierpiących na epilepsję, choroby psychiczne, choroby serca oraz kobiet w zaawansowanej ciąży. Jeśli mimo wszystko Uczestnik zdecyduje się na użytkowanie urządzeń, czyni to na własną odpowiedzialność.

5.       Uczestnik eventu może wziąć w nim udział tylko raz.

6.       Liczba upominków jest ograniczona do 200 szt. po 100 szt. na każdy dzień eventu. Upominek to walentynkowy zestaw ramki na zdjęcie oraz rozgrzewającego serduszka.  

7.       Upominki są wydawane do wyczerpania zapasów.

8.       Od Uczestników eventu nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.

9.       Uczestnictwo w Evencie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z jego zasadami i jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

§  4

Wartość zakupów i Paragon

1.       Paragon jest wyłącznym dowodem zakupu towarów lub usług, który uprawnia do udziału w Evencie.

2.       Do udziału w Evencie uprawniają Paragony, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

1)      zostały wystawione w dniach 13-14 lutego 2018 r.,

2)      zostały wystawione przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r.  o swobodzie działalności gospodarczej prowadzących działalność handlową lub usługową na terenie Galerii Renova z wyjątkiem supermarketu Stokrotka, Egurrola Dance Studio oraz kantoru,

3)      potwierdzają zakup towarów lub usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 30 zł brutto (jeden lub kilka Paragonów).

3.       Jeżeli Paragon przedstawiony przez Uczestnika potwierdza zakup:

1)      napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.),

2)      wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.),

3)      leków w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.),

- te produkty nie zostaną wliczone do wartości zakupów, o której mowa w ust. 2 pkt 3.

 

§ 5

Ochrona danych osobowych

1.              Podanie danych osobowych wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 4 oraz § 2 ust. 6 jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Evencie.

2.              Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik Eventu wyraża składając podpis pod odpowiednim oświadczeniem zamieszczonym na liście eventowej.

3.              Dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

4.              Administratorem danych osobowych jest Organizator.

5.              Dane osobowe  przetwarzane będą w celach: przeprowadzenia Eventu, oraz celach marketingowych Galerii Renova.

6.              Uczestnik Eventu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.

 

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.