2020-02-13 09:26

Walentynki

Zapraszamy 13 i 14 lutego do wzięcia udziału w walentynkowej akcji "Renova Love". W godzinach 13.00 - 19.00 w centralnej części pasażu, na parterze, Klienci po okazaniu paragonu zakupu dokonanego w Galerii Renova mogą odebrać pamiątkowe szklane serduszko. Dodatkowo na życzenie Klienta obecna na miejscu artystka wygraweruje na serduszku krótką dedykację. 

Jak wziąć udział w akcji:

  • - zrób zakupy w dniach 13-14 lutego w Galerii Renova za min. 40 zł brutto i zachowaj paragon/y. Paragony mogą się sumować. W akcji nie mogą brać udziału paragony z kantoru.
  •  
  • - przyjdź do Punktu Obsługi Akcji „Renova Love”, znajdującego się w centralnej części pasażu na parterze, w godzinach  13:00-19:00 i okaż obsłudze paragon/y.
  •  
  • - odbierz ręcznie wykonane szklane serduszko i spersonalizuj swój walentynkowy prezent dedykacją do 6 słów. 
  •  
  • Liczba upominków jest ograniczona, do wyczerpania zapasów.

 

 

REGULAMIN AKCJI
„Renova Love”
zwanej dalej: („Akcją”)

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin Akcji zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji i przebiegu Akcji, w tym uczestnictwa, przekazywania upominków. Wszelkie materiały promocyjno – marketingowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
2. Organizatorem Akcji jest Ewelina Opalińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Agencja Reklamowa „PARASOL” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadająca główne miejsce wykonywania działalności we Wrocławiu, 52-210, przy ul. Łubinowej 3c lok.8, REGON: 021143393, NIP: 8861042903, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Akcja prowadzona będzie w dniach 13 – 14 lutego 2020 roku w godzinach 13:00 – 19:00 na terenie Galerii Renova, ul. Rembielińska 20, 03-352 Warszawa, zwanej dalej „Galerią”.
4. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Akcji:
1) w siedzibie Organizatora;
2) na stronie internetowej www.galeriarenova.pl;
3) w punkcie obsługi Akcji zlokalizowanym na terenie Galerii w dniach i godzinach trwania Akcji.

§ 2
Uczestnicy Akcji

1. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny.
2. W Akcji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Unii Europejskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie, zwane dalej „Uczestnikami”.
3. Uczestnictwa w Akcji oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania wydania Upominku, nie można przenosić na inne osoby.
4. Uczestnicy Akcji nie mogą być:
1) pracownikami Organizatora;
2) pracownikami właściciela Galerii;
3) przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), prowadzący działalność handlową lub usługową na terenie Galerii oraz ich pracownicy;
4) małżonkami, krewnymi lub powinowatymi do II stopnia włącznie osób wymienionych w pkt 1-3.
5. Za pracowników, o których mowa w ust. 4, uznaje się osoby fizyczne:
1) zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy, lub
2) z którymi podmioty wymienione w ust. 4 pkt 1-4 są związane umową cywilnoprawną.

§ 3
Zasady udziału w Akcji

1. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik musi: 
1) zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować zasady Akcji; 
2) w dniach 13 – 14 lutego 2020 roku w punktach handlowych i usługowych w Galerii dokonać zakupu towaru / towarów lub usługi / usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto;
3) zachować paragon fiskalny lub paragony fiskalne stanowiące potwierdzenie zakupu, zwane dalej „Paragonem”;
4) w dniach 13 – 14 lutego 2020 roku w godzinach 13:00 – 19:00 przyjść do Punktu Obsługi Akcji, mieszczącego się na pasażu Galerii i przedstawić spełniający wymagania określone w § 4 Paragon hostessie.
2. Po spełnieniu warunków opisanych w § 3 pkt. 1 Uczestnik odbiera upominek. 1 Uczestnik Akcji może odebrać tylko 1 upominek.
3. Od Uczestników Akcji nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.
4. Uczestnictwo w Akcji oznacza, że Uczestnik zapoznał się z jej zasadami i jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 4
Wartość zakupów i Paragon

1. Paragon jest wyłącznym dowodem zakupu towarów lub usług, który uprawnia do udziału w Akcji.
2. Do udziału w Akcji uprawniają Paragony, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
1) zostały wystawione w dniach 13 – 14 lutego 2020 roku;
2) zostały wystawione przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej prowadzących działalność handlową lub usługową na terenie Galerii z wyjątkiem kantoru.
3) potwierdzają zakup towarów lub usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto (jeden lub kilka Paragonów).
3. Jeżeli Paragon przedstawiony przez Uczestnika potwierdza zakup:
1) napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.),
2) wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.),
3) leków w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.),
– te produkty nie zostaną wliczone do wartości zakupów, o której mowa w ust. 2 pkt 3.

§ 5
Rodzaje upominków

1. Organizator przewidział 1 rodzaj upominków – serca wykonane ze szkła.
2. Liczba upominków jest ograniczona do 250 szt., po 125 sztuk na każdy dzień prowadzenia akcji.
3. Upominki są wydawane do wyczerpania zapasów.
4. W miejscu prowadzenia akcji znajduje się punkt, w którym Uczestnicy Akcji będą mogli wygrawerować na otrzymanych sercach dedykację.
5. Grawerunek wykona artysta-plastyk.
6. Dedykacja grawerowana na sercu może składać się maksymalnie z 6 słów.
7. Wykonanie grawerunku jest bezpłatne.

 

 

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych powodów. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.galeriarenova.pl
2. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie.
3. Poprzez zgłoszenie do Akcji Uczestnicy potwierdzają, że zapoznali się z niniejszym
Regulaminem, rozumieją jego postanowienia oraz wyrażają zgodę na wszystkie zasady Akcji zawarte w niniejszym Regulaminie.

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.