2018-11-30 23:25

Warsztaty świąteczne dla dzieci

Zapraszamy od 1 grudnia do odwiedzenia świątecznego pałacu, w którym dzieci będą mogły stworzyć świąteczne witraże oraz przygotować spersonalizowane kartki świąteczne. Nasze warsztaty potrwają do 18 grudnia. 

 

REGULAMIN EVENTU
„WARSZATY ŚWIĄTECZNE – Pracownia witraży i kartek świątecznych ze zdjęciem”
§ 1 Organizator i czas trwania eventu
1. Organizatorem eventu jest BACK TO FRONT Maciej Biegański wpisany do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Łodzi w referacie Handlu
i Usług Urzędu Miasta Łodzi – Delegatura Śródmieście Łódź ul. Piotrkowska 153 pod numerem 45540, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 257a/22,
Łódź 90-456, NIP: 728-190-36-53, Regon: 100738725, zwany dalej „Organizator”.
2. Event odbywa się w dniach 01 – 18 grudnia 2018 r.
- od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 18:00
- w soboty i niedziele w godzinach 11:00 – 18:00
na terenie Centrum Handlowego Galeria Renova w Warszawie, przy ul. Rembielińskiej 20 i jest prowadzony przez Animatorów.
3. Event odbywać się zgodnie z niniejszym Regulaminem.
§ 2. Warunki uczestnictwa w evenciep
1. Uczestnikami eventu mogą być dzieci w wieku od 3 do 15 lat zwane dalej „Uczestnikami eventu”.
2. W evencie udział mogą brać dzieci, których prawni opiekunowie okazali Animatorowi przy wejściu na teren eventu (Warsztatów) paragon na kwotę min. 5 zł.
Paragon musi pochodzić ze sklepu lub punktu handlowego znajdującego się w Galerii Renova i posiadać datę transakcji z danego dnia przypadającego na dzień
uczestnictwa dziecka w Warsztatach.
§ 3. Zasady eventu
1. Event będzie odbywać się między 01 grudnia 2018 r., a 18 grudnia 2018 r. włącznie.
- od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 18:00
- w soboty i niedziele w godzinach 11:00 – 18:00
2. Uczestnicy wykonują świąteczne witraże oraz kartki świąteczne ze zdjęciem wykonanym w świątecznym przebraniu na tle ścianki.
3. Warsztaty odbywają się do czasu wyczerpania zapasów materiałowych przeznaczonych na dany dzień Warsztatów.
4. Materiały plastyczne wykorzystywane podczas Warsztatów, nie mogą być rozdawane i pobierane oddzielnie przez Uczestników.
5. Zdjęcia do kartek świątecznych drukowane są natychmiastowo w 1 egzemplarzu i nie są przechowywane przez Organizatora.
§ 4. Uczestnicy
1. Uczestnicy eventu znajdują się pod opieką ich prawnych opiekunów.
2. Na terenie bezpośredniego odbywania się eventu (Warsztatów) przebywają tylko Uczestnicy. Opiekunowie przebywają w wyznaczonej przez Animatorów
strefie bezpośrednio przyległej do terenu eventu (Warsztatów).
3. Liczba uczestników eventu nie może przekraczać 20 osób w tym samym czasie. W przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszeń,
a pozostałym osobom Organizator ma prawo odmówić wzięcia udziału w evencie.
4. W przypadku, gdy zgłoszeń jest więcej niż miejsc, Uczestnik może brać udział w evencie przez czas nieprzekraczających 1 godziny zegarowej.
5. Ze względów bezpieczeństwa na terenie eventu zabrania się:
- wprowadzania bądź wnoszenia jakichkolwiek zwierząt,
- wnoszenia i spożywania napojów i posiłków,
- niszczenia i dewastowania dekoracji oraz wyposażenia,
- wynoszenia elementów wyposażenia,
- biegania, popychania, agresywnego zachowania i innych zachowań zakłócających przebieg eventu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w evencie Uczestnika, który nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu.
7. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zachowania Uczestnika eventu odpowiedzialność ponosi jego prawny opiekun / prawni opiekunowie.
8. Uczestnicy Warsztatów zobowiązani się do wykonywania prac warsztatowych zgodnie ze wskazaniami Animatorów oraz wykorzystywania materiałów
używanych w evencie zgodniez ich przeznaczeniem i wskazaniami Animatorów.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzeń ciała Uczestników wynikających z posługiwania się materiałami w sposób niezgodny
z ich przeznaczeniem i instrukcjami prowadzącego.
10. Uczestnik i/lub Opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego odstąpienia od udziału w warsztatach Uczestnika, w przypadku powzięcia informacji,
że którakolwiek z substancji lub materiałów wykorzystywanych w warsztatach może wywoływać u Uczestnika działania niepożądane (np. reakcję alergiczną).
11. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub kontaktu z substancją/materiałem mogącym ją wywoływać, należy przerwać udział w warsztatach
oraz natychmiast skontaktować się z lekarzem.
12. Uczestnictwo w warsztatach odbywa się na własną odpowiedzialność.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
14. Warsztaty są imprezą publiczną i może z niej zostać wykonana fotorelacja zawierająca wizerunek Uczestników (dalej jako „Zdjęcia”). Opiekunowie prawni
Uczestników wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie ich wizerunku oraz wizerunku Uczestników (dzieci) na Zdjęciach oraz na wykorzystanie Zdjęć
na warunkach i według uznania Organizatora – w tym na udostępnienie ich osobom trzecim.
15. Od Uczestników eventu nie pobierane są żadne opłaty.
§ 5. Reklamacje
1. Organizator będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego eventu jest do wglądu na terenie eventu „Warsztaty świąteczne” w dniach 01 – 18 grudnia 2018 r. oraz dostępny jest na stronie
internetowej www.galeriarenova.pl . W wypadku braku wystarczającej liczby zgodnych z Regulaminem zgłoszeń, trudności organizacyjnych lub innych
ważnych dla Organizatora przyczyn, Organizator może wprowadzić stosowne zmiany w przebiegu eventu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych powodów, także z powodu zawieszenia, przerwania,
odwołania lub przedłużenia eventu. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.galeriarenova.pl
3. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie; wszelkie informacje o evencie dostępne w materiałach
reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.
4. Poprzez zgłoszenie do eventu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie
zasady eventu zawartew niniejszym Regulaminie.
§ 7. Kontakt
Wszelkie zapytania kierować należy na:
- adres mailowy: info@galeriarenova.pl
- pod nr tel.: 22 743 00 23. 

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.