2016-03-15 17:04

Wielkanocne konkursy z nagrodami

Wielkanoc w 3D to nie tylko super atrakcje związane z drukowaniem. To również konkurs, w których można wygrać atrakcyjne nagrody.

Sobotni konkurs „JAJOgranie” to znakomita zabawa polegająca na ułożeniu jak najszybciej z dostępnych elementów, pasujących do siebie wzorem, 12 jaj-pisanek. Aby wziąć udział w konkursie, należy zrobić zakupy na min. 40 zł i zarejestrować się w punkcie konkursowym 19 marca. Nagrodą gwarantowaną za udział w konkursie jest komplet 4 filcowych podkładek pod kubek a  nagrodą główną, wydawaną co godzinę, jest zestaw 3 talerzy dekoracyjnych oraz puzzle 3D.

Od niedzieli 20 marca, do czwartku 24 marca zapraszamy do udziału w konkursie pn. „Na tropie Wielkanocy”. Na ekranie multimedialnego kiosku  należy odnaleźć jak najwięcej jajek, baranków, zajączków, kurczaków w czasie 1 minuty. Każda figurka posiada inną punktację. Konkurs odbywa się w 5 edycjach – od 20 do 24 marca (1 edycja każdego dnia).  W każdej edycji  wygrywają 3 osoby, które jako pierwsi uzyskali najlepszy wynik w danej edycji. Do wygrania jest mały sprzęt AGD – jajowary a za udział w zabawie uczestnicy otrzymują 4 filcowych podkładek pod kubek w kształcie jajka. Wystarczy wydać w Galerii tylko 20 zł aby wziąć udział w multimedialnej zabawie wielkanocnej. 

Regulaminy konkursów znajdują się poniżej:

REGULAMIN KONKURSU

”JAJOgranie”

 zwanego dalej: („Konkurs")

§ 1

Postanowienia ogólne

1.         Regulamin Konkursu zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu, w tym uczestnictwa, wyłaniania laureatów, przekazywania nagród oraz postępowania reklamacyjnego. Wszelkie materiały promocyjno – marketingowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

2.         Organizatorem Konkursu jest Ewelina Opalińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Agencja Reklamowa „PARASOL” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadająca główne miejsce wykonywania działalności we Wrocławiu, 52-210, przy ul. Łubinowej 3c lok.8, REGON: REGON 021143393, NIP: 8861042903, zwana dalej „Organizatorem”.

3.         Konkurs prowadzony będzie w dniu 19 marca 2016 roku w godzinach 11:00 – 17:00 na terenie Galerii Renova, ul. Rembielińska 20 w Warszawie, zwanej dalej „Galerią”.

4.         Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu:

1)      w siedzibie Organizatora;

2)      na stronie internetowej: www.galeriarenova.pl;

3)      w Biurze Administracji Galerii (otwartym od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00);

4)      w punkcie konkursowym zlokalizowanym na terenie Galerii w dniu i godzinach trwania Konkursu.

§ 2

Uczestnicy konkursu

1.       Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

2.       W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Unii Europejskiej, spełniającej warunki określone w Regulaminie oraz dzieci od 6 roku życia pod opieką pełnoletniej osoby fizycznej, będącej konsumentem w rozumieniu art. 221kodeksu cywilnego, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałej na terytorium Unii Europejskiej, spełniającej warunki określone w Regulaminie. Pomiędzy osobą pełnoletnią a niepełnoletnią powinien zachodzić stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa I stopnia, albo stosunek przysposobienia.

3.       Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

4.       Uczestnicy konkursu oraz osoby pełnoletnie będące opiekunem nieletnich Uczestników Konkursu nie mogą być:

1)      pracownikami Organizatora;

2)      pracownikami właściciela Galerii Renova w Warszawie;

3)      przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), prowadzący działalność handlową lub usługową na terenie Galerii oraz ich pracownicy;

4)      małżonkami, krewnymi lub powinowatymi do II stopnia włącznie osób wymienionych w pkt 1-3.

5.       Za pracowników, o których mowa w ust. 4, uznaje się osoby fizyczne:

1)      zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy, lub

2)      z którymi podmioty wymienione w ust. 4 pkt 1-4 są związane umową cywilnoprawną.

6. Konkurs jest Wydarzeniem, z którego zostanie wykonana fotorelacja zawierająca wizerunek Uczestników i ich opiekunów (zwaną dalej „Zdjęcia”). Poprzez sam fakt przystąpienia do konkursu Uczestnicy i ich opiekunowie wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie ich wizerunku na Zdjęciach oraz na wykorzystanie Zdjęć na warunkach i według uznania Organizatora – w tym w szczególności w fotorelacji na stronie www.galeriarenova.pl, profilu Galerii Renova na portalu społecznościowym Facebook. 

§ 3

Zasady udziału w konkursie

1.       Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik lub osoba pełnoletnia będąca opiekunem nieletniego Uczestnika Konkursu musi:

1)      zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować zasady Konkursu; 

2)      w dniach 14 – 19 marca 2016 r.- w sklepach i punktach handlowych i usługowych w Galerii Renova dokonać zakupu towaru lub usługi o wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto;

3)      zachować paragon fiskalny lub paragony fiskalne stanowiące potwierdzenie zakupu, zwane dalej "Paragonem";

4)      w dniu 19 marca 2016 r., w godzinach 11:00 – 16:55 przyjść do punktu konkursowego i przedstawić spełniający wymagania określone w § 4 Paragon hostessie znajdującej się w punkcie konkursowym na parterze Galerii;

5)      wypełnić danymi osobowymi kupon konkursowy otrzymany od hostessy, zwany dalej „Kuponem” zgodnie z  § 6.

2.       Zadanie konkursowe polega na jak najszybszym złożeniu z 24 części (połówek jaj) w 12 jaj-pisanek. Jaja-pisanki powinny zostać złożone w taki sposób, aby obie części, z którego zostało złożone jajo, stanowiły jednolity wzór (tj. aby obie części pasowały do siebie).

3.       Konkurs odbywa się tylko i wyłącznie pod nadzorem obsługi punktu konkursowego.

4.       Każdy Uczestnik Konkursu, który wykona zadanie konkursowe otrzymuje Nagrodę Gwarantowaną w postaci zestawu czterech filcowych podkładek. Liczba Nagród gwarantowanych jest ograniczona i wynosi 200 sztuk.

5.       Konkurs prowadzony jest w rundach, zgodnie z harmonogramem w ust. 12 poniżej.

6.       W każdej rundzie zestaw części (połówek jaj) do złożenia jaj-pisanek jest inny.

7.       W czasie trwania każdej rundy konkursowej prowadzony jest ranking Uczestników, określający uzyskany czas wykonania zadania konkursowego. Uczestnik, który uzyska najlepszy czas w danej rundzie konkursowej ma prawo otrzymać Nagrodę główną, pod warunkiem  udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

8.       Po zakończonym zadaniu konkursowym obsługa punktu konkursowego wręcza Uczestnikowi kartę z numerem identyfikacyjnym Uczestnika z wpisanym uzyskanym czasem wykonania zadania konkursowego.

9.       Wyłonienie Laureata Nagrody głównej nastąpi na zakończenie każdej rundy.

10.   Warunkiem otrzymania Nagrody głównej jest osobista obecność Uczestnika, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego, obecność Uczestnika wraz z opiekunem prawnym, podczas ogłoszenia wyników konkursu oraz okazanie identyfikatora z liczbą zdobytych punktów oraz udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

11.   Uczestnik może brać udział  maksymalnie w 3 rundach Konkursu i nie więcej niż raz w danej rundzie.

12.     Konkurs rozgrywany będzie w dniu 19 marca 2016 r. w rundach, tj.:
 

1)      I runda: godz. 11:00-11:55, wynik podany o godz. 12:00

2)      II runda: godz. 12:00-12:55, wynik podany o godz. 13:00

3)      III runda: godz. 13:00-13:55, wynik podany o godz. 14:00

4)      IV runda: godz. 14:00-14:55, wynik podany o godz. 15:00

5)      V runda: godz. 15:00-15:55, wynik podany o godz. 16:00

6)      VI runda: godz. 16:00- 16:55, wynik podany o godz. 17:00

13.     Zgłoszenia do udziału w danej rundzie Konkursu przyjmowane są zgodnie z harmonogramem w ust. 12 powyżej. Ogłoszenie Laureata Konkursu dla każdej rundy odbędzie się o godzinach: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.

14.     Uczestnik, który w danej rundzie osiągnie najlepszy czas będzie mógł przystąpić do odpowiedzi na pytanie konkursowe związane z tematyką wielkanocną. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi przez Uczestnika oznacza, że staje się on Laureatem Konkursu w danej rundzie.

15.     W przypadku gdy w trakcie ogłaszania wyników Uczestnik, który uzyskał najlepszy wynik w danej rundzie i w przypadku Uczestników niepełnoletnich - Uczestnik i jego opiekun prawny, nie są obecni, Komisja Konkursowa zaprasza do udziału w dalszej części rozgrywki, kolejnego Uczestnika z listy, który uzyskał następny w kolejności czas.

16.     W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników uzyska taki sam czas, Komisja Konkursowa zorganizuje dogrywkę polegającą na quizie wiedzy z tematyki wielkanocnej. Prowadzący dogrywkę będzie zadawał Uczestnikom pytania zamknięte w turach zawierających po 5 pytań każda. Po zakończeniu każdej tury pytań podliczana jest liczba prawidłowych odpowiedzi dla każdego Uczestnika. Uczestnik z największą liczbą odpowiedzi poprawnych przechodzi do finału określonego powyżej. Dogrywka prowadzona jest do momentu wyłonienia jednego zwycięzcy.

17.     Jeden Uczestnik może zostać Laureatem Konkursu tylko jeden raz w czasie trwania całego Konkursu, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Regulaminie.

18.     Udział w Konkursie jest bezpłatny.

19.     Uczestnictwo w Konkursie oznacza, że Uczestnik, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich jego opiekun prawny, zapoznał się z jego zasadami i jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§  4

Wartość zakupów i Paragon

1.       Paragon jest wyłącznym dowodem zakupu towarów lub usług, który uprawnia do udziału w Konkursie.

2.       Do udziału w Konkursie uprawniają Paragony, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

1)      zostały wystawione w dniach 14 – 19 marca 2016 r.;

2)      zostały wystawione przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r.  o swobodzie działalności gospodarczej prowadzących działalność handlową lub usługową na terenie Galerii Renova z wyjątkiem supermarketu Stokrotka, Jatomi Fitness, Egurrola Dance Studio oraz kantoru.

3)      potwierdzają zakup towarów lub usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto (jeden lub kilka Paragonów).

3.       Jeżeli Paragon przedstawiony przez Uczestnika lub opiekuna prawnego Uczestnika potwierdza zakup:

1)      napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.),

2)      wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.),

3)      leków w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.),

- te produkty nie zostaną wliczone do wartości zakupów, o której mowa w ust. 2 pkt 3.

§ 5

Przedstawienie Paragonu

1.       Uczestnik lub opiekun prawny Uczestnika konkursu przedstawia Paragon, spełniający wymagania określone w § 4, hostessie w specjalnie oznaczonym punkcie konkursowym zlokalizowanym w centralnej części pasażu na parterze Galerii.

2.       Hostessa oznacza otrzymany od Uczestnika lub opiekuna Paragon przystawiając na nim pieczątkę i wpisuje dane Uczestnika lub opiekuna prawnego na listę konkursową.

3.       Jeden Paragon lub więcej niż jeden potwierdzające zakup towarów lub usług o wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto uprawniają do otrzymania jednego Kuponu.

4.       Paragon oznaczony zgodnie z ust. 2 nie może być ponownie podstawą wzięcia udziału w Konkursie. Jeżeli Uczestnik chce przystąpić do kolejnej rundy Konkursu, musi przedstawić nowy paragon lub paragony potwierdzające zakup towarów lub usług o wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto.

§ 6

Kupon

1.       Uczestnik Konkursu lub w przypadku uczestnika niepełnoletniego - opiekun prawny Uczestnika wypełnia Kupon wpisując w odpowiednie miejsca:

1)      swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania zgodny z dowodem osobistym (lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość), numer telefonu lub adres e-mail, zwane dalej "danymi osobowymi";

2)      datę wypełnienia Kuponu;

3)      podpis.

2.       Kupon wypełniony zgodnie z ust. 1, Uczestnik lub opiekun prawny Uczestnika przekazuje obsłudze punktu konkursowego, która wpisuje numer identyfikacyjny oraz uzyskany czas wykonania zadania. Ten sam numer oraz czas wykonania zadania obsługa wpisuje na karcie identyfikacyjnej Uczestnika, którą przekazuje Uczestnikowi.

3.       Po wpisaniu przez obsługę wyniku, Uczestnik wrzuca Kupon do urny konkursowej w punkcie konkursowym.

§ 7

Ochrona danych osobowych

1.              Podanie danych osobowych wymienionych w § 6 ust. 1 jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

2.              Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik bądź opiekun prawny Uczestnika Konkursu wyraża składając podpis pod odpowiednim oświadczeniem zamieszczonym na liście konkursowej.

3.              Dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

4.              Administratorem danych osobowych jest Organizator.

5.              Dane osobowe  przetwarzane będą w celach: przeprowadzenia Konkursu, w tym prowadzenia postępowania reklamacyjnego (jeśli takie postępowanie będzie prowadzone) oraz celach marketingowych Galerii Renova.

6.              Uczestnik bądź Opiekun prawny Uczestnika Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.

§ 8

Komisja Konkursowa

1.       Organizator powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdzie:

1)      Jeden przedstawiciel Organizatora;

2)      Jeden przedstawiciel Galerii.

2.       Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:

1)      zapewnienie przestrzegania Regulaminu w czasie trwania Konkursu;

2)      rzetelne rozstrzygnięcie wszystkich odsłon Konkursu;

3)      przekazanie nagród głównych na podstawie protokołu przekazania nagród.

NAGRODY

§ 9

Rodzaje nagród

1.       Nagrodą gwarantowaną dla Uczestnika, który wykona zadanie konkursowe jest zestaw czterech filcowych podkładek z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 4.

2.       Nagrodą główną dla Laureata każdej rundy, wyłonionego zgodnie z postanowieniami § 3 powyżej jest zestaw talerzy dekoracyjnych do ciasta oraz puzzle 3D. Wartość łączna nagród dla jednego Laureata nie przekracza 150 złotych brutto.

3.       Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 10

Wydanie nagród

1.            Nagrody, o których mowa w § 9 ust. 1, będą wydawane w punkcie konkursowym przez hostessę w dniu 19 marca 2016 r. do wyczerpania zapasów natychmiast po wykonaniu przez Uczestnika konkursu zadania konkursowego.

2.            Nagrody, o których mowa w § 9 ust. 2, będą wydawane po rozstrzygnięciu każdej rundy Konkursu i po spełnieniu następujących warunków przez Uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika konkursu:

1)      okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika konkursu/ opiekuna prawnego Uczestnika zawierającego dane osobowe zgodne z danymi wpisanymi na Kuponie;

2)      okazaniu Paragonu;

3)      okazaniu Kuponu z numerem identyfikacyjnym oraz z uzyskanym czasem wykonania zadania konkursowego.

3.                Warunkiem przyznania nagród głównych jest osobista obecność Laureatów, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich również ich opiekunów prawnych, podczas rozstrzygnięcia Konkursu.

4.                  Nagrody zostaną wręczone na podstawie protokołu przekazania nagrody w dniu ogłoszenia wyników Konkursu.

5.                  Nieodebranie nagrody głównej w dniu 19 marca 2016 r. w godzinach rozstrzygnięcia kolejnych rund Konkursu oznacza rezygnację z nagrody.

§ 11

Postępowanie reklamacyjne

1.              Uczestnik Konkursu lub w imieniu Uczestnika niepełnoletniego – jego opiekun prawny - ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu (tj. do dnia 26 marca 2016 r.). Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora.

2.              Reklamacja powinna zawierać:

1)      dokładne dane osobowe Uczestnika/opiekuna prawnego Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania), zwanego dalej "reklamującym";

2)      przyczynę reklamacji;

3)      treść żądania;

4)      opis okoliczności uzasadniających reklamację.

3.              Reklamacje należy kierować listem poleconym na adres: Agencja Reklamowa PARASOL ul. Łubinowa 3c lok. 8, 52-210 Wrocław z dopiskiem na kopercie: JAJOgranie -  REKLAMACJA.

4.              Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru, której zadaniem będzie prowadzenie nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa oraz przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych.

5.              Decyzje wewnętrznej komisji nadzoru są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6.              Reklamujący zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu wewnętrznej komisji nadzoru listem poleconym wysłanym najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

REGULAMIN KONKURSU

”Na tropie Wielkanocy”

 zwanego dalej: („Konkurs")

§ 1

Postanowienia ogólne

1.         Regulamin Konkursu zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu, w tym uczestnictwa, wyłaniania laureatów, przekazywania nagród oraz postępowania reklamacyjnego. Wszelkie materiały promocyjno – marketingowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

2.         Organizatorem Konkursu jest Ewelina Opalińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Agencja Reklamowa „PARASOL” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadająca główne miejsce wykonywania działalności we Wrocławiu, 52-210, przy ul. Łubinowej 3c lok.8, REGON: REGON 021143393, NIP: 8861042903, zwana dalej „Organizatorem”.

3.         Konkurs prowadzony będzie w dniu 20 marca 2016 roku w godzinach 11:00 – 17:00 i w dniach 21 - 24 marca w godzinach 14:00 – 18:00 na terenie Galerii Renova, ul. Rembielińska 20 w Warszawie, zwanej dalej „Galerią”.

4.         Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu:

1)      w siedzibie Organizatora;

2)      na stronie internetowej: www.galeriarenova.pl;

3)      w Biurze Administracji Galerii (otwartym od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00);

4)      w punkcie konkursowym zlokalizowanym na terenie Galerii w dniach i godzinach trwania Konkursu.

§ 2

Uczestnicy konkursu

1.       Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

2.       W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Unii Europejskiej, spełniającej warunki określone w Regulaminie, zwane dalej „Uczestnikami”

3.       Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

4.       Uczestnikami konkursu nie mogą być:

1)      pracownikami Organizatora;

2)      pracownikami właściciela Galerii Renova w Warszawie;

3)      przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), prowadzący działalność handlową lub usługową na terenie Galerii oraz ich pracownicy;

4)      małżonkami, krewnymi lub powinowatymi do II stopnia włącznie osób wymienionych w pkt 1-3.

5.       Za pracowników, o których mowa w ust. 4, uznaje się osoby fizyczne:

1)      zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy, lub

2)      z którymi podmioty wymienione w ust. 4 pkt 1-4 są związane umową cywilnoprawną.

6. Konkurs jest Wydarzeniem, z którego zostanie wykonana fotorelacja zawierająca wizerunek Uczestników i ich opiekunów (zwaną dalej „Zdjęcia”). Poprzez sam fakt przystąpienia do konkursu, Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie ich wizerunku na Zdjęciach oraz na wykorzystanie Zdjęć na warunkach i według uznania Organizatora – w tym w szczególności w fotorelacji na stronie www.galeriarenova.pl, profilu Galerii Renova na portalu społecznościowym Facebook. 

§ 3

Zasady udziału w konkursie

1.       Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi:

1)      zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować zasady Konkursu; 

2)      w dniach 20 – 24 marca 2016 r.- w sklepach i punktach handlowych i usługowych w Galerii Renova dokonać zakupu towaru lub usługi o wartości nie mniejszej niż 20 zł brutto;

3)      zachować paragon fiskalny lub paragony fiskalne stanowiące potwierdzenie zakupu, zwane dalej "Paragonem";

4)      w dniu 20 marca 2016 r., w godzinach 11:00 – 17:00 i/lub w dniach 21 – 24 marca 2016 r., w godzinach 14:00 – 18:00 przyjść do punktu konkursowego i przedstawić spełniający wymagania określone w § 4 Paragon hostessie znajdującej się w punkcie konkursowym na parterze Galerii;

5)      wypełnić danymi osobowymi kupon konkursowy otrzymany od hostessy, zwany dalej „Kuponem” zgodnie z  § 6.

2.       Zadanie konkursowe polega na odnalezieniu na wyświetlonej na ekranie kiosku multimedialnego planszy jak największej liczby określonych figurek graficznych (zwanych dalej figurkami) w postaci mix’u: jaj, baranków, zajączków, kurczaków w założonym czasie trwania gry (1 minuta). Odnalezioną figurkę uczestnik musi zaznaczyć poprzez dotknięcie na ekranie. Zaznaczona figurka znika z ekranu, a uczestnikowi konkursu naliczany jest odpowiednio:

1 punkt – za dotknięcie jajka

2 punkty – za dotknięcie kurczaczka

3 punkty – za dotknięcie baranka

4 punkty – za dotknięcie zajączka.

Gra zainstalowana jest w kiosku multimedialnym (zwanym dalej „Kiosk”) znajdującym się w Punkcie Konkursowym. Grę uruchamia tylko i wyłącznie obsługa punktu konkursowego.

3.       Po zakończonym zadaniu konkursowym obsługa punktu konkursowego wręcza Uczestnikowi kartę z numerem identyfikacyjnym Uczestnika, wpisaną liczbą zdobytych punktów.

4.       Konkurs zostanie przeprowadzony w V edycjach:
I edycja odbywa się 20 marca 2016 r. w godzinach 11:00 – 17:00
II edycja odbywa się 21 marca 2016 r. w godzinach 14:00 – 18:00
III edycja odbywa się 22 marca 2016 r. w godzinach 14:00 – 18:00
IV edycja odbywa się 23 marca 2016 r. w godzinach 14:00 – 18:00
V edycja odbywa się 24 marca 2016 r. w godzinach 14:00 – 18:00

5.       W każdej edycji konkursu na ekranie kiosku multimedialnego wyświetlana będzie inna liczba figurek.

6.       Uczestnik Konkursu w danej edycji konkursu może wziąć udział tylko raz.

7.       Każdy Uczestnik Konkursu, który wykona zadanie konkursowe otrzymuje natychmiast po wykonaniu zadania konkursowego Nagrodę Gwarantowaną w postaci zestawu 4 filcowych podkładek. Liczba Nagród gwarantowanych jest ograniczona i wynosi 440 sztuk.

8.       Spośród uczestników każdej edycji konkursu wyłonionych zostanie 3 laureatów, którzy uzyskali najlepszy wynik w danej edycji. Laureaci otrzymają Nagrody Główne w postaci małego sprzętu AGD – jajowaru.

9.       W przypadku takich samych wyników w danej edycji, nagrodę otrzymuje uczestnik, który przystąpił wcześniej do gry w danej edycji.

10.     Udział w Konkursie jest bezpłatny.

11.     Uczestnictwo w Konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z jego zasadami i jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§  4

Wartość zakupów i Paragon

1.       Paragon jest wyłącznym dowodem zakupu towarów lub usług, który uprawnia do udziału w Konkursie.

2.       Do udziału w Konkursie uprawniają Paragony, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

1)      zostały wystawione w dniach 20 – 24 marca 2016 r.;

2)      zostały wystawione przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r.  o swobodzie działalności gospodarczej prowadzących działalność handlową lub usługową na terenie Galerii Renova z wyjątkiem supermarketu Stokrotka, Jatomi Fitness, Egurrola Dance Studio oraz kantoru.

3)      potwierdzają zakup towarów lub usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 20 zł brutto (jeden lub kilka Paragonów).

3.       Jeżeli Paragon przedstawiony przez Uczestnika lub opiekuna prawnego Uczestnika potwierdza zakup:

1)      napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.),

2)      wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.),

3)      leków w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.),

- te produkty nie zostaną wliczone do wartości zakupów, o której mowa w ust. 2 pkt 3.

§ 5

Przedstawienie Paragonu

1.       Uczestnik konkursu przedstawia Paragon, spełniający wymagania określone w § 4, hostessie w specjalnie oznaczonym punkcie konkursowym zlokalizowanym w centralnej części pasażu na parterze Galerii.

2.       Hostessa oznacza otrzymany od Uczestnika Paragon przystawiając na nim pieczątkę i wpisuje dane Uczestnika na listę konkursową.

3.       Jeden Paragon lub więcej niż jeden potwierdzające zakup towarów lub usług o wartości nie mniejszej niż 20 zł brutto uprawniają do otrzymania jednego Kuponu.

4.       Paragon oznaczony zgodnie z ust. 2 nie może być ponownie podstawą wzięcia udziału w Konkursie. Jeżeli Uczestnik chce przystąpić do kolejnej edycji Konkursu, musi przedstawić nowy paragon lub paragony potwierdzające zakup towarów lub usług o wartości nie mniejszej niż 20 zł brutto.

§ 6

Kupon

1.       Uczestnik Konkursu wypełnia Kupon wpisując w odpowiednie miejsca:

1)      swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania zgodny z dowodem osobistym (lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość), numer telefonu lub adres e-mail, zwane dalej "danymi osobowymi";

2)      datę wypełnienia Kuponu;

3)      podpis.

2.       Kupon wypełniony zgodnie z ust. 1, Uczestnik przekazuje obsłudze punktu konkursowego, która wpisuje numer identyfikacyjny oraz liczbę zdobytych punktów. Ten sam numer oraz liczbę punktów obsługa wpisuje na karcie identyfikacyjnej Uczestnika, którą przekazuje Uczestnikowi.

3.       Po wpisaniu przez obsługę wyniku, Uczestnik wrzuca Kupon do urny konkursowej w punkcie konkursowym.

§ 7

Ochrona danych osobowych

1.              Podanie danych osobowych wymienionych w § 6 ust. 1 jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

2.              Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik Konkursu wyraża składając podpis pod odpowiednim oświadczeniem zamieszczonym na liście konkursowej.

3.              Dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

4.              Administratorem danych osobowych jest Organizator.

5.              Dane osobowe  przetwarzane będą w celach: przeprowadzenia Konkursu, w tym prowadzenia postępowania reklamacyjnego (jeśli takie postępowanie będzie prowadzone) oraz celach marketingowych Galerii Renova.

6.              Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.

§ 8

Komisja Konkursowa

1.       Organizator powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdzie:

1)      Jeden przedstawiciel Organizatora;

2)      Jeden przedstawiciel Galerii.

2.       Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:

1)      zapewnienie przestrzegania Regulaminu w czasie trwania Konkursu;

2)      rzetelne rozstrzygnięcie wszystkich edycji Konkursu;

3)      przekazanie nagród głównych na podstawie protokołu przekazania nagród.

§ 9

Rodzaje nagród

1.       Nagrodą gwarantowaną dla Uczestnika, który wykona zadanie konkursowe jest zestaw 4 filcowych podkładek. Liczba Nagród gwarantowanych jest ograniczona i wynosi 440 sztuk.

2.       Nagrodą główną dla trzech Laureatów każdej edycji, wyłonionych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu jest mały sprzęt AGD – jajowar. Wartość łączna nagród dla jednego Laureata nie przekracza 70 złotych brutto.

3.       Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 10

Laureaci konkursu i odbiór nagród głównych

 

1.       Komisja konkursowa wyłoni Laureatów poszczególnych edycji konkursu poprzez wskazanie 3 kuponów z najlepszymi wynikami w każdej z edycji.

2.       W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników uzyska taki sam wynik, o przyznaniu nagrody decyduje pierwszeństwo udziału w danej edycji, tj. uczestnikowi, który wziął udział w edycji jako pierwszy, przypada tytuł Laureata. Komisja konkursowa określa pierwszeństwo udziału w konkursie na podstawie nadanego każdemu uczestnikowi numeru identyfikacyjnego (identyfikator). Niższy identyfikator jest równoznaczny z wcześniejszym udziałem w konkursie.

3.       Wyłonienie Laureatów nastąpi w następujących terminach:
Dla I edycji  – 21 marca 2016 r.
Dla II edycji  – 22 marca 2016 r.
Dla III edycji – 23 marca 2016 r.
Dla IV edycji  – 24 marca 2016 r.
Dla V edycji – 25 marca 2016 r.

4.       Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniach wskazanych w ust. 3:
1) na stronie internetowej Galerii: www.galeriarenova.pl

2) na profilu Galerii na portalu społecznościowym Facebook
3) telefonicznie lub mailowo dla każdego Laureata.

5.       Nagrody Główne, o których mowa w § 3 ust. 8 będą wydawane w Punkcie Obsługi Konkursu przez hostessę w dniach 21 – 24 marca 2016 r. w godzinach 14:00 – 18:00 oraz w dniu 25 marca 2016 r. w Puncie Obsługi Programu Lojalnościowego „Punktokracja” w godzinach 11: 00 – 19:00.

6.       Nagrody Główne wydawane będą Laureatom po:
1) okazaniu dowodu tożsamości potwierdzającego zgodność danych z danymi zawartymi na kuponie;
2) okazaniu karty identyfikacyjnej z numerem identyfikacyjnym i osiągniętym wynikiem;
3) udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe dotyczące tematyki wielkanocnej zadane przez hostessę.

7.       Nagrody zostaną wręczone na podstawie protokołu przekazania nagrody w dniu ogłoszenia wyników Konkursu.

8.       Nieodebranie nagrody głównej w dniach 21 – 25 marca 2016 r. w godzinach wskazanych w ust. 5 oznacza rezygnację z nagrody.

§ 11

Postępowanie reklamacyjne

1.              Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu (tj. do dnia 31 marca 2016 r.). Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora.

2.              Reklamacja powinna zawierać:

1)      dokładne dane osobowe Uczestnika/opiekuna prawnego Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania), zwanego dalej "reklamującym";

2)      przyczynę reklamacji;

3)      treść żądania;

4)      opis okoliczności uzasadniających reklamację.

3.              Reklamacje należy kierować listem poleconym na adres: Agencja Reklamowa PARASOL ul. Łubinowa 3c lok. 8, 52-210 Wrocław z dopiskiem na kopercie: Konkurs  wielkanocny -  REKLAMACJA.

4.              Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru, której zadaniem będzie prowadzenie nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa oraz przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych.

5.              Decyzje wewnętrznej komisji nadzoru są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6.              Reklamujący zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu wewnętrznej komisji nadzoru listem poleconym wysłanym najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.