2015-03-23 11:29

Wielkanocny konkurs - 28 marca

Zapraszamy do wzięcia udziału w wielkanocnym  konkursie w Galerii Renova - w sobotę 28 marca.

Co godzine wygrana!

Nagrody główne - sprzęt kuchenny AGD

Nagrody pocieszenia - gadżety kulinarne*

 

Konkurs trwa od godz. 11:00 do 17:00

 

Jak wziąć udział w konkursie? 

1. Zrób zakupy w Galerii Renova za min. 40 zł**.

2. 28 marca przyjdź do punktu obsługi konkursu w Galerii i okaż paragon.

3. Weź udział w konkursie - odgadnij, ile czekoladowych jajek znajduje się w szklanym naczyniu i wypełnij kupon.

4. Prawidłowy wynik poznasz po zakończeniu każdej tury konkursu o pełnej godzinie.

5. Publiczne liczenie jajek odbywać się będzie o godz. 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.

Uczestnik konkursu, który poda na kuponie konkursowym rzeczywistą liczbę jajek lub liczbę najbliższą właściwej liczbie jajek w naczyniu w danej turze, będzie mógł przystąpić do odpowiedzi na pytanie konkursowe. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi oznacza, że staje się on Laureatem konkursu w danej turze i wygrywa nagrodę główną.

 

* do wyczerpania zapasów. Liczba gadżetów jest ograniczona (300 szt.).

** kwota brutto. Paragony mogą się sumować. W konkursie nie biorą udziału paragony z supermarketu Stokrotka, Pure Jatomi Fitness, Egurrola Dance Studio oraz kantoru. Jeżeli na paragonie widnieje zakup napoju alkoholowego, wyrobów tytoniowych oraz leków na receptę, wartość takiego zakupu będzie odejmowana od sumy całego paragonu. 

 

REGULAMIN KONKURSU

       „KO-KOSZENIE NAGRÓD”         

(„Konkurs")

§ 1

Postanowienia ogólne

1.        Regulamin konkursu „Ko-koszenie nagród” zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu, w tym uczestnictwa, wyłania laureatów, przekazywania nagród oraz postępowania reklamacyjnego. Wszelkie materiały promocyjno – marketingowe mają charakter wyłączenie informacyjny.

2.        Organizatorem Konkursu jest Ewelina Opalińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Agencja Reklamowa PARASOL” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającą główne miejsce wykonywania działalności we Wrocławiu, 52-210, przy ul. Łubinowej 3c lok .8, REGON: REGON 021143393, NIP: 8861042903, zwany dalej „Organizatorem”.

3.        Konkurs prowadzony będzie w dniu 28 marca 2015 roku w godzinach 11:00 – 17:00 na terenie Galerii Renova, ul. Rembielińska 20 w Warszawie, zwanej dalej „Galerią”.

4.        Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu:

1) w siedzibie Organizatora;

2) na stronie internetowej: www.galeriarenova.pl;

3) w Biurze Administracji Galerii (otwartym od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00);

4)w punkcie konkursowym zlokalizowanym na terenie Galerii w dniu konkursu.

§ 2

Uczestnicy konkursu

1.      Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

2.      W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie, zwane dalej „Uczestnikami”.

3.      Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

4.      Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

1)      pracownicy Organizatora;

2)   pracownicy właściciela Galerii Renova w Warszawie;

3)   przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), prowadzący działalność handlową lub usługową na terenie Galerii oraz ich pracownicy;

 4) małżonkowie, krewni lub powinowaci do drugiego stopnia włącznie osób wymienionych w pkt 1-3.

5.      Za pracowników, o których mowa w ust. 4, uznaje się osoby fizyczne:

1)      zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy, lub

2)      z którymi podmioty wymienione w ust. 4 pkt 1-4 są związane umową cywilnoprawną.

§ 3

Zasady udziału w konkursie

1.      Aby wziąć udział w Konkursie należy:

1)      zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować zasady Konkursu; 

2)      w dniach 23-28 marca 2015 r. - w sklepach i punktach handlowych i usługowych w Galerii Renova  dokonać zakupu towaru lub usługi o wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto;

3)      zachować paragon fiskalny stanowiący potwierdzenie zakupu, zwany dalej "Paragonem";

4)      w dniu 28 marca 2015 r., w godzinach 11.00 – 16.55 przedstawić spełniający wymagania określone w § 5 Paragon hostessie znajdującej się w punkcie konkursowym na parterze Galerii;

5)      wypełnić kupon konkursowy otrzymany od hostessy, zwany dalej "Kuponem" zgodnie z § 6;

6)      oszacować w ciągu 20 sekund liczbę czekoladowych jajek w szklanym naczyniu wyeksponowanym przy stoisku konkursowym. Po upływie 20 sekund  Uczestnik musi opuścić stanowisko, na którym wyeksponowane jest naczynie z czekoladowymi jajkami;

7)      wpisać na Kuponie oszacowaną liczbę czekoladowych jajek;

8)      wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;

9)      wrzucić prawidłowo wypełniony Kupon do urny znajdującej się na stoisku konkursowym.

2.        Konkurs polega na oszacowaniu właściwej – rzeczywistej liczby czekoladowych jajek w naczyniu konkursowym w danej turze konkursu, opisanej w ust. 3 poniżej, oraz odpowiedzi na pytanie konkursowe, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

3.        Konkurs zostanie rozegrany w 6 turach, tj.:

- I tura: godz. 11.00-11.55, wynik podany o godz. 12.00

- II tura: godz. 12.00-12.55, wynik podany o godz. 13.00

- III tura: godz. 13.00-13.55, wynik podany o godz. 14.00

- IV tura: godz. 14.00-14.55, wynik podany o godz. 15.00

- V tura: godz. 15.00-15.55, wynik podany o godz. 16.00

- VI tura: godz. 16.00-16.55, wynik podany o godz. 17.00

4.        W każdej turze konkursu do oszacowania będzie inna liczba czekoladowych jajek znajdujących  się w zamkniętym, przezroczystym naczyniu o innym kształcie co godzinę, wyeksponowanym na stoisku konkursowym.

5.        Zgłoszenia do udziału w danej turze Konkursu przyjmowane są zgodnie z harmonogramem w ust. 3 powyżej. Ogłoszenie rzeczywistej liczby czekoladowych jajek w danej turze Konkursu odbędzie się 28 marca o godzinach: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. Liczba zostanie ogłoszona po uprzednim, publicznym przeliczeniu przez komisję konkursową liczby czekoladowych jajek znajdujących się w naczyniu.

6.        Osoba, która podała na Kuponie (przekazanym wcześniej hostessie, przy stanowisku konkursowym, w trakcie trwania danej tury konkursu) właściwą - rzeczywistą liczbę jajek lub liczbę najbliższą właściwej i rzeczywistej liczbie jaj w naczyniu w danej turze Konkursu, w porównaniu z innymi Uczestnikami Konkursu tej tury, będzie mogła przystąpić do odpowiedzi na pytanie konkursowe związane z tematyką kultury ludowej i obrzędów wielkanocnych. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi przez tego Uczestnika Konkursu oznacza, że staje się on laureatem Konkursu w danej turze.

7.        W przypadku gdy w trakcie ogłaszania wyników danej tury osoba, która podała właściwą - rzeczywistą liczbę jajek lub liczbę najbliższą właściwej i rzeczywistej liczbie jajek w naczyniu w danej turze, jest nieobecna, Komisja Konkursowa zaprasza do udziału w dalszej części rozgrywki, kolejną osobę z listy, która podała najbliższą właściwej i rzeczywistej liczbę jaj w naczyniu konkursowym w danej turze.

8.        W przypadku, gdy dwie lub więcej osób wskażą ten sam wynik lub wynik różniący się od rzeczywistej liczby jajek o tę samą liczbę, komisja konkursowa zorganizuje dogrywkę polegającą na ponownym oszacowaniu liczby jajek umieszczonych w naczyniu. Liczba jajek podczas dogrywki będzie różniła się od liczby jajek podlegających oszacowaniu w trakcie trwania konkursu przed dogrywką. Procedura będzie prowadzona do momentu wyłonienia jednej osoby, która będzie mogła przystąpić do odpowiedzi na pytanie konkursowe o tematyce opisanej w ust. 6 niniejszego paragrafu.  

9.        Uczestnik Konkursu może wziąć udział w danej turze konkursu tylko raz; czyli łącznie maksymalnie 6 razy w dniu trwania konkursu, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3.

10.    Jeden Uczestnik może zostać Laureatem Konkursu więcej niż jeden raz, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Regulaminie.

11.    Udział w Konkursie jest bezpłatny.

12.    Uczestnictwo w Konkursie oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z jego zasadami i jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

§  4

Wartość zakupów i Paragon

1.      Paragon jest wyłącznym dowodem zakupu towarów lub usług, który uprawnia do udziału w Konkursie.

2.      Do udziału w Konkursie uprawniają Paragony, które:

1)      zostały wystawione w dniach 23 - 28 marca 2015 r.

2)      zostały wystawione przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r.  o swobodzie działalności gospodarczej prowadzących działalność handlową lub usługową na terenie Galerii Renova z wyjątkiem supermarketu Stokrotka, Pure Jatomi Fitness, Egurrola Dance Studio oraz kantoru.

3)      potwierdzają zakup towarów lub usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto (jeden lub kilka Paragonów).

3.      Jeżeli Paragon przedstawiony przez Uczestnika potwierdza zakup:

1)      napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.),

2)      wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.),

3)      leków w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.),

- te produkty nie zostaną wliczone do wartości zakupów, o której mowa w ust. 2 pkt 3.

§ 5

Przedstawienie Paragonu

1.      Uczestnik przedstawia Paragon, spełniający wymagania określone wz § 4, hostessie w specjalnie oznaczonym punkcie konkursowym zlokalizowanym w centralnej części pasażu na parterze Galerii.

2.      Hostessa oznacza otrzymany od Uczestnika Paragon przystawiając na nim pieczątkę o treści "Kupon wydano" i wydaje Kupon.

3.      Paragon oznaczony zgodnie z ust. 2 nie może być ponownie podstawą otrzymania Kuponu. Jeżeli Uczestnik chce przystąpić do kolejnej tury Konkursu, musi przedstawić nowy paragon lub paragony potwierdzające zakup towarów lub usług o wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto.

4.      Jeden Paragon lub więcej niż jeden potwierdzające zakup towarów lub usług o wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto uprawniają do otrzymania jednego Kuponu.

5.      Jeden Paragon potwierdzający zakup towarów lub usług o wartości stanowiącej wielokrotność kwoty 40 zł uprawnia do otrzymania jednego Kuponu.

§ 6

         Kupon

1.      Uczestnik wypełnia Kupon wpisując w odpowiednie miejsca:

1)      szacowaną liczbę czekoladowych jajek znajdujących się w naczyniu konkursowym;

2)      imię, nazwisko, adres zamieszkania zgodny z dowodem osobistym (lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość), numer telefonu lub adres e-mail, zwane dalej "danymi osobowymi";

3)      datę wypełnienia Kuponu;

4)      podpis.

2.      Kupon wypełniony zgodnie z ust. 1, Uczestnik przekazuje hostessie.

§ 7

Ochrona danych osobowych

1.             Podanie danych osobowych wymienionych w § 6 ust. 1 jest dobrowolne, acz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

2.             Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik wyraża składając podpis  pod odpowiednim oświadczeniem zamieszczonym na Kuponie.

3.             Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

4.             Administratorem danych osobowych jest Organizator.

5.             Dane uczestników Konkursu przetwarzane będą w celach: przeprowadzenia Konkursu, w tym prowadzenia postępowania reklamacyjnego (jeśli takie postępowanie będzie prowadzone) oraz celach marketingowych Galerii Renova.

6.             Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.

§ 8

Komisja Konkursowa

1.      Organizator powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdzie:

1)      Jeden przedstawiciel Organizatora;

2)      Jeden przedstawiciel Galerii.

2.      Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:

1)      zapewnienie przestrzegania Regulaminu w czasie trwania Konkursu;

2)      rzetelne rozstrzygnięcie wszystkich odsłon konkursu;

3)      przekazanie nagród głównych na podstawie protokołu przekazania nagród.

 

NAGRODY

§ 9

Rodzaje nagród

1.      Nagrodą gwarantowaną dla 300 Uczestników, którzy jako pierwsi wrzucą wypełnione Kupony do urny znajdującej się na stanowisku konkursowym, zgodnie z § 6 ust. 2 (decyduje kolejność w jakiej zostaną wrzucone Kupony), są pojemniki na sałatkę z logo Galerii (do wyczerpania zapasów). 

2.      Nagrodami głównymi dla Laureatów wyłonionych w konkursie zgodnie z § 3 jest sprzęt AGD o wartości 200 zł brutto.

3.      Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 10

Wydanie nagród

1.         Nagrody, o których mowa w § 9 ust. 1, będą wydawane w punkcie konkursowym przez hostessę w dniu 28 marca 2015 r. do wyczerpania zapasów natychmiast po  wrzuceniu przez uczestnika konkursu kuponu do urny.

2.         Nagrody, o których mowa w § 9 ust. 2, będą wydawane natychmiast po rozstrzygnięciu każdej tury konkursu po spełnieniu następujących warunków:

1)      okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i zawierającego dane osobowe zgodne z danymi wpisanymi na Kuponie;

2)      okazaniu Paragonu.

3.      Warunkiem przyznania nagród głównych jest osobista obecność laureatów podczas rozstrzygnięcia tj. podania wyników liczenia przez Komisję Konkursową danej tury konkursu. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu, który w danej turze wrzucił do urny Kupon z właściwą – rzeczywistą lub najbliższą rzeczywistej, w stosunku do reszty uczestników danej tury konkursu, liczbą jajek w naczyniu, jest nieobecny podczas podania wyników liczenia dla danej tury konkursu, wprowadzona zostaje procedura opisana w § 3 ust. 7. Tym samym prawo do odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz walka o nagrodę przechodzi na osoby, które wskazały kolejną, najbliższą właściwej - rzeczywistej, liczbę czekoladowych jajek znajdujących się w naczyniu.

4.                  Nagrody zostaną wręczone na podstawie protokołu przekazania nagrody w dniu ogłoszenia wyników konkursu.

5.                  Nieodebranie nagrody głównej w dniu 28 marca 2015 r. w godzinach rozstrzygnięcia kolejnych tur konkursu oznacza rezygnację z nagrody.

§ 11

Postępowanie reklamacyjne

1.             Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu (tj. 4 kwietnia 2015 r.). Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora.

2.             Reklamacja powinna zawierać:

1)      dokładne dane osobowe Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania), zwanego dalej "reklamującym";

2)      przyczynę reklamacji;

3)      treść żądania;

4)      opis okoliczności uzasadniających reklamację.

3.             Reklamacje należy kierować listem poleconym na adres: Agencja Reklamowa PARASOL ul. Łubinowa 3c lok. 8, 52-210 Wrocław z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Ko-koszenie nagród.”  REKLAMACJA.

4.             Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru, której zadaniem będzie prowadzenie nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa oraz przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych.

5.             Decyzje  wewnętrznej komisji nadzoru są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6.             Reklamujący zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu wewnętrznej komisji nadzoru listem poleconym wysłanym najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

 

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.