2019-03-23 09:21

Wiosenny ogród w słoiku

W dniach 12-13 kwietnia zapraszamy wszystkich Klientów do Galerii Renova na warsztaty kreatywne „Wiosenny ogród w słoiku”.

Jak wziąć udział w akcji:
1. Zrób w dniach 12-13 kwietnia zakupy w Galerii Renova za min. 40 zł brutto i zachowaj paragon/y. 
2. Weź udział w warsztatach kreatywnych „Wiosenny ogród w słoiku”, które będą odbywać się 12 kwietnia w godz.15:00- 19:00 i 13 kwietnia w godz. 11:00-19:00 w Galerii Renova. 
3. Stwórz unikatową kompozycję roślinno- kwiatową.
4. Warsztaty rozpoczynają się o pełnych godzinach zegarowych i odbywają się na parterze w centralnej części Galerii.

Warsztaty „Wiosenny ogród w słoiku” kierowane są do wszystkich, którzy chcą poznać tajniki tworzenia ogrodów zamkniętych w szklanych naczyniach. To doskonała alternatywa dla osób, które chcą nauczyć się opieki nad roślinami. Podczas warsztatów dowiecie się jak własnoręcznie wykonać ekosystem zamknięty w szklanym naczyniu. Porozmawiamy jak odpowiednio wykonać ogród, aby cieszył nasze oczy przez długie lata. Nauczymy się odpowiednio dobierać rośliny, kwiaty, podłoże oraz inne elementy, które pozwolą nam stworzyć ekosystem danej strefy klimatycznej. Opowiemy o procesach zachodzących w szklanych naczyniach, dowiemy się jak rośliny oddychają oraz w jaki sposób pielęgnować naszą biosferę. Podczas naszych warsztatów poznamy cały proces tworzenia kompozycji roślinno- kwiatowych. Skorzystamy z odpowiednio przygotowanych materiałów, naczyń, narzędzi, roślin oraz kwiatów. Wykonamy odpowiednio podłoże, omówimy każdy etap pracy czego efektem będzie własnoręcznie stworzona biosfera pod okiem eksperta.
 
REGULAMIN WARSZTATÓW
„Wiosenny ogród w słoiku” 
zwanych dalej: („Warsztaty”) 
 
§ 1 
Organizator i czas trwania Warsztatów 
 
1. Organizatorem Warsztatów „Wiosenny ogród w słoiku” (dalej „Warsztaty”) jest Przemysław Szydziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „WM PRO Przemysław Szydziński” z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 30/63, 00-116 Warszawa, posiadającą numer REGON: 36555648, NIP: 8361731545. 
2. Regulamin Warsztatów zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji i przebiegu Warsztatów, w tym uczestnictwa, przekazywania upominków w postaci słoików niezbędnych do przygotowania autorskich kompozycji roślinno-kwiatowych. Wszelkie materiały promocyjno – marketingowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
3. Prowadzącym Warsztaty jest Organizator. 
4. Warsztaty odbywają się 12 kwietnia 2019 r. w godzinach 15:00-19:00 oraz 13 kwietnia 2019 r. w godzinach 11:00-19:00 na terenie Centrum Handlowego Galeria Renova w Warszawie, przy ul. Rembielińskiej 20 i będą prowadzone przez przedstawicieli „WM PRO Przemysław Szydziński”. 
5. Warsztaty odbywają w harmonogramie: 
1. 12 kwietnia, w godzinach: 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 
2. 13 kwietnia, w godzinach: 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 
6. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Warsztatów: 
1) na stronie internetowej www.galeriarenova.pl; 
2) w punkcie obsługi Warsztatów zlokalizowanym na terenie Galerii w dniach i godzinach trwania Warsztatów. 
 
§ 2 
Uczestnictwo w Warsztatach 
 
1. Udział w Warsztatach jest całkowicie dobrowolny.
2. W Warsztatach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie będące konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Unii Europejskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie, zwane dalej „Uczestnikami”. 
3. Uczestnicy Warsztatów nie mogą być: 
1) pracownikami Organizatora; 
2) pracownikami właściciela Galerii; 
3) przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), prowadzący działalność handlową lub usługową na terenie Galerii oraz ich pracownicy;
4) małżonkami, krewnymi lub powinowatymi do II stopnia włącznie osób wymienionych w pkt 1-3. 
4. Uczestnictwa w Warsztatach oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania wydania słoika niezbędnego do stworzenia kompozycji roslinno-kwiatowych podczas trwania wydarzenia, nie można przenosić na inne osoby. 
5. Za pracowników, o których mowa w ust. 3, uznaje się osoby fizyczne: zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy, lub z którymi podmioty wymienione w ust. 3 pkt 1-4 są związane umową cywilnoprawną. 
6. Uczestnicy zgodnie z definicją w niniejszym paragrafie, po spełnieniu warunków Regulaminu, otrzymują słoik niezbędny do przygotowania autorskiej kompozycji roślinno-kwiatowej. 
 
§ 3 
Zasady podczas Warsztatów

1. Warsztaty polegają na przygotowaniu autorskiej kompozycji roślinno-kwiatowej, przez każdego z Uczestników zgodnie z wytycznymi Prowadzącego Warsztaty.
2. Na terenie bezpośredniego odbywania się Warsztatów przebywają tylko Uczestnicy.
3. Liczba Uczestników Warsztatów nie może przekraczać 10 osób w tym samym czasie. W przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszeń, a pozostałym osobom Organizator ma prawo odmówić wzięcia udziału w Warsztatach.
4. W przypadku, gdy zgłoszeń jest więcej niż miejsc Uczestnik nie może brać udziału w Warsztatach.
5. Podczas trwania warsztatów „Wiosenny ogród w słoiku” ten sam Uczestnik może otrzymać tylko jeden słoik i wziąć udział tylko raz w Warsztatach w trakcie ich trwania.
6. Ze względów bezpieczeństwa na terenie prowadzenia Warsztatów zabrania się:

- wprowadzania bądź wnoszenia jakichkolwiek zwierząt, 
- wnoszenia i spożywania napojów i posiłków, 
- niszczenia i dewastowania dekoracji oraz wyposażenia, 
- wynoszenia elementów wyposażenia, 
- biegania, popychania, agresywnego zachowania i innych zachowań zakłócających przebieg Warsztatów.
 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Warsztatach Uczestnika, który nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu.
8. Uczestnik Warsztatów odpowiada za szkody powstałe w wyniku swojego nieprawidłowego zachowania.
9. Uczestnicy Warsztatów zobowiązani są do wykonywania prac warsztatowych zgodnie ze wskazaniami Prowadzących Warsztaty oraz do wykorzystywania surowców, składników i materiałów używanych w Warsztatach zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami Prowadzących.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zabrudzeń i uszkodzeń odzieży oraz ciała Uczestników wynikających z posługiwania się surowcami, składnikami i materiałami używanymi w Warsztatach, w szczególności w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem i instrukcjami Prowadzących Warsztaty.
11. Uczestnicy biorą udział w Warsztatach na własną odpowiedzialność.
12. W Warsztatach nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy uczuleni są na którykolwiek surowiec, składnik czy materiał używany do wytworzenia kompozycji roślinno-kwiatowych w trakcie Warsztatów.
13. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego odstąpienia od udziału w Warsztatach, w przypadku powzięcia informacji, że którakolwiek z substancji, surowców, składników lub materiałów wykorzystywanych w Warsztatach może wywoływać u Uczestnika działania niepożądane (np. reakcję alergiczną).
14. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub kontaktu z surowcem / składnikiem / materiałem mogącym ją wywoływać, należy przerwać udział w Warsztatach oraz natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 
§ 4 
Zasady udziału w Warsztatach 
 
1. Aby wziąć udział w Warsztatach Uczestnik musi: 
1) zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować zasady Warsztatów; 
2) w dniach 12 – 13 kwietnia 2019 roku w punktach handlowych i usługowych w Galerii Renova dokonać zakupu towaru / towarów lub usługi / usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto; 
3) zachować Paragon fiskalny lub Paragony fiskalne stanowiące potwierdzenie zakupu, zwane dalej „Paragonem”; 
4) w dniach 12 kwietnia 2019 r. w godzinach 15:00 – 19:00 oraz 13 kwietnia 2019 r. w godzinach 11:00 – 19:00 przyjść do Punktu Obsługi Warsztatów, mieszczącego się na parterze, w pasażu Galerii i przedstawić hostessie Paragon/y spełniający/e wymagania określone w niniejszym paragrafie. 
2. Po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie Uczestnik odbiera upominek w postaci słoika, który niezbędny jest do przygotowania kompozycji roślinno-kwiatowej. 
3. 1 Uczestnik Warsztatów może odebrać tylko 1 upominek. 
4. Od Uczestnika Warsztatów nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty. 
5. Uczestnictwo w Warsztatach oznacza, że Uczestnik zapoznał się z ich zasadami i jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 
§ 5 
Wartość zakupów i Paragon

1. Paragon jest wyłącznym dowodem zakupu towarów lub usług, który uprawnia do udziału w Warsztatach. 
2. Do udziału w Warsztatach uprawniają Paragony, które spełniają wszystkie poniższe warunki: 
1) zostały wystawione w dniach 12 – 13 kwietnia 2019 roku; 
2) zostały wystawione przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej prowadzących działalność handlową lub usługową na terenie Galerii Renova z wyjątkiem kantoru; 3) potwierdzają zakup towarów lub usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 40 zł brutto (jeden lub kilka Paragonów). 
3. Jeżeli Paragon przedstawiony przez Uczestnika potwierdza zakup: 
1) napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.), 
2) wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.), 
3) leków w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), 
– te produkty nie zostaną wliczone do wartości zakupów, o której mowa w ust. 2 pkt 3. 
 
§ 6
Upominek
 
1. Organizator przygotował dwa rodzaje upominków w Warsztatach.
2. Upominek do przygotowania autorskiej kompozycji roślinno-kwiatowej podczas Warsztatów w postaci słoika:
1) Organizator przygotował słoik o odpowiednich parametrach i atestach o wysokości 35 cm i szerokości 19 cm niezbędny do przygotowania autorskiej kompozycji roślinno-kwiatowej podczas Warsztatów.
2) Upominki w postaci słoików będą samodzielnie wypełniane przez Uczestników surowcami roślinno- kwiatowymi według wskazówek z receptur przygotowanych przez Prowadzącego Warsztaty.
3) Liczba upominków jest ograniczona do 120 szt. (w pierwszym dniu 40 sztuk słoików; w drugim dniu 80 sztuk słoików) i wydawana jest do wyczerpania zapasów.
3. Upominek wraz z przygotowaną kompozycją roślinno-kwiatową podczas w postaci mini słoika:
1) Organizator przygotował mini słoik o odpowiednich parametrach i atestach o wysokości 5 cm i szerokości 1 cm wraz z przygotowaną kompozycją roślinno-kwiatową.
2) Upominki w postaci mini słoików będą przekazywane osobom, które spełniły warunki uczestnictwa w warsztatach, ale z własnej woli nie wzięły w nich udziału bądź nie miały możliwości wzięcia w nich udziału z powodu ograniczonej liczby miejsc w danej grupie warsztatowej.
3) Liczba upominków jest ograniczona do 120 szt. (w pierwszym dniu 40 sztuk mini słoików; w drugim dniu 80 sztuk mini słoików) i wydawana jest do wyczerpania zapasów.
 
§ 7 
Reklamacje

1. Organizator będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.
2. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od daty zakończenia Warsztatów (tj. do dnia 20 kwietnia 2019r.). Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora.
3. Reklamacje należy kierować listem poleconym na adres: Galeria Renova ul. Rembielińska 20, 03-352 Warszawa z dopiskiem na kopercie: Warsztaty ,,Wiosenny ogród w słoiku’’– REKLAMACJA.
 
§8. 
Postanowienia końcowe 
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych powodów. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.galeriarenova.pl. 
2. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie. 
3. Poprzez zgłoszenie do Warsztatów Uczestnicy potwierdzają, że zapoznały się z niniejszym Regulaminem, rozumieją jego postanowienia oraz wyrażają zgodę na wszystkie zasady Warsztatów zawarte w niniejszym Regulaminie. 
 
§ 9
Kontakt 
 
Wszelkie zapytania należy kierować na: adres mailowy: info@galeriarenova.pl; pod nr tel.: 22 743 00 23.
 
 
Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.